CARGOPOINT BENDROSIOS SĄLYGOS

 

Turinys

 1. Sąvokos
 2. Registracija. „CargoPoint” sutarties sudarymas, keitimas ir nutraukimas
 3. Įgaliojimai, PIN kodų naudojimas
 4. „CargoPoint” paslaugos
 5. Užsakymų vykdymas, priėmimas, atšaukimas ir nevykdymas
 6. Pakrovimas ir iškrovimas, krovinio pristatymo įrodyma
 7. Pristatymo saugumas ir taisyklės
 8. Vežimo vėlavimas, prastovos ir neįvykdymas
 9. Atsakomybė už Krovinį ir draudimas
 10. Vežimo mokestis, „CargoPoint“ mokestis ir kiti mokėjimai, kredito limitai
 11. Vežėjų įvertinimas
 12. Informavimo, konfidencialumo ir privatumo sąlygos
 13. Intelektinės nuosavybės teisė
 14. Kitos sąlygos
 15. PRIEDAS

 

Bendras aprašymas

Šis aprašymas pateiktas tik informaciniais tikslais.
„CargoPoint“ yra internetinė ir išmaniųjų telefonų platforma, kurios pagalba galite gauti šias paslaugas:

 • pateikti užsakymus ir gauti pasiūlymus dėl krovinių vežimo;
 • sudaryti vežimo sutartis;
 • registruoti vežimo vykdymą;
 • atlikti mokėjimus už vežimą.

„CargoPoint“ nesuteikia vežimo paslaugų, o veikia kaip vežimo komercinis agentas.

„CargoPoint“ platformos Naudotojai yra Vežėjai ir Siuntėjai, kurie sudarė „CargoPoint“ sutartį.

Norėdami naudotis Platforma, turite įsidiegti šias programėles savo išmaniajame telefone (jas galite atsisiųsti iš „AppStore“ ir „Google Play“):

 • „CargoPoint Customer“ – skirta Siuntėjo atstovams;
 • „CargoPoint Manager“ – skirta Vežėjo atstovams;
 • „CargoPoint Driver“ – skirta Vežėjo vairuotojams.

„CargoPoint“ Bendrosios sąlygos taikomos „CargoPoint“ sutarčiai, kurios, be kita ko, numato:

 • „CargoPoint“ sutarties sudarymo, keitimo ir nutraukimo tvarką;
 • užsakymų pateikimo, priėmimo (sudarant vežimo sutartį) ir atšaukimo tvarką;
 • apmokėjimo sąlygas;
 • krovinio pakrovimo, iškrovimo, gabenimo ir saugumo nuostatas bei atsakomybę dėl krovinio ir netinkamo užsakymo vykdymo;
 • Vežėjų vertinimo taisykles.

Vežimo sutartis sudaroma tarp Kliento ir Vežėjo Platformoje internetu. Vežimo eiga registruojama Platformoje, naudojant PIN kodo sistemą, kurią palaiko „CargoPoint“. Platformoje sukuriama Pristatymo ataskaita, skirta patvirtinti krovinio pristatymą.

Mokėjimas už vežimo paslaugas atliekamas per „CargoPoint“. „CargoPoint“ garantuoja Vežėjams apmokėjimą už paslaugas.

1. Sąvokos

Administratorius – fizinis asmuo, kuris atstovauja Naudotoją kaip: (i) teisinis atstovas (valdybos narys, prokuristas, t. t.), (ii) Administratorius, numatytas „CargoPoint“ sutartyje, arba (iii) Administratorius, tokiu užregistruotas Platformoje kito Administratoriaus.

Vairuotojas – fizinis asmuo, kurį Platformoje Vežėjas užregistravo kaip vairuotoją ir kuris prisijungė prie Platformos per išmaniojo telefono programėlę „CargoPoint Driver“ (ją galima atsisiųsti iš „AppStore“ ir „Google Play“).

„CargoPoint“ – UAB “Cargopoint.lt”, kodas įmonių registre – 305737431.

„CargoPoint“ sutartis – registracijos Platformoje metu tarp Naudotojo ir „CargoPoint“ sudaryta sutartis.

Naudotojas – Siuntėjas arba Vežėjas.

Krovinys – turtas, dėl kurio vežimo Siuntėjas ir Vežėjas sutarė Platformoje per „CargoPoint“, vadovaujantis Sąlygomis.

Vadybininkas – fizinis asmuo, kurį Administratorius užregistravo kaip Vadybininką Platformoje.

Siuntėjas – juridinis asmuo ar kitos teisinės formos verslas, registruotas veikti Platformoje kaip Siuntėjas ir kuris užsako vežimo paslaugą Platformoje. Siuntėjo statusas nesikeičia netgi tuo atveju, jei siuntimas inicijuojamas su trečiąja šalimi ir Siuntėjas nedalyvauja perduodant Krovinį vežimui, įskaitant atvejus, kai Siuntėjas užsako vežimo paslaugą iš trečiosios šalies Siuntėjui.

Sąlygos – šios „CARGOPOINT“ BENDROSIOS SĄLYGOS bei visi jų pakeitimai, atlikti pagal Sąlygose numatytą tvarką.

Užsakymas – prašymas atlikti konkretų vežimą, kuris pateikiamas į Platformą, ir (arba) susitarimas dėl konkrečios vežimo paslaugos atlikimo, sudarytas Platformoje tarp Siuntėjo ir Vežėjo.

Vežėjas – juridinis asmuo ar kitos teisinės formos verslas, registruotas veikti Platformoje kaip Vežėjas.

Pristatymo ataskaita – dokumentas, kuris automatiškai sukuriamas Platformoje ir patvirtina krovinio pristatymą bei pagrindines veiklas, kurios buvo atliktos vežimo metu.

Priedas – priedas prie Taisyklių, kuris sudaro neatsiejamą jų dalį ir iš esmės nustato mokėjimo sumas, terminus sąskaitos-faktūros išrašymui ir apmokėjimui, leidžiamus vėlavimus ir prastovas ir kt.

PIN kodas – automatiškai Platformoje sugeneruotas skaitinis ir (arba) raidinis ir skaitinis kodas, kuris išsiunčiamas įvairiems vežimo procese dalyvaujantiems asmenims ir su kuriuo patvirtinamos (pasirašomos) vežimo metu atliekamos operacijos.

Platforma – elektroninė informacijos mainų sistema, naudojama per „CargoPoint“ išmaniųjų telefonų programėles „CargoPoint Customer“, „CargoPoint Manager“ ir
„CargoPoint Driver“ (jas galima atsisiųsti iš „AppStore“ ir „Google Play“), skirta suteikti ir gauti paslaugas pagal šias Sąlygas.

PVM – pridėtinės vertės mokestis, renkamas „CargoPoint“ registracijos šalyje pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos.

Gavėjas – asmuo (juridinis arba fizinis), kurį Siuntėjas nurodė Užsakyme kaip Gavėją, įskaitant Siuntėją, kuris gali nurodyti save Gavėju, įskaitant atvejus, kai jis užsako siuntimo paslaugą iš trečiosios šalies Siuntėjui arba tarp skirtingų Siuntėjo sandėlių.

2. Registracija. CargoPoint sutarties sudarymas, keitimas ir nutraukimas

2.1 Užsiregistruodami Platformoje, Naudotojai ir „CargoPoint“ sudaro „CargoPoint“ sutartį, kuri susideda iš registracijos metu parengto ir pasirašyto sutarties dokumento, šių Sąlygų ir Priedo pagal tuo metu, kai sudaroma „CargoPoint“ sutartis, galiojančią versiją.

2.2 Siuntėjai naudoja Platformą per „CargoPoint Customer“ programėlę arba per sistemos integraciją, Vežėjai – per „CargoPoint Manager“ programėlę, o Vairuotojai – per „CargoPoint Driver“ programėlę.

2.3. Sudarydami „CargoPoint“ sutartį:

2.3.1. Naudotojai sutinka su „CargoPoint“ sutarties sąlygomis bei visais jų pakeitimais pagal toliau išdėstytą tvarką, ir įsipareigoja vykdyti joje numatytus įsipareigojimus „CargoPoint“ atžvilgiu, įskaitant tai, kad Siuntėjas sutinka dėl „CargoPoint“ kompensacijos, numatytos „CargoPoint“ sutartyje, ir įsipareigoja sumokėti ją pagal šiose Sąlygose numatytą tvarką;

2.3.2. Vežėjai ir Siuntėjai sutinka su visomis teisės aktų nuostatomis, kurios reglamentuoja teisinius vežimo santykius tarp Vežėjo ir Siuntėjo, ir įsipareigoja visapusiškai jų laikytis.

2.4. Sudarydamas „CargoPoint“ sutartį, atitinkamas Siuntėjas arba Vežėjas sutinka, kad „CargoPoint“ veiktų kaip Siuntėjo komercinis agentas, Siuntėjo vardu sudarant visas vežimo sutartis su Vežėju. Siuntėjas sutinka, kad jo teisiniai santykiai su „CargoPoint“ jokiu būdu nėra išimtiniai, ir „CargoPoint“ pasilieka teisę registruoti kitus Siuntėjus Platformoje tokiomis pačiomis arba skirtingomis sąlygomis, netgi jei jų gaunamos paslaugos konkuruoja su tomis, kurias gauna Platformoje jau užsiregistravę Siuntėjai.

2.5. „CargoPoint“ turi teisę atsisakyti Platformoje registruoti asmenį, neatskleisdama tokio atsisakymo priežasčių.

2.6. „CargoPoint“ turi teisę bet kuriuo metu keisti „CargoPoint“ sutarties sąlygas ir reikalauti, kad Naudotojai sutiktų su pakeitimais, jei nori toliau naudotis Platforma. Pakeitimai tampa privalomi Naudotojui nuo to momento, kai Platformoje užsiregistravęs Naudotojo atstovas sutinka su Platformos pakeitimais, ir pasirašyti dėl šių pakeitimų atskirame dokumente nereikia.

2.7. Bet kuris Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu panaikinti savo registraciją Platformoje, tokiu būdu nutraukdamas „CargoPoint“ sutartį. Registracijos panaikinimas neatleidžia Naudotojo nuo visapusiško jau prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo, įskaitant Sąlygų 11 skirsnyje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.

2.8. „CargoPoint“ turi teisę bet kuriuo metu panaikinti bet kurio Naudotojo registraciją Platformoje, tokiu būdu nutraukdama „CargoPoint“ sutartį, šiais atvejais:

2.8.1. bet kuriuo atveju, įspėdama Naudotoją bent prieš 1 mėnesį;

2.8.2. jei Naudotojas pažeidė Sąlygas, įstatymus arba bet kurio Užsakymo sąlygas;

2.8.3. jei Naudotojo atžvilgiu buvo pradėti nemokumo ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procesai arba Naudotojo atžvilgiu buvo inicijuota likvidacijos procedūra;

2.8.4. jei Naudotojas ėmėsi kokių nors veiksmų, nukreiptų prieš Platformos ar „CargoPoint“ veikimą (pavyzdžiui, pateikė melagingus užsakymus, sutrikdė Platformos veiklą techninėmis priemonėmis, įskaitant elektroninės, melagingos ar negatyvios informacijos skleidimą, kt.);

2.8.5. dėl kitų svarbių priežasčių, dėl kurių, „CargoPoint“ nuomone ir įvertinus visas aplinkybes, bendradarbiavimas tarp „CargoPoint“ ir Naudotojo tapo nebeįmanomas ar ženkliai suvaržytas.

2.9. 2.8 punkte numatytais atvejais „CargoPoint“ pasilieka teisę (bet neįsipareigoja) sustabdyti „CargoPoint“ paslaugų teikimą.

2.10. Bet kokių prieštaravimų atveju, skirtingos nuostatos taikomos šia pirmumo tvarka (pradedant nuo aukščiausio lygio dokumentų):

2.10.1. Priimto Užsakymo sąlygos;

2.10.2. „CargoPoint“ sutarties specialiosios nuostatos, jei tokios yra;

2.10.3. Priedas;

2.10.4. Sąlygos („CARGOPOINT“ BENDROSIOS SĄLYGOS).

2.11. Visiems teisiniams santykiams, kurie sukurti arba egzistuoja dėl Platformos arba susiję su ja, taikoma šalies, kurioje yra įsteigta „CargoPoint“, teisė.

2.12. Šios Taisyklės taip pat taikomos teisiniams santykiams tarp Vežėjo ir Siuntėjo dėl vežimo, kai išsiuntimo ir paskirties vietos yra dvi skirtingos šalys, tiek, kiek 1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR konvencijoje) bei šios Konvencijos 2006 m. liepos 5 d. Protokole nenumatyta kitaip.

3. Įgaliojimai, PIN kodų naudojimas

3.1. Tik Administratoriams Naudotojo vardu leidžiama:

3.1.1. patvirtinti Sąlygų ir „CargoPoint“ sutarties pakeitimus, apie kuriuos „CargoPoint“ informuoja pagal Sąlygose numatytą tvarką;

3.1.2. registruoti, ištrinti ir pakeisti Administratorius ir Vadybininkus;

3.1.3. pateikti pranešimą apie pasikeitimus, susijusius su Naudotojo banko sąskaita, pagal 10.15 punkto nuostatas.

3.2. Administratoriai taip pat turi teisę atlikti visas Vadybininko funkcijas.

3.3. Vadybininkai turi teisę atlikti šiuos veiksmus Naudotojo vardu:

3.3.1. pateikti, priimti ir atšaukti Užsakymus bei atlikti kitus 5 skirsnyje numatytus veiksmus;

3.3.2. pasirašyti sąskaitas-faktūras;

3.3.3. kreiptis dėl 8.9 punkte numatytų mokėjimų;

3.3.4. atstovauti atitinkamą Naudotoją visais su Užsakymais ir jų vykdymu susijusiais klausimais.

3.4. Jei Platformoje numatyta Vadybininko įgaliojimų detalizacija ir Naudotojas užregistravo tik tam tikro tipo įgaliojimą Vadybininkui, tada atitinkamas Vadybininkas turi tik Platformoje užregistruotus įgaliojimus.

3.5. Vairuotojams leidžiama užpildyti vežimo vykdymo dokumentą ir atlikti kitus 6 skirsnyje numatytus veiksmus atitinkamo Vežėjo vardu. Siuntėjo vežimo įvykdymo patvirtinimą gali atlikti atitinkamame Užsakyme nurodyti Gavėjo atstovai.

3.6. Naudotojai yra informuoti ir sutinka, kad Administratorių, Vadybininkų ir Vairuotojų autentifikavimas Platformoje vyksta tik patikrinant, ar prisijungimas prie Platformos buvo atliktas iš mobiliojo telefono, kurio numeris Platformoje yra priskirtas atitinkamam Administratoriui, Vadybininkui ir Vairuotojui. Naudotojai sutinka prisiimti atsakomybę dėl Platformoje iš atitinkamo telefono numerio atliktų veiksmų pagal šiame skirsnyje numatytus įgaliojimus ir prisiimti visą riziką bei atsakomybę dėl neteisėto atitinkame išmaniajame telefone įdiegtų programėlių naudojimo.

3.7. Vežimo vykdymo įrodymas (pvz., Krovinio priėmimas vežimui ir pristatymas) gali būti patvirtintas Platformos mobiliojoje programėlėje naudojant PIN kodus, atsiųstus su krovinio gabenimu susijusiems asmenims pagal mobiliojo telefono numerius, kuriuos pateikia atitinkami Naudotojai (pvz. Vairuotojo numeriu, kurį pateikia Vežėjas, arba Gavėjo atstovo numeriu, kurį nurodo Siuntėjas). Patvirtinimas, atliktas naudojant į atitinkamo Naudotojo mobiliojo telefono numerį atsiųstą PIN kodą, laikomas įpareigojančiu tokį Naudotoją. Naudotojas turi užtikrinti, kad PIN kodą naudotų tik įgalioti asmenys, ir prisiima visą atsakomybę dėl neteisėto PIN kodo naudojimo.

3.8. „CargoPoint“ pasilieka teisę (bet neįsipareigoja) saugumo tikslais reikalauti papildomo autentifikavimo (pavyzdžiui, atsakomosios reakcijos, papildomo identifikavimo ir pan.).

3.9. Jokia šių Sąlygų nuostata neapriboja atstovų, veikiančių pagal įgaliojimus, kurie egzistuoja arba yra suteikiami pagal įstatymus (valdybos narių, prokuristų, įgaliotinių ir pan.), teisių. Tačiau, norint naudotis Platformoje suteikiamomis paslaugomis, gali būti taikomi privalomi reikalavimai užsiregistruoti Platformoje tam tikru būdu.

4. CargoPoint paslaugos

4.1. „CargoPoint“ suteikia Platformą kaip informacijos mainų įrankį pateikti ir priimti (sudarant vežimo sutartis) Užsakymus, patvirtinti vežimo įvykdymą, sumokėti už vežimo paslaugas ir kitas Sąlygose numatytas paslaugas.
4.2. „CargoPoint“ nėra vežėjas ir neteikia vežimo paslaugų bei nėra Vežėjo subrangovas. „CargoPoint“ nėra Vežėjų komercinis agentas ar ekspeditorius ir dalyvauja organizuojant vežimą kaip komercinis Siuntėjų agentas.
4.3. „CargoPoint“ neturi teisės veikti Naudotojų vardu, nebent ir išskyrus, kai Sąlygose aiškiai numatyta kitaip.

4.4. „CargoPoint“ savo ir Naudotojų vardu bei jų naudai:

4.4.1. parengia sąskaitas-faktūras Siuntėjams už vežimo paslaugas pagal patvirtintus Užsakymus bei už kitus Sąlygose numatytus mokėjimus (prastovų mokesčiai, sutartinės nuobaudos ir pan.);

4.4.2. gauna mokėjimus iš Siuntėjų ir atlieka mokėjimus Vežėjams.

4.5. Išskyrus įsipareigojimą sumokėti už vežimo paslaugas ir susijusias prastovas bei mokesčius dėl vėlavimo, „CargoPoint“ nėra atsakinga už jokius kitus Siuntėjo įsipareigojimus Vežėjo atžvilgiu (pavyzdžiui, įsipareigojimą dėl kompensacijos ir pan.).

4.6. Išskyrus įsipareigojimą mokėti Sąlygose numatytus mokesčius dėl vėlavimo, „CargoPoint“ nėra atsakinga už kitus Vežėjų įsipareigojimus Siuntėjų atžvilgiu (pavyzdžiui, įsipareigojimą dėl kompensacijos ir pan.).

5. Užsakymų vykdymas, priėmimas, atšaukimas ir nevykdymas

5.1.    Užsakymai yra pateikiami, siunčiami Vežėjams ir priimami Platformoje, Naudotojams ten įvedus reikalingą informaciją ir ten atlikus reikiamus veiksmus.

5.2.    Siuntėjo Platformoje pateiktas Užsakymas matomas visiems Platformoje užsiregistravusiems Vežėjams, kurių nurodyti paslaugos kriterijai (veiklos vykdymo vieta, transporto priemonės duomenys, darbo valandos ir kt.) atitinka Užsakymo duomenis. Jei Platformoje yra techninė galimybė, Siuntėjas gali nurodyti arba panaikinti vieną ar daugiau Vežėjų arba nurodyti minimalų Vežėjo įvertinimo lygį (parengtą pagal Sąlygų 11 skirsnio nuostatas). Tokiu atveju Užsakymas bus matomas visiems Vežėjams, kuriuos Siuntėjas nurodė arba kurių nepanaikino, arba Vežėjams, turintiems ne mažesnį nei Siuntėjo nurodytą Įvertinimo lygį. Kol užsakymas nėra priimtas, Siuntėjo tapatybė neatskleidžiama.

5.3.    Užsakymai gali būti pateikti fiksuotos kainos tvarka arba aukciono tvarka. Užsakymo pateikimo tvarką pasirenka Siuntėjas, pateikdamas Užsakymą.

5.4. Fiksuotos kainos tvarka

5.4.1. Užsakymo kainą nustato Siuntėjas, pateikdamas Užsakymą.

5.4.2. Platformoje gali būti siūloma prognozuojama Užsakymo kaina, kuri nustatoma remiantis rinkos duomenų analize. Tačiau Siuntėjas ją gali keisti.

5.4.3. Vežimo sutartis sudaroma su Vežėju, kuris pirmasis priima Užsakymą.

5.4.4. Jei per nustatytą terminą nei vienas Vežėjas nesutinka su Platformoje nurodyta kaina, atitinkamas Užsakymas tampa negaliojančiu ir turi būti pateiktas iš naujo.

5.5. Aukciono tvarka

Pateikdamas Užsakymą, Siuntėjas nustato pradinę aukciono kainą (toliau – Pradinė kaina) ir maksimalią kainą (toliau – Maksimali kaina).

5.5.1. Platformoje gali būti pateikiama rekomenduojama Pradinė kaina ir Maksimali kaina, kurios nustatomos rinkos duomenų analizės pagrindu, tačiau Siuntėjas jas gali keisti.

5.5.2. Pradinė kaina yra matoma 5.2 punkte nurodytiems Vežėjams, tačiau Maksimali kaina jiems nėra atskleidžiama.

5.5.3. Vežėjas gali pateikti savo kainos pasiūlymą (toliau – Kainos pasiūlymas), kuris gali būti didesnis arba mažesnis už Pradinę kainą, per Platformoje nustatytą aukciono terminą bei gali keisti Kainos pasiūlymą iki aukciono pabaigos.

5.5.4. Vežėjų pateikti Kainų pasiūlymai neatskleidžiami Naudotojams.

5.5.5. Vežimo sutartis sudaroma su Vežėju, kurio dabartinis Kainos pasiūlymas aukciono pabaigoje yra žemiausias, su sąlyga, kad jis neviršija Maksimalios kainos.

5.5.6. Jei mažiausias Kainos pasiūlymas viršija Maksimalią kainą, Siuntėjas apie tai informuojamas. Jei Siuntėjas sutinka su šiuo Kainos pasiūlymu per Platformoje nurodytą terminą, sudaroma vežimo sutartis ir apie tai informuojamas atitinkamas Vežėjas.

5.5.7. Jei keli Vežėjai pasiūlė tokią pačią kainą, vežimo sutartis sudaroma su tuo Vežėju, kuris buvo pirmasis pateikęs Kainos pasiūlymą.

5.5.8. Jei aukciono pabaigoje nėra jokio Kainos pasiūlymo (jis nepateiktas arba atšauktas) arba jei Vežėjas nesutiko su Kainos pasiūlymu, viršijančiu Maksimalią kainą pagal 5.5.7 punkto nuostatas, atitinkamas Užsakymas tampa negaliojančiu ir turi būti pateiktas iš naujo.

5.6. Vežimo sutartis, kuri sudaroma pagal šio skirsnio nuostatas, susideda iš sąlygų, numatytų atitinkamame Užsakyme, ir kainos, kuri nustatoma pagal 5.4.1, 5.5.6 arba 5.5.7 punktų (priklausomai nuo to, kuris taikomas) nuostatas. Vežimo sutarčiai taip pat taikomos Sąlygų 6-10 skirsnių nuostatos.

5.7. Naudotojas gali atšaukti priimtą Užsakymą, atlikdamas Priede numatytus mokėjimus (priklausomai nuo atšaukimo laiko) arba neatlikdamas jokių mokėjimų, jei taip numatyta Priede.

6. Pakrovimas ir iškrovimas, krovinio pristatymo įrodymas

6.1. Jei Užsakyme nenumatytas Krovinio pakrovimas ir iškrovimas, Siuntėjas yra atsakingas už Krovinio pakrovimą į transporto priemonę ir iškrovimą iš jos, nepaisant to, ar tai atlieka Siuntėjas, Gavėjas ar trečioji šalis. Visi teisiniai santykiai su Gavėju ar trečiąja šalimi, kurie pakrauna Krovinį į transporto priemonę arba iš jo iškrauna, suderinami su Siuntėju atskirai. Jei Užsakyme numatytas Krovinio pakrovimas ir iškrovimas, Vežėjas turi pakrauti Krovinį į transporto priemonę ir iškrauti ir jos.

6.2. Vežėjas atsakingas pastatyti transporto priemonę taip, kad pakrovimo ir iškrovimo darbai būtų atlikti saugiai, bei stebėti pakrovimo ir iškrovimo procesą ir pateikti atitinkamus nurodymus dėl saugaus Krovinio pakrovimo į transporto priemonę ar iškrovimo iš jos. Vežėjas neturi leisti pakrauti Krovinį ar jį iškrauti, jei sąlygos yra akivaizdžiai nesaugios arba Krovinys netinkamas transporto priemonei ar pagal taikomas kelių eismo ir transporto taisykles.

6.3. Vežėjas atsakingas už saugų Krovinio pritvirtinimą transporto priemonėje, įskaitant visus įrankius ir priemones, kurių reikia tokiam pritvirtinimui, bei Krovinio pažymėjimą pagal taikomas kelių eismo ir transporto taisykles.

6.4. Krovinio priėmimas Vežimui ir pristatymas į vietą bei kiti pristatymo proceso etapai turi būti registruojami Platformos mobiliojoje programėlėje pagal toliau išdėstytas taisykles ir programėlėje pateiktus reikalavimus. Vežėjas neturi teisės gauti mokėjimo iš „CargoPoint“ už vežimus, kurių įvykdymas nebuvo tinkamai užregistruotas Platformos mobiliojoje programėlėje.

6.5. Krovinio priėmimą Vežimui Platformos mobiliojoje programėlėje turi užregistruoti Užsakyme nurodytas transporto priemonės Vairuotojas pagal programėlėje pateiktus reikalavimus.

6.6. Krovinio pristatymą į vietą Platformos mobiliojoje programėlėje registruoja Užsakyme nurodytas Vairuotojas ir (arba) Gavėjo atstovas, ir (arba) Siuntėjas pagal programėlėje pateiktus nurodymus. Gali būti naudojamas vienas iš toliau pateiktų metodų, kurį Užsakymo pateikimo metu pasirenka Siuntėjas:
(i) PIN patvirtinimas,
(ii) Siuntėjo patvirtinimas,
(iii) popierinė dokumentacija arba
(iv) parašas išmaniojo įrenginio ekrane.

6.7. Patvirtinimas PIN kodu

6.7.1. Krovinio pristatymą į vietą Platformos mobiliojoje programėlėje užregistruoja Užsakyme nurodyti Vairuotojas ir Gavėjo atstovas (arba Siuntėjo atstovas, jei Krovinys pristatomas Siuntėjui), įvesdami iš Platformos gautą PIN kodą.

6.7.2. Jei Užsakyme nurodyto Gavėjo atstovo pristatymo vietoje nėra, Vežėjas privalo susisiekti su Siuntėju, o Siuntėjas privalo užtikrinti Užsakyme nurodyto Gavėjo atstovo atvykimą arba pakeisti Gavėjo atstovą Platformoje. Naujasis gavėjo atstovas gauna naują PIN kodą iš Platformos.

6.8. Patvirtinimas iš Siuntėjo pusės

6.8.1. Siuntėjas turi patvirtinti Krovinio pristatymą į paskirties vietą, atskirai susisiekdamas su Gavėju ir patvirtindamas tai Platformos mobiliojoje programėlėje. Siuntėjas ir Gavėjas gali kartu pasirašyti pristatymą patvirtinančius dokumentus (pvz. elektroniniu būdu pasirašytas dokumentas ir pan.), tačiau patvirtinimas iš Siuntėjo pusės Platformoje yra pakankamas, atsižvelgiant į tolesnėje pastraipoje pateiktas nuostatas.

6.8.2. Po to, kai Siuntėjas patvirtina pristatymą, Krovinio pristatymą į paskirties vietą Platformos mobilioje programėlėje užregistruoja Užsakyme nurodytas Vairuotojas.

6.8.3. Jei Krovinys buvo pristatytas į paskirties vietą ir Vairuotojas bandė patvirtinti Krovinio pristatymą Platformos mobiliojoje programėlėje, tačiau Siuntėjas neatliko atitinkamo patvirtinimo Platformoje, Siuntėjo vėlavimas atlikti patvirtinimą laikomas prastova Krovinio priėmimo atžvilgiu.

6.9. Popierinė dokumentacija

6.9.1. Krovinio pristatymą į paskirties vietą popieriniu formatu registruoja Vairuotojas ir Gavėjo atstovas (arba Siuntėjo atstovas, jei Krovinys pristatymas Siuntėjui), įrašydami dokumente pasirašiusių šalių identifikavimo duomenis ir jį pasirašydami.

6.9.2. Dokumentą Vairuotojui išduoda Siuntėjas Krovinio pakrovimo į transporto priemonę (arba iškrovimo, jei krovinys pristatomas Siuntėjui) metu.

6.9.3. Prieš pasirašydamas dokumentą, Vairuotojas privalo patvirtinti pasirašančio asmens tapatybę pagal vieną iš 6.15 punkte numatytų dokumentų.

6.9.4. Vairuotojas įsipareigoja pasirašyti dokumentą ir įkelti nuotrauką į savo Platformos programėlę.

6.9.5. Įkėlęs dokumento nuotrauką, Vairuotojas turi užregistruoti Krovinio pristatymą į paskirties vietą savo Platformos mobilioje programėlėje.

6.9.6. Vienas pasirašyto dokumento egzempliorius lieka Vežėjui, o kiti (jei tokių yra) perduodami Siuntėjui.

6.10. Parašas mobiliojo telefono ekrane

6.10.1. Krovinio pristatymą į paskirties vietą Platformos mobiliojoje programėlėje užregistruoja Užsakyme nurodyti Vairuotojas ir Gavėjo atstovas (arba Siuntėjo atstovas, jei Krovinys pristatomas Siuntėjui), Gavėjo atstovui arba Siuntėjo atstovui pasirašant Vairuotojo mobilioje programėlėje.

6.10.2. Prieš pasirašant dokumentą, Vairuotojas privalo patikrinti pasirašančio asmens tapatybę pagal vieną iš 6.15 punkte numatytų dokumentų.

6.10.3. Jei Užsakyme nurodyto Gavėjo atstovo pristatymo vietoje nėra, Vežėjas privalo susisiekti su Siuntėju, o Siuntėjas privalo užtikrinti Užsakyme nurodyto Gavėjo atstovo atvykimą arba pakeisti Gavėjo atstovą Platformoje.

6.11. Norėdamas patvirtinti Krovinio pristatymą Platformos mobilioje programėlėje, Siuntėjas gali Užsakyme nurodyti reikalavimą nufotografuoti iškrautą Krovinį ir įkelti nuotraukas į Vežėjo mobiliąją programėlę Platformoje. Tokiu atveju pristatymo patvirtinimas gali būti atliktas tik po to, kai bus įkeltos atitinkamos nuotraukos, tačiau „CargoPoint“ netikrina nuotraukų ir nėra atsakinga už jų turinį.

6.12. Naudotojai sutinka, kad Krovinio priėmimo vežimui ir pristatymo Gavėjui užregistravimas Platformos mobiliojoje programėlėje pagal 6.4-6.11 punktuose numatytą tvarką, laikomi tinkamu ir pakankamu Krovinio pristatymo įrodymu, o Naudotojai įsipareigoja priimti tokį įrodymą, neprašydami papildomų dokumentų.

6.13. Platformoje krovinio priėmimas ir pristatymas bei pagrindiniai vežimo duomenys (pakrovimo ir iškrovimo vieta bei laikas ir pan.) dokumentuojami Pristatymo ataskaitoje, kuri sukuriama Platformoje ir nusiunčiama Siuntėjui, Vežėjui ir Gavėjui Užsakyme nurodytais el. pašto adresais. Platformoje sukurta Pristatymo ataskaita laikoma pakankamu vežimo paslaugos įvykdymo patvirtinimu pagal Pristatymo ataskaitoje pateiktus duomenis. Naudotojai gali papildomai pasirašyti Pristatymo ataskaitą elektroninio dokumento ar popierine forma, tačiau pagal „CargoPoint“ sutarties, šių Sąlygų ir vežimo sąlygų nuostatas Platformos mobiliojoje programėlėje užregistruota Krovinio pristatymo eiga yra pakankama.

6.14. Visi asmenys, kurie naudoja Platformą arba mobiliąją programėlę Naudotojo (Vairuotojų, vadybininkų ir kt.) vardu, yra laikomi atitinkamo Naudotojo atstovais, vykdančiais atitinkamą veiklą, o Naudotojas yra atsakingas už bet kokį neleistiną prieigai prie Platformos skirto įrenginio ar mobiliosios programėlės panaudojimą bei už PIN kodus, atsiųstus į atitinkamus mobiliojo telefono numerius.

6.15. „CargoPoint“ ir Naudotojai pripažįsta asmenų identifikavimą Krovinio pristatymo ir priėmimo tikslais pagal šiuos galiojančius dokumentus: (i) pasą, (ii) Lietuvos Respublikos ar kitos ES šalies išduotą asmens tapatybės kortelę, (iii) Lietuvos Respublikos ar kitos ES šalies išduotą vairuotojo pažymėjimą.

7. Pristatymo saugumas ir taisyklės

7.1. Vežėjas įsipareigoja naudoti tik tas transporto priemones, kurios turi galiojantį techninės apžiūros liudijimą ir yra tokios techninės būklės, kuri tinkama saugiam jos naudojimui, o jos tipas, apkrovos geba ir įranga yra tinkami Kroviniui.

7.2. Vežėjas leidžia vairuoti tik tiems vairuotojams, kurie turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir medicininės patikros pažymą pagal atitinkamą transporto priemonę ir apkrovą, kurie nėra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų ir kuriems nėra pasireiškę jokie ligos ar nuovargio simptomai, galintys turėti įtakos saugiam transporto priemonės valdymui.

7.3. Siuntėjas turi teisę nepakrauti Krovinio į Transporto priemonę, jei nustatoma neatitiktis 7.1 arba 7.2 punktuose nustatytoms nuostatoms, o tokiu atveju Vežėjas laikomas nevykdančiu savo įsipareigojimų.

7.4. Vežėjas įsipareigoja laikytis darbo įstatymų ir taisyklių, įskaitant imigracijos taisykles, mokėti mokesčius ir vadovautis kitais teisės aktais.

7.5. Vežėjas atsakingas už Krovinio saugumą ir stabilumą vežimo metu bei Krovinio apdangalų sutvirtinimą, jei tokie naudojami.

7.6. Vežėjas įsipareigoja vežti Krovinį kaip įmanoma saugiai ir atsargiai, įvertindamas visas aplinkybes, ir įsipareigoja susilaikyti nuo jo vežimo tokiose vietose ar tokiomis sąlygomis, dėl kurių Kroviniui gali kilti pavojus.

7.7. Vežimo metu Vežėjas negali palikti transporto priemonės be priežiūros tose vietose, kur Krovinys gali būti pažeistas arba pavogtas.

8. Vežimo vėlavimas, prastovos ir neįvykdymas

8.1. Vežėjas įsipareigoja kompensuoti Siuntėjui visas išlaidas dėl vėlavimo gaunant ar pristatant Krovinį, kaip nurodyta Užsakyme („CargoPoint“ turi gauti atitinkamą sumą iš Vežėjo ir gauta suma sumokama Siuntėjui).

8.2. Jei vėlavimas pristatyti Krovinį viršija maksimalų Priede nurodytą terminą, Vežėjas laikomas neįvykdžiusiu Užsakymo ir jis yra atšaukiamas. Tokiu atveju taikomos Priede numatytos pasekmės.

8.3. Siuntėjas įsipareigoja sumokėti Vežėjui Priede numatytus mokėjimus dėl bet kokio vėlavimo pakraunant, priimant ar iškraunant Užsakyme numatytą Krovinį (o „CargoPoint“ privalo gauti atitinkamą sumą iš Siuntėjo ir pervesti gautą sumą Vežėjui).

8.4. Jei vėlavimas pakrauti Krovinį viršija maksimalų Priede nurodytą terminą, Siuntėjas laikomas neįvykdžiusiu Užsakymo ir jis yra atšaukiamas. Tokiu atveju taikomos Priede numatytos pasekmės.

8.5. Jei vėlavimas priimti ir iškrauti Krovinį viršija maksimalų Priede numatytą terminą, Vežėjas turi teisę grąžinti Krovinį į išsiuntimo vietą, o Siuntėjas įsipareigoja priimti Krovinį atgal ir iškrauti jį iš transporto priemonės. Tokiu atveju Siuntėjas įsipareigoja atlikti Vežėjui Priede numatytus mokėjimus (o „CargoPoint“ turi gauti atitinkamą sumą iš Siuntėjo ir sumokėti gautą sumą Vežėjui).

8.6 Jei ankstesnėje pastraipoje numatytu atveju vėlavimas pasiimti ir iškrauti Krovinį viršija maksimalų Priede numatytą terminą, Vežėjas turi teisę pristatyti Krovinį į savo pasirinktą vietą, o Siuntėjas atsakingas už visų susijusių išlaidų padengimą.

8.7. Jei kuris nors terminas Užsakyme nurodomas kaip „laiko tarpas“ (nuo – iki), tokiu atveju vėlavimas skaičiuojamas nuo galutinio termino, o atitinkamas veiksmas (pavyzdžiui, Krovinio priėmimas) neturėtų būti atliktas prieš anksčiausią galimą laiką.

8.8. Jei Krovinio priėmimas vežimui ar pristatymui per nustatytą laiką yra neįmanomas dėl to, jog transporto priemonė pateko į eismo įvykį ar dėl jai padarytos žalos, ir Vežėjas apie tai informuoja Platformoje iki nustatyto termino atlikti atitinkamą veiksmą pabaigos, nurodytas terminas pratęsiamas pagal Priede numatytą terminą. Ginčo atveju Vežėjas įsipareigoja įrodyti atitinkamas aplinkybes. Jei Vežėjas pakeičia sugadintą transporto priemonę, jis įsipareigoja perkrauti Krovinį.

8.9. Šiame skirsnyje numatyti mokėjimai gali būti pateikti į Platformą ne vėliau nei per 24 val. (dvidešimt keturias valandas) po Užsakyme nurodyto Krovinio pristatymo momento. Jei jų pateikti į Platformą neįmanoma, „CargoPoint“ reikia atsiųsti prašymą Platformoje nurodytu el. pašto adresu iki tokio paties termino pabaigos. Naudotojas neturi teisės į jokias pretenzijas, kurios nebuvo pateiktos per nustatytą terminą ir pagal šiame punkte numatytą tvarką.

8.10. Visos šiame skirsnyje numatytos pretenzijos dėl mokėjimų gali būti užginčytos Platformoje per 2 (dvi) darbo dienas po to, kai jos gaunamos iš „CargoPoint“ Naudotojo Platformoje pateiktu el. pašto adresu. Pretenzija, kuri nėra užginčijama šioje pastraipoje nurodyta tvarka ir per nurodytą terminą, laikoma neužginčyta ir privaloma atitinkamam Naudotojui.

8.11. „CargoPoint“ neįsipareigoja mokėti Naudotojui jokių šiame skirsnyje numatytų mokėjimų iki tol, kol kitas Naudotojas neatliko tokio mokėjimo „CargoPoint“.

8.12. Naudotojai nėra atsakingi už jokius nuostolius ar kitas pretenzijas dėl vėluojančio Krovinio pristatymo ar priėmimo ar dėl Užsakymo neįvykdymo, kurie nėra aiškiai numatyti šiame skirsnyje.

9. Atsakomybė už Krovinį ir draudimas

9.1.  Siuntėjas yra atsakingas už bet kokią Vežėjo transporto priemonei, keliams, trečiosios šalies turtui padarytą žalą ir kūno sužalojimą dėl Krovinio pobūdžio ar trūkumo, nebent atitinkamai pavojingas Krovinio tipas ar trūkumas buvo akivaizdūs ir Vežėjas elgėsi itin neatsargiai arba tyčia inicijavo ar tęsė Krovinio vežimą.

9.2. Vežėjas yra atsakingas už bet kokią Kroviniui padarytą žalą, jei ji atsirado dėl transporto priemonės tipo ar trūkumo, ar dėl to, jog Vežėjas nesilaikė Sąlygų ar taikomų kelių eismo ar transporto taisyklių.

9.3. Vežėjas nelaikomas atsakingu už netyčinę Kroviniui padarytą žalą ar žalą atsiradusią dėl trečiųjų šalių kaltės, nebent Vežėjas laikomas kaltu dėl tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo. Vežėjas įsipareigoja įrodyti šiame punkte numatytas aplinkybes, kurios neapima Vežėjo atsakomybės.

9.4. Apie akivaizdžius Krovinio pažeidimus, kurie gali būti padaryti vežimo metu, turi būti pranešta Platformoje Krovinio priėmimo metu, o taip pat tokie pažeidimai turi būti nufotografuoti. Jei apie tokią žalą informuojama vėliau, įrodinėjimo pareiga, kad tai įvyko vežimo metu, tenka Siuntėjui, o visos iškilusios abejonės yra Vežėjo naudai.

9.5. Apie Kroviniui padarytą žalą, kuri nėra akivaizdi, turi būti pranešta Platformoje ne vėliau nei kitą darbo dieną po Krovinio priėmimo. Pretenzijos dėl bet kokios Kroviniui padarytos žalos turi būti pateiktos iki šiame punkte nurodyto termino pabaigos.

9.6. Siuntėjas įsipareigoja apdrausti Krovinį jo pilna verte, įskaitant vežimo, pakrovimo ir iškrovimo metu be subrogacijos galimybės Vežėjo atžvilgiu (subrogacija leidžiama, jei Krovinys buvo pažeistas dėl tyčinių veiksmų).

9.7. Vežėjas įsipareigoja apdrausti transporto priemonę jo pilna verte be subrogacijos galimybės Siuntėjo arba Krovinio savininko atžvilgiu bei apdrausti Vežėjo civilinę atsakomybę dėl Kroviniui padarytos žalos bent jau pilna Krovinio verte (subrogacija leidžiama, jei transporto priemonei padaryta tyčinė žala).

9.8. „CargoPoint“ jokiu atveju nėra atsakinga už Krovinį ar Vežėjo naudojamas transporto priemones.

10. Vežimo mokestis, CargoPoint mokestis ir kiti mokėjimai, kredito limitai

10.1. Už vežimo paslaugas pagal Užsakymus, priimtus pagal 5.4 punkto nuostatas, Siuntėjas įsipareigoja mokėti Vežėjui tokio dydžio Vežimo mokestį, kuris nurodytas atitinkamuose Užsakymuose.

10.2. Sutikdamas su Užsakymo sąlygomis pagal 5 skirsnyje numatytą tvarką, Naudotojas taip pat sutinka su jame nustatytu Vežimo mokesčiu.

10.3. Už kiekvieną pagal 5.4 arba 5.5 punktus priimtą Užsakymą Siuntėjas įsipareigoja mokėti „CargoPoint“ komerciniam agentui atlygį, kurio dydis nurodytas „CargoPoint“ sutartyje. „CargoPoint“ turi teisę keisti šio komercinio agento atlygio sumą, įspėdama Siuntėją ne vėliau nei prieš vieną mėnesį, atsiųsdama pranešimą atitinkamo Siuntėjo Platformoje nurodytu el. pašto adresu. Jei Siuntėjas toliau naudosis Platforma po minėto termino pabaigos, bus laikoma, kad Siuntėjas sutiko su pakeista atlygio suma.

10.4. Vieną kartą per mėnesį iki Priede nurodyto termino „CargoPoint“ už per kalendorinį mėnesį priimtus Užsakymus: (i) pateikia Siuntėjams sąskaitą-faktūrą už siuntimo paslaugas, „CargoPoint“ mokesčius ir kitus Sąlygose numatytus mokesčius (pvz. prastovos mokesčius ir kt.), jei jie taikomi, (ii) atsiunčia sąskaitų-faktūrų projektus Vežėjams už mokėjimus, kuriuos „CargoPoint“ atliks Vežėjui, (iii) pateikia sąskaitą-faktūrą Vežėjui už kitus Sąlygose numatytus mokėjimus (pvz., prastovos mokesčius ir kt.), jei jie taikomi, ir (iv) parengia sąskaitas-faktūras Vežėjų vardu už mokėjimus, kuriuos „CargoPoint“ atliks Vežėjui. Sąskaitų-faktūrų projektai ir sąskaitos-faktūros siunčiami el. pašto adresu, kurį atitinkamas Naudotojas pateikė Platformoje, bei įkeliami į tą Platformos sritį, kuri pasiekiama tik atitinkamam Naudotojui. „CargoPoint“ išrašytos sąskaitos-faktūros galioja be parašo.

10.5. „CargoPoint“ sąskaitas-faktūras Naudotojai turi apmokėti iki Priede numatyto termino pabaigos. Naudotojas įsipareigoja priimti sąskaitas-faktūras ankstesnėje pastraipoje numatytu būdu ir, negavus sąskaitos iki minėtos datos, informuoti „CargoPoint“ apie tai raštu. Vėluojant apmokėti „CargoPoint“ išrašytą sąskaitą-faktūrą, mokami Priede nurodyto dydžio delspinigiai.

10.6. Atlikdami registraciją Platformoje, Vežėjai įgalioja „CargoPoint“ išrašyti šiose Sąlygose nurodytas sąskaitas-faktūras Vežėjo vardu. Šis įgaliojimas gali būti panaikintas tik panaikinus jo registraciją Platformoje. Vežėjai įsipareigoja įtraukti „CargoPoint“ jų vardu išrašytas sąskaitas-faktūras į savo PVM deklaracijas ir sumokėti PVM. Vežėjas yra atsakingas „CargoPoint“ už bet kokius nuostolius, jei mokesčių administravimo institucija neleidžia „CargoPoint“ įtraukti Vežėjo išrašytoje sąskaitoje-faktūroje nurodytą PVM sumą kaip pirkimo mokestį.

10.7. Vežėjo sąskaitos-faktūros turi būti apmokėtos iki Priede nurodytos datos.

10.8. „CargoPoint“ išrašytos sąskaitos-faktūros ir parengti sąskaitų-faktūrų projektai gali būti užginčyti iki Priede nurodyto termino pabaigos, pateikus tokius prieštaravimus Platformoje. Po termino pabaigos sąskaitos-faktūros ir sąskaitų-faktūrų projektai tampa neginčytinais ir: (i) Naudotojas įsipareigoja apmokėti atitinkamą sąskaitą-faktūrą, o (ii) Vežėjas neturi teisės reikalauti papildomų mokėjimų iš „CargoPoint“ už atitinkamą kalendorinį mėnesį. „CargoPoint“ Vežėjo vardu išrašyta sąskaita-faktūra pagal neužginčytą sąskaitos-faktūros projektą negali būti užginčyta.

10.9. „CargoPoint“ gali suteikti papildomas paslaugas už papildomą mokestį, priimdama jas atskirai Platformoje. „CargoPoint“ sąskaitos-faktūros už tokias paslaugas išrašomos ir apmokamos pagal 10.4, 10.5 ir 10.8 punktų nuostatas.

10.10. „CargoPoint“ gali (bet neįsipareigoja) įskaityti bet kokius abipusius mokėjimus tarp „CargoPoint“ ir Naudotojų (taikyti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą).

10.11. Sutikdamas su Užsakymo sąlygomis, Vežėjas atsisako pasinaudoti juridine Krovinio sulaikymo teise, dėl kurio sudaryta atitinkama vežimo sutartis, atžvilgiu.

10.12. „CargoPoint“ įsipareigoja kiekvienam Siuntėjui nustatyti kredito limitą, iki kurio gali būti kaupiama nesumokėta suma už pateiktus ir (arba) Siuntėjo patvirtintus Užsakymus (nepaisant to, ar sąskaita-faktūra už šiuos Užsakymus jau buvo išrašyta, ar ne). Informaciją apie nustatytą kredito limito sumą Platformoje pateikiama tik atitinkamam Siuntėjui.

10.13. „CargoPoint“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti bet kuriam Siuntėjui nustatytą kredito limito sumą, pateikdama atitinkamą informaciją Platformoje. „CargoPoint“ neįsipareigoja paaiškinti ar pagrįsti priežastis dėl kredito limito pakeitimo. Vėluojantys mokėjimai, informacija apie prastus finansinius rezultatus ar nuostolius ir informacija apie įsipareigojimų nevykdymą ar ginčus su trečiosiomis šalimis gali būti pagrindinės, bet ne vienintelės priežastys sumažinti kredito limitą.

10.14. Pasiekus arba viršijus nustatytą kredito limitą, atitinkamam Siuntėjui gali būti sustabdyta galimybė pateikti naujus Užsakymus. Siuntėjas turi teisę bet kuriuo metu atlikti išankstinį mokėjimą ir tuo metu panaudota kredito limito suma bus padengta. Išankstinis mokėjimas koreguojamas su kiekviena „CargoPoint“ išrašyta sąskaita-faktūra.

10.15. Visi mokėjimai turi būti atlikti tik į „CargoPoint“ sutartyje nurodytas banko sąskaitas. Jei Naudotojas nori pakeisti banko sąskaitą, į kurią atliekami mokėjimai, Naudotojo administratorius įsipareigoja „CargoPoint“ sutartyje nurodytu „CargoPoint“ el. pašto adresu atsiųsti saugiu elektroniniu parašu pasirašytą pranešimą su naujos sąskaitos duomenimis. „CargoPoint“ turi teisę tęsti mokėjimų atlikimą į esamą Naudotojo banko sąskaitą 3 mėnesius po minėto pranešimo gavimo. Jei Platforma suteikia funkciją pranešti apie Naudotojo banko sąskaitos duomenis, šioje pastraipoje numatytas pranešimas turi būti parengtas pasitelkiant tokią funkciją.

10.16. Jei „CargoPoint“ nori pakeisti banko sąskaitą, į kurią atliekami mokėjimai, „CargoPoint“ įsipareigoja „CargoPoint“ sutartyje nurodytu Naudotojo el. pašto adresu atsiųsti „CargoPoint“ įgalioto atstovo saugiu elektroniniu parašu pasirašytą pranešimą su naujais sąskaitos duomenimis. Naudotojas turi teisę tęsti mokėjimų atlikimą į esamą Naudotojo banko sąskaitą 3 mėnesius po minėto pranešimo gavimo.

10.17. Jei Naudotojo banko sąskaita yra banke, esančiame už „CargoPoint“ registracijos valstybės ribų, „CargoPoint“ turi teisę atskaityti už mokėjimų atlikimą taikomus banko mokesčius.

11. Vežėjų reitingavimas

11.1. Po kiekvieno Užsakymo įvykdymo Siuntėjo bus prašoma įvertinti Vežėjo suteiktas paslaugas skalėje nuo 1 iki 5. Kiekvienas Siuntėjas gali atlikti tik vieną įvertinimą kiekvienam Užsakymui ir ne vėliau nei per 48 val. po Užsakymo įvykdymo.

11.2. Dabartinis Vežėjų įvertinimo lygis yra Siuntėjų per paskutiniuosius 12 mėnesių suteiktų įvertinimų vidurkis. Užsiregistravus Platformoje, Vežėjui suteikiamas 4 lygio įvertinimas. Platformoje galima nurodyti iš kiek įvertinimų susideda dabartinis Vežėjo įvertinimo lygis.

11.3. Dabartiniai Vežėjų įvertinimai yra matomi Siuntėjams. Pateikiant Užsakymą, Platformoje galima nurodyti, kad jį galės vežti tik Vežėjai, kurie turi ne mažesnį nei Siuntėjo pasirinktą įvertinimo lygį.

11.4. „CargoPoint“ nėra atsakinga už: (i) kriterijus, pagal kuriuos Siuntėjai įvertina Vežėjus, (ii) tai, kaip Siuntėjai naudoja esamą Vežėjų įvertinimo lygį priimdami sprendimus ar kitur, (iii) tai, kaip esamą Vežėjų įvertinimo lygį naudoja kiti Vežėjai ar kiti asmenys, žinantys apie tokį įvertinimo lygį.

12. Informavimo, konfidencialumo ir privatumo sąlygos

12.1. „CargoPoint“ ir Naudotojai negali atskleisti informacijos apie konkretaus Naudotojo sandorį ar sandorius be aiškaus tokio Naudotojo sutikimo. Naudotojai negali atskleisti informacijos apie jokius mokėjimus ir kitas verslo sąlygas su „CargoPoint“ be aiškaus „CargoPoint“ sutikimo.

12.2. Bet kokiu atveju „CargoPoint“ įsipareigoja naudoti ir atskleisti informaciją apie Naudotojus tik tiek, kiek to reikia, ir tokia apimtimi, kuri būtina teikti paslaugas Platformoje. „CargoPoint“ turi teisę naudoti informaciją rinkos analizei.

12.3. „CargoPoint“ ir Naudotojai gali atskleisti:

12.3.1. informaciją teismo ar kompetentingos institucijos prašymu arba, atsiradus poreikiui, pagal taikomus įstatymus ir reglamentus arba reguliuojamos rinkos operatoriaus taisykles;

12.3.2. informaciją, kuri tapo vieša, nepažeidžiant Sąlygose numatytų konfidencialumo įsipareigojimų;

12.3.3. informaciją savo akcininkams, atstovams, darbuotojams, konsultantams, paslaugų tiekėjams, finansininkams ir „CargoPoint“ potencialiems pirkėjams ar Naudotojo bendrovei tiek, kiek jiems tokios informacijos reikia, su sąlyga, kad tokiems asmenims taikomi panašūs įsipareigojimai dėl konfidencialumo.

12.4. Šiame skirsnyje numatyti įsipareigojimai dėl konfidencialumo lieka galioti 2 metus po Naudotojo registracijos Platformoje panaikinimo.

12.5. „CargoPoint“ įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis, kylančius iš Sutarties sudarytos tarp Naudotojų ir „CargoPoint“, jos vykdymo tikslais pagal taikomus duomenų apsaugos reglamentus, įskaitant Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

12.6. Naudotojai įsipareigoja informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, veikiančius Naudotojų vardu, kurių asmens duomenis jie perduoda „CargoPoint“, apie „CargoPoint“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą Platformoje ir teikiant paslaugas, įskaitant vairuotojo buvimo vietos duomenų apdorojimą, kad būtų galima registruoti darbo rezultatus. Informacija apie „CargoPoint“ vykdomą asmens domenų tvarkymą yra pateikta „CargoPoint“ privatumo politikoje, kurią galima rasti interneto svetainėje adresu https://www.cargopoint.com/lv/privacy-policy/.

12.7. Naudotojai patvirtina, kad turi teisinį pagrindą perduoti asmens duomenis „CargoPoint“. Registruojant Krovinio pristatymą su nuotraukomis, Vežėjas įsipareigoja užtikrinti, kad atitinkamose fotografijose tiek, kiek tai praktiškai įmanoma, nebūtų matomi asmenys ir (arba) kiti asmens duomenys.

13. Intelektinės nuosavybės teisės

13.1. Visa programinė įranga, naudojama teikti „CargoPoint“ paslaugas arba prieinama Platformoje, bei visos intelektinės nuosavybės teisės Platformoje, yra išimtinė „CargoPoint“ ir (arba) jos paslaugų teikėjų nuosavybė.

13.2. Šios Sąlygos nesuteikia Naudotojui jokių intelektinės nuosavybės teisių į „CargoPoint“ paslaugas ar Platformos turinį, o visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos šiose Sąlygose, priklauso „CargoPoint“ ir jos paslaugų teikėjams.

13.3. „CargoPoint“ priklauso išimtinės nuosavybės teisės į visą iš Naudotojų ir kitų asmenų per Platformą gautą informaciją ir į „CargoPoint“ duomenų bazę, sukurtą naudojant tokią informaciją, ir „CargoPoint“ pasilieka teisę naudoti visą šią informaciją savo nuožiūra, išskyrus ankstesniame skirsnyje nurodytoje privatumo politikoje numatytus atvejus.

13.4. Joks asmuo negali kopijuoti, atgaminti, publikuoti, integruoti, naudoti, apjungti, rinkti ar kitaip naudoti Platformos turinio ar „CargoPoint“ prekių ženklo be aiškaus raštiško „CargoPoint“ leidimo. Bet koks neleistinas Platformos turinio naudojimas ar bet kokie minėti veiksmai ar elgesys sudaro esminį „CargoPoint“ intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą.

14. Kitos sąlygos

14.1. Naudotojo bet kuriuo metu gali būti paprašyta iš naujo patvirtinti sutikimą su Sąlygomis ar kuria nors jų dalimi, o „CargoPoint“ gali pilnai arba iš dalies sustabdyti prieigą prie Platformos iki tol, kol gaunamas toks sutikimas.

14.2. Platformos klientų aptarnavimas yra skirtas padėti Naudotojams pasinaudoti Platformos teikiama nauda, todėl Naudotojai skatinami teikti užklausas, pasiūlymus ir skundus Platformos dalyje „Kontaktai“ dėl bet kokio Platformos funkcionalumo ar šalių, dalyvaujančių teikiant Platformą, veiksmų.. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Platforma pirmiausia yra skaitmeninis įrankis, skirtas teikti ekonomiškus sprendimus visiems jos nariams, galimybė bendrauti su Naudotojais rankiniu būdu gali būti apribota ir „CargoPoint“ pasilieka teisę neatsakyti į tokią komunikaciją.

14.3. Priedas sudaro neatsiejamą Sąlygų dalį.

 

PRIEDAS

PRIE CARGOPOINT BENDRŲJŲ SĄLYGŲ

Šis Priedas yra neatsiejama „CARGOPOINT“ BENDRŲJŲ SĄLYGŲ (toliau – Sąlygos) dalis. Visos šiame Priede vartojamos sąvokos iš didžiosios raidės turi Sąlygose numatytą reikšmę. Visos šiame Priede numatytos sumos yra be įstatymuose numatyto PVM.

1     Užsakymo atšaukimo mokestis

Atšaukianti šalis Atšaukimo laikas* Sąlygų punktas Atšaukimo mokestis
Naudotojas Daugiau nei 2 val. 5.7 Netaikomas
2 – 1 val. 5.7 50 proc. Užsakymo sumos
Siuntėjas Mažiau nei 1 val. 5.7 100 proc. Užsakymo sumos
Vežėjas Mažiau nei 1 val. 5.7 100 proc. Užsakymo kainos ir visi Siuntėjo nuostoliai, jei jie viršija atšaukimo mokestį, tačiau iš viso ne daugiau nei 200 proc. Užsakymo kainos.

* Valandos iki Užsakyme numatyto krovinio išsiuntimo laiko (jei nurodytas „laiko tarpas“ (laiko intervalas), tada iki anksčiausio nurodyto laiko).

2     Vėlavimo, prastovos mokesčiai, Užsakymo neįvykdymas

Vėluojanti šalis Vėlavimo pobūdis Vėlavimo trukmė* Sąlygų punktas Mokestis
Vežėjas Krovinio gavimo

 

Iki 1 val. 8.1 Netaikomas
Ilgiau nei 1 val. 8.2 100 proc. Užsakymo kainos ir visi Siuntėjo nuostoliai, jei jie viršija mokestį dėl paslaugos neįvykdymo, tačiau iš viso ne daugiau nei 200 proc. Užsakymo kainos.

(Užsakymas bus laikomas atšauktu)

Krovinio pristatymo Iki 1 val. 8.1 Netaikomas
Ilgiau nei 1 val. 8.2 Toliau nurodytoje lentelėje pateikta suma yra skaičiuojama už kiekvieną valandą, tačiau iš viso ne daugiau nei 200 proc. Užsakymo kainos
Siuntėjas Krovinio pakrovimo Iki 1 val. 8.3 Netaikomas
1 – 3 val. 8.3 Toliau nurodytoje lentelėje pateikta suma už kiekvieną valandą
Ilgiau nei 3 val. 8.4 100 proc. Užsakymo kainos

(Užsakymas bus laikomas atšauktu)

Krovinio iškrovimo Iki 1 val. 8.3 Netaikomas
1 – 3 val. 8.3 Toliau nurodytoje lentelėje pateikta suma už kiekvieną valandą
Ilgiau nei 3 val. 8.5 Dviguba Užsakymo kaina ir ankstesnėje eilutėje nurodytas mokestis

(Krovinys grąžinamas)

Krovinio grąžinimo į išsiuntimo vietą Iki 1 val. nuo atvykimo 8.5 Netaikomas
1 – 3 val. 8.5 Toliau nurodytoje lentelėje pateikta suma už kiekvieną valandą
Ilgiau nei 3 val. 8.6 Krovinys gali būti pristatytas sandėliavimui Siuntėjo lėšomis
Vežėjas Bet koks vėlavimas dėl nelaimingo atsitikimo Iki 2 val. 8.7 Netaikomas

Prastovos mokestis už 1 val., priklausomai nuo transporto priemonės tipo:

Transporto priemonės tipas* Pavadinimas* Tarifas
VT01 Automobilis 20 EUR už valandą
VT02 Visureigis 20 EUR už valandą
VT03 Visureigis su priekaba 20 EUR už valandą
VT04 Krovininis mikroautobusas 20 EUR už valandą
VT05 Tentinis mikroautobusas 20 EUR už valandą
VT06 Krovininis mikroautobusas su platforma 20 EUR už valandą
VT061 Krovininis mikroautobusas su platforma ir manipuliatoriumi 20 EUR už valandą
VT07 Krovininis mikroautobusas su platforma ir priekaba 20 EUR už valandą
VT08 Vilkikas <5 t 30 EUR už valandą
VT09 Vilkikas >5 t 30 EUR už valandą
VT10 Uždaro tipo sunkvežimis <10 T 30 EUR už valandą
VT11 Sunkvežimis (maks. 6 m) su manipuliatoriumi <13 t 30 EUR už valandą
VT12 Sunkvežimis (maks. 8 m) su manipuliatoriumi <15 t 30 EUR už valandą
VT13 Sunkvežimis (maks. 6 m) su manipuliatoriumi <10 t ir priekaba <10 t 30 EUR už valandą
VT14 Sunkvežimis (maks. 8m) su manipuliatoriumi <10 t ir priekaba <10 t 30 EUR už valandą
VT15 Sunkvežimis su platformos tipo puspriekabe 40 EUR už valandą
VT16 Sunkvežimis su pakreipiama puspriekabe 40 EUR už valandą
VT17 Sunkvežimis su puspriekabe ir nuleidžiama rampa 50 EUR už valandą
VT18 Didelių matmenų kroviniams skirti sunkvežimiai 50 EUR už valandą

* Jei naudojamas kitokios rūšies transportas, taikomas mokestis, nustatytas už labiausiai panašią analogišką transporto rūšį.

3     „CargoPoint“ komisiniai, delspinigiai

Mokėtojas Mokesčio tipas Sąlygų punktas Suma
Siuntėjas „CargoPoint“ komisiniai 10.3 7 proc. viso krovinio vežimo mokesčio, kuris buvo nurodytas pagal Sąlygų 5.4 arba 5.5 punktų nuostatas priimtame Užsakyme.
Siuntėjas Delspinigiai 10.5 0,2 proc. sumos už kiekvieną pradelstą dieną

4     Terminai sąskaitų-faktūrų išrašymui, apmokėjimui ir užginčijimui

Už atlikimą atsakinga šalis Veiksmas Sąlygų punktas Galutinis terminas
Išrašymas
„CargoPoint“ „CargoPoint“ apskaičiuota suma (sąskaitos-faktūros projektas) Vežėjui už Užsakymus, priimtus per kalendorinį mėnesį 10.4 Iki kito mėnesio** 3-osios dienos
„CargoPoint“ „CargoPoint“ sąskaita-faktūra Siuntėjui už per kalendorinį mėnesį priimtus Užsakymus ir „CargoPoint“ komisinius mokesčius 10.4 Iki kito mėnesio 5-osios dienos
„CargoPoint“ Vežėjo vardu Vežėjo sąskaita-faktūra „CargoPoint“ už Užsakymus, priimtus per kalendorinį mėnesį 10.6 Iki kito mėnesio 8-osios dienos
Užginčijimas
Vežėjas Teisė užginčyti „CargoPoint“ apskaičiuotą sumą (sąskaitos-faktūros projektą) už krovinio vežimo paslaugas ir „CargoPoint“ sąskaitas-faktūras už kitus mokesčius 10.8 Iki kito mėnesio 5-osios dienos
Siuntėjas Teisė užginčyti „CargoPoint“ sąskaitas-faktūras 10.8 Iki kito mėnesio 10-osios dienos
Apmokėjimas
Siuntėjas  „CargoPoint“ sąskaitos-faktūros apmokėjimas 10.5 Iki kito mėnesio 15-osios dienos
„CargoPoint“ Laiku pateiktos Vežėjo sąskaitos-faktūros apmokėjimas 10.7 Iki kito mėnesio 10-osios dienos

** Kalendorinis mėnuo po mėnesio, kurį buvo priimtas atitinkamas Užsakymas