CARGOPOINT VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

Saturs

 1. Definīcijas
 2. Reģistrēšanās, CargoPoint Līguma noslēgšana, grozīšana un izbeigšana
 3. Pilnvarojumi, PIN kodu lietošana
 4. CargoPoint pakalpojumi
 5. Pasūtījumu veikšana, akceptēšana, atcelšana un neizpildīšana
 6. Iekraušana un izkraušana, pārvadājuma izpildes apliecinājums
 7. Pārvadājuma drošība un noteikumi
 8. Nokavējums, dīkstāve, pārvadājuma neizpildīšana
 9. Atbildība par Kravu un apdrošināšana
 10. Pārvadājuma maksa, CargoPoint atlīdzība un citi maksājumi, kredītlimiti
 11. Pārvadātāju reitings
 12. Informācija, konfidencialitāte un privātuma noteikumi
 13. Intelektuālā īpašuma tiesības
 14. Citi noteikumi
 15. PIELIKUMS

Vispārīgs apraksts

Šim aprakstam ir tikai informatīva nozīme.

CargoPoint ir internetā un viedtālruņos bāzēta platforma, ar kuras starpniecību var saņemt šādus pakalpojumus:

 • Izvietot kravas pārvadājuma pasūtījumus un saņemt piedāvājumus;
 • Noslēgt pārvadājuma līgumus;
 • Fiksēt pārvadājuma izpildi;
 • Veikt norēķinus par pārvadājumu.

CargoPoint nesniedz pārvadājuma pakalpojumus, bet gan darbojas kā Nosūtītāju komercaģents.

CargoPoint Platformas Lietotāji ir Pārvadātāji un Kravas Nosūtītāji, kuri noslēguši CargoPoint Līgumu.

Lai lietotu Platformu, viedtālrunī jāuzstāda šādas lietotnes (pieejamas vietnēs AppStore un Google Play):

 • “CargoPoint Customer” – paredzēta Nosūtītāja pārstāvjiem;
 • “CargoPoint Manager” – paredzēta Pārvadātāja pārstāvjiem;
 • “CargoPoint Driver” – paredzēta Pārvadātāja autovadītājiem.

CargoPoint Līgumam piemērojami CargoPoint Vispārīgie Noteikumi, kas cita starpā nosaka:

 • CargoPoint Līguma noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
 • Pasūtījumu veikšanas, akceptēšanas (pārvadājuma līguma noslēgšanas) un atcelšanas kārtību;
 • Samaksas noteikumus;
 • Kravas iekraušanas, izkraušanas, pārvadājuma izpildes un drošības noteikumus un atbildību par Kravu un par pasūtījuma nepienācīgu izpildi;
 • Pārvadātāju reitinga veidošanas noteikumus.

Pārvadājuma līgumi tiek noslēgti starp Pasūtītāju un Pārvadātāju tiešsaistes režīmā Platformā. Pārvadājuma izpilde tiek fiksēta Platformā, izmantojot PIN kodu sistēmu, ko uztur CargoPoint. Pārvadājuma izpildes apliecinājumam Platformā tiek izveidota Piegādes atskaite.

Norēķini par pārvadājuma pakalpojumiem tiek veikti ar CargoPoint starpniecību. CargoPoint garantē Pārvadātājiem pakalpojumu apmaksu.

 

1. Definīcijas

Administrators –  fiziska persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Lietotāju kā: (i) likumisks pārstāvis (valdes loceklis, prokūrists vai tml.); (ii) CargoPoint Līgumā norādīts Administrators, vai (iii) Administrators, kuru kā Administratoru Platformā reģistrējis cits Administrators.

Autovadītājs –      fiziska persona, kuru kā savu autovadītāju Platformā ir reģistrējis Pārvadātājs un kura pievienojusies Platformai viedtālruņu lietotnes “CargoPoint Driver” (pieejama vietnēs AppStore un Google Play) starpniecību.

CargoPoint – SIA “Cargopoint”, reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Komercreģistrā 40203274608.

CargoPoint Līgums –    līgums, kas noslēgts starp Lietotāju un CargoPoint, reģistrējoties Platformā.

Lietotājs –      Nosūtītājs vai Pārvadātājs.

Krava –           manta, par kuras pārvadājumu Nosūtītājs un Pārvadātājs vienojušies Platformā ar CargoPoint starpniecību saskaņā ar Noteikumiem.

Menedžeris –   fiziska persona, kuru kā Menedžeri Platformā reģistrējis Administrators.

Nosūtītājs –   juridiska persona vai citas tiesiskas formas uzņēmējs, kurš reģistrēts darbībai Platformā Nosūtītāja statusā un kurš pasūta pārvadājuma pakalpojumu Platformā. Nosūtītāja statuss nemainās arī tad, ja pārvadājums tiek uzsākts pie trešās personas un Nosūtītājs nepiedalās Kravas nodošanā pārvadājumam, tajā skaitā, ja Nosūtītājs pasūta pārvadājuma pakalpojumu no trešās personas līdz Nosūtītājam.

Noteikumi –   šie “CARGOPOINT VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI”, kā arī visi to grozījumi, kas veikti Noteikumos paredzētajā kārtībā.

Pasūtījums – pieprasījums veikt konkrētu pārvadājumu, kas tiek iesniegts Platformā, un/vai vienošanās par konkrēta pārvadājuma veikšanu, kas tiek noslēgta Platformā starp Nosūtītāju un Pārvadātāju.

Pārvadātājs –   juridiska persona vai citas tiesiskas formas uzņēmējs, kurš reģistrēts darbībai Platformā Pārvadāja statusā.

Piegādes atskaite – dokuments, kas tiek automātiski izveidots Platformā un, kas apliecina pārvadājuma izpildi un galvenās pārvadājuma ietvaros veiktās darbības.

Pielikums –    Noteikumu pielikums, kas veido to neatņemamu sastāvdaļu un kurā galvenokārt noteikti maksājumu apmēri, rēķinu izstādīšanas un samaksas termiņi, pieļaujamie nokavējumi un dīkstāves u.tml.

PIN kods –   ciparu un/vai burtu kods, kas tiek automātiski izveidots Platformā, nosūtīts dažādām pārvadājuma procesā iesaistītām personām un ar kuru tiek apstiprinātas (parakstītas) pārvadājuma ietvaros veiktās darbības.

Platforma –    elektroniskā informācijas apmaiņas sistēma, kas lietojama ar CargoPoint viedtālruņu lietotņu “CargoPoint Customer”, “CargoPoint Manager” un “CargoPoint Driver” (pieejamas vietnēs AppStore un Google Play) starpniecību, lai sniegtu un saņemtu pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

PVN –    pievienotās vērtības nodoklis, kas CargoPoint reģistrācijas valstī noteikts saskaņā ar Padomes Direktīvu 2006/112/EK ( 2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu.

Saņēmējs –    persona (juridiska vai fiziska), kuru kā Kravas saņēmēju Pasūtījumā norādījis Nosūtītājs, tajā skaitā Nosūtītājs kā Saņēmēju var norādīt sevi, tostarp, ja tas pasūta pārvadājuma pakalpojumu no trešās personas līdz Nosūtītājam vai starp dažādām Nosūtītāja noliktavām.

2. Reģistrēšanās, CargoPoint Līguma noslēgšana, grozīšana un izbeigšana

2.1 Reģistrējoties Platformā, Lietotāji un CargoPoint noslēdz CargoPoint Līgumu, kas sastāv no līguma dokumenta, kas tiek sagatavots un parakstīts reģistrācijas procesā, šiem Noteikumiem un Pielikuma tādā redakcijā, kāda piemērojama CargoPoint Līguma noslēgšanas brīdī.

2.2 Nosūtītāji lieto Platformu ar lietotnes “CargoPoint Customer” vai ar sistēmu integrācijas starpniecību, Pārvadātāji – ar lietotnes “CargoPoint Manager” starpniecību, bet Autovadītāji – ar lietotnes “CargoPoint Driver” starpniecību.

2.3 Noslēdzot CargoPoint Līgumu:

2.3.1 Lietotāji piekrīt CargoPoint Līguma noteikumiem, kā arī visām to izmaiņām, kas veiktas zemāk aprakstītajā kārtībā, un apņemas izpildīt visus tur paredzētos pienākumus pret CargoPoint, tajā skaitā Nosūtītājs piekrīt CargoPoint Līgumā noteiktajai CargoPoint atlīdzībai un apņemas to maksāt turpat noteiktajā kārtībā;

2.3.2 Pārvadātāji un Nosūtītāji piekrīt visiem Noteikumos paredzētajiem noteikumiem, kas regulē pārvadājuma tiesiskās attiecības Pārvadātāju un Nosūtītāju starpā, un apņemas tos izpildīt pilnā apmērā.

2.4 Noslēdzot CargoPoint Līgumu, attiecīgais Nosūtītājs vai Pārvadātājs piekrīt, ka CargoPoint darbojas kā Nosūtītāja komercaģents, visus pārvadājuma līgumus ar Pārvadātāju slēdzot Nosūtītāja vārdā. Nosūtītājs piekrīt, ka tā tiesiskās attiecības ar CargoPoint nekādā ziņā nav ekskluzīvas, un CargoPoint saglabā tiesības reģistrēt Platformā citus Nosūtītājus uz tādiem pašiem vai citādiem noteikumiem, pat ja viņu saņemtie pakalpojumi konkurē ar Platformā jau reģistrēto Nosūtītāju saņemtajiem pakalpojumiem.

2.5 CargoPoint ir tiesības jebkurai personai atteikt reģistrēšanos Platformā, neatklājot šāda atteikuma iemeslu.

2.6 CargoPoint ir tiesības jebkurā laikā mainīt CargoPoint Līguma noteikumus, pieprasot Lietotājiem akceptēt izmaiņas kā nosacījumu Platformas lietošanas turpināšanai. Izmaiņas kļūst saistošas Lietotājam ar brīdi, kad Platformā reģistrētais Lietotāja pārstāvis izmaiņas akceptējis Platformā, un nav nepieciešams izmaiņas parakstīt atsevišķa dokumenta formā.
2.7 Jebkuram Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atcelt savu reģistrāciju Platformā, tādējādi izbeidzot CargoPoint Līgumu. Reģistrācijas atcelšana neatbrīvo no jau radušos saistību pilnīgas izpildes, tajā skaitā no Noteikumu 11.nodaļā paredzētajiem konfidencialitātes pienākumiem.

2.8 CargoPoint ir tiesības jebkurā laikā atcelt jebkura Lietotāja reģistrāciju Platformā, tādējādi izbeidzot CargoPoint Līgumu, šādos gadījumos:

2.8.1 Jebkurā gadījumā, paziņot par to Lietotājam vismaz 1 mēnesi iepriekš;

2.8.2 Ja Lietotājs pārkāpis Noteikumus, tiesību aktus vai jebkura Pasūtījuma noteikumus;

2.8.3 Ja ierosināts Lietotāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process vai uzsākta tā likvidācija;

2.8.4 Ja Lietotājs veicis jebkādu darbību, kas vērsta pret Platformas vai CargoPoint darbību (piemēram, viltus pasūtījumu veikšana, Platformas darbības traucēšana ar tehniskiem līdzekļiem, tai skaitā elektroniskiem, nepatiesas vai negatīvas informācijas izplatīšana u.tml.);

2.8.5 Citu svarīgu iemeslu dēļ, kas pēc CargoPoint ieskata, ņemot vērā visus apstākļus, padara sadarbību starp CargoPoint un Lietotāju neiespējamu vai būtiski apgrūtina to.

2.9 CargoPoint 2.8 punktā minētajos gadījumos ir arī tiesības, bet ne pienākums, apturēt CargoPoint pakalpojumu sniegšanu.

2.10 Pretrunu gadījumā dažādiem noteikumiem ir šāda prioritātes secība (sākot no augstāka spēka dokumentiem):

2.10.1 Akceptēta Pasūtījuma noteikumi;

2.10.2 CargoPoint Līgumā paredzētie īpašie noteikumi, ja tādi ir;

2.10.3 Pielikums;

2.10.4 Noteikumi (“CARGOPOINT VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI”).

2.11 Visām tiesiskajām attiecībām, kas nodibinātas vai pastāv ar Platformas starpniecību vai sakarā ar to, piemērojami CargoPoint reģistrācijas valsts tiesību akti.

2.12 Šie Noteikumi ir piemērojami arī tiesiskajās attiecībās starp Pārvadātāju un Nosūtītāju attiecībā uz pārvadājumiem, kuros norādītās Kravas nosūtīšanas un saņemšanas vietas atrodas divās dažādās valstīs, ciktāl 1956. gada 19. maija Konvencijā par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) un šīs konvencijas 1978. gada 5. jūlija protokolā nav noteikts citādi.

 

3. Pilnvarojumi, PIN kodu lietošana

3.1 Vienīgi Administratori ir tiesīgi attiecīgā Lietotāja vārdā:

3.1.1 Piekrist Noteikumu un CargoPoint Līguma izmaiņām, par kurām Noteikumos paredzētajā kārtībā paziņojis CargoPoint;

3.1.2 Reģistrēt, dzēst un nomainīt Administratorus un Menedžerus;

3.1.3 Paziņot par Lietotāja banka konta maiņu saskaņā ar 10.15 punktu.

3.2 Administratori ir tiesīgi veikt arī visas Menedžeru funkcijas.

3.3 Menedžeri ir tiesīgi attiecīgā Lietotāja vārdā:

3.3.1 Izvietot, akceptēt un atcelt Pasūtījumus un veikt citas darbības, kas paredzētas 5.nodaļā;

3.3.2 Parakstīt rēķinus;

3.3.3 Pieteikt 8.9 punktā minētos maksājumus;

3.3.4 Pārstāvēt attiecīgo Lietotāju visos jautājumos, kas saistīti ar Pasūtījumiem un to izpildi.

3.4 Ja Platformā ir paredzēta Menedžeru pilnvarojuma detalizācija un Lietotājs Menedžerim ir reģistrējis tikai noteikta veida pilnvarojumu, tad attiecīgajam Menedžerim ir tikai Platformā reģistrētās pilnvaras.

3.5 Autovadītāji ir pilnvaroti attiecīgā Pārvadātāja vārdā veikt pārvadājuma izpildes apliecinājumu un citas 6.nodaļā paredzētās darbības. Pārvadājuma izpildes apliecinājumu no Nosūtītāja puses var veikt attiecīgajā Pasūtījumā norādītie Saņēmēja pārstāvji.

3.6 Lietotāji ir informēti un piekrīt, ka Administratoru, Menedžeru un Autovadītāju autentifikācija Platformā notiek, tikai pārbaudot, vai pieslēgšanās Platformai veikta no tāda mobilā tālruņa, kura numurs attiecīgajam Administratoram, Menedžerim un Autovadītājam ir norādīts Platformā. Lietotāji apņemas atzīt par saistošām visas darbības, kas atbilstoši šajā nodaļā norādītajām pilnvarojuma apjomam Platformā veiktas no attiecīgā tālruņa, un tie uzņemas visus riskus un atbildību par nesankcionētu attiecīgajā viedtālrunī uzstādīto lietotņu lietošanu.

3.7 Pārvadājuma izpildes apliecinājumu (piemēram, Kravas pieņemšanu pārvadājumam un piegādi) var apstiprināt Platformas mobilajā lietotnē, izmantojot PIN kodus, kas tiek nosūtīti pārvadājuma procesā iesaistītām personām uz attiecīgo Lietotāju norādītiem mobilā tālruņa numuriem (piemēram, uz Pārvadātāja norādītu Autovadītāja numuru vai Nosūtītāja norādītu Saņēmēja pārstāvja numuru). Uzskatāms, ka apstiprinājums, kas izdarīts, izmantojot PIN kodu, kas nosūtīts uz attiecīgā Lietotāja norādītu mobilā tālruņa numuru, ir šim Lietotājam saistošs. Lietotājs nodrošina, ka PIN kodu izmanto tikai tam pilnvarotas personas, un tas uzņemas pilnu atbildību par PIN koda neatļautu izmantošanu.

3.8 CargoPoint ir tiesīga, bet tai nav pienākuma, drošības nolūkos attiecīgām darbībām pieprasīt papildus autentifikāciju (tādu kā atgriezeniskas saites darbības, papildus identifikāciju u.tml.).

3.9 Nekas šajos Noteikumos neierobežo to pārstāvju tiesības, kuri rīkojas uz pilnvarojuma pamata, kas pastāv vai izdots saskaņā ar tiesību aktiem (valdes locekļi, prokūristi, pārstāvji uz pilnvaras pamata u.tml.) Tomēr, lai izmantotu pakalpojumus, kas pieejami Platformā, var tikt noteiktas obligātas prasības noteiktā veidā reģistrēties Platformā.

4. CargoPoint pakalpojumi

4.1 CargoPoint nodrošina Platformas darbību kā informācijas apmaiņas rīku Pasūtījumu veikšanai, akceptēšanai (pārvadājuma līgumu noslēgšanai), pārvadājuma izpildes apliecinājumu veikšanai, norēķiniem par pārvadājuma pakalpojumiem un citiem Noteikumos paredzētajiem pakalpojumiem.

4.2 CargoPoint nav pārvadātājs un tas nesniedz pārvadājuma pakalpojumus, kā arī tas nav Pārvadātāja apakšuzņēmējs. CargoPoint nav Pārvadātāju komercaģents vai ekspeditors, un pārvadājumu organizēšanā iesaistās kā Nosūtītāja komercaģents.

4.3 Ja vien un ciktāl Noteikumos nav nepārprotami paredzēts citādi, CargoPoint nav tiesīgs rīkoties Lietotāju vārdā.

4.4 CargoPoint savā vārdā un Lietotāju vietā un labā:

4.4.1 Izstāda rēķinus Nosūtītājiem par pārvadājuma pakalpojumiem saskaņā ar apstiprinātajiem Pasūtījumiem, kā arī citiem Noteikumos paredzētajiem maksājumiem (dīkstāves maksas, līgumsodi u.c.).

4.4.2 Saņem samaksu no Nosūtītājiem un veic samaksu Pārvadātājiem.

4.5 Izņemot pienākumu veikt samaksu par pārvadājuma pakalpojumiem un ar tiem saistītās dīkstāves un kavējumu maksas, CargoPoint neatbild par citām Nosūtītāju saistībām pret Pārvadātāju (tādiem kā zaudējumu atlīdzināšanas pienākums u.tml.).

4.6 Izņemot pienākumu veikt Noteikumos paredzētās kavējumu maksas, CargoPoint neatbild par citām Pārvadātāju saistībām pret Nosūtītājiem (tādiem kā zaudējumu atlīdzināšanas pienākums u.tml.).

5. Pasūtījumu veikšana, akceptēšana, atcelšana un neizpildīšana

5.1 Pasūtījumi tiek veikti, nosūtīti Pārvadātājiem un akceptēti Platformā, Lietotājiem ievadot tur prasīto informāciju un veicot turpat piedāvātās darbības.

5.2 Nosūtītāja veikts Pasūtījums Platformā ir pieejams visiem Platformā reģistrētajiem Pārvadātājiem, kuru norādītie pakalpojumu kritēriji (darbības teritorija, transporta līdzekļu parametri, darbalaiks u.tml.) atbilst Pasūtījumam. Ja Platformā ir šāda tehniska iespēja, Nosūtītājs var norādīt vai izslēgt vienu vai vairākus noteiktus Pārvadātājus vai norādīt Pārvadātāja minimālo reitinga (kas veidots saskaņā ar Noteikumu 11. nodaļu) līmeni. Šādā gadījumā Pasūtījums ir pieejams visiem Nosūtītāja norādītajiem vai neizslēgtajiem Pārvadātajiem, vai Pārvadātājiem, kuru Reitings nav zemāks par Nosūtītāja norādīto. Līdz pasūtījuma akceptēšanai Nosūtītāja identifikācija netiek atklāta.

5.3 Pasūtījumus iespējams veikt fiksētās cenas procedūrā vai izsoles procedūrā. Pasūtījuma procedūru izvēlas Nosūtītājs, veicot Pasūtījumu.

5.4 Fiksētās cenas procedūra:

5.4.1 Pasūtījuma cenu nosaka Nosūtītājs, veicot Pasūtījumu.

5.4.2 Platformā var tikt rekomendēta Pasūtījuma prognozētā cena, kas noteikta, vadoties no tirgus datu analīzes, tomēr Nosūtītājs var to brīvi mainīt.

5.4.3 Pārvadājuma līgums ir noslēgts ar to Pārvadātāju, kurš pirmais akceptē Pasūtījumu.

5.4.4 Ja neviens Pārvadātājs noteiktajā laikā nav akceptējis Platformā norādīto cenu, attiecīgais Pasūtījums zaudē spēku un ir jāveic no jauna.

5.5 Izsoles procedūra:

Nosūtītājs, veicot Pasūtījumu, nosaka izsoles sākuma cenu (“Sākuma cena”) un maksimālo cenu (“Maksimālā cena”).

5.5.1 Platformā var tikt rekomendēta Sākuma cena un Maksimālā cena, kas noteikta, vadoties no tirgus datu analīzes, tomēr Nosūtītājs var tās brīvi mainīt.

5.5.2 Sākuma cena ir pieejama 5.2 punktā norādītajiem Pārvadātājiem, bet Maksimālā cena tiem netiek atklāta.

5.5.3 Pārvadātājs līdz Platformā norādītajā izsoles norises laikā var iesniegt savu cenas piedāvājumu (“Piedāvātā cena”), kas var būt gan augstāka, gan zemāka par Sākuma cenu, kā arī līdz izsoles noslēgumam var Piedāvāto cenu mainīt.

5.5.4 Pārvadātāju iesniegtās Piedāvātās cenas Lietotājiem netiek atklātas.

5.5.5 Pārvadājuma līgums ir noslēgts ar to Pārvadātāju, kura aktuālā Piedāvātā cena izsoles noslēguma brīdī ir viszemākā, ja tā nepārsniedz Maksimālo cenu.

5.5.6 Ja zemākā Piedāvātā cena pārsniedz Maksimālo cenu, Nosūtītājs par to tiek informēts. Ja Nosūtītājs Platformā noteiktajā laikā ir akceptējis šo Piedāvāto cenu, pārvadājuma līgums ir noslēgts un par to tiek informēts attiecīgais Pārvadātājs.

5.5.7 Ja vairāki Pārvadātāji piedāvājuši vienādu cenu, pārvadājuma līgums ir noslēgts ar to Pārvadātāju, kurš savu Piedāvāto cenu iesniedzis agrāk.

5.5.8 Ja izsoles noslēguma brīdī nav nevienas aktuālas Piedāvātās cenas (nav iesniegtas vai ir atsauktas), vai ja Nosūtītājs saskaņā ar 5.5.7 punktu nav akceptējis Piedāvāto cenu, kas pārsniedz maksimālo cenu, attiecīgais Pasūtījums zaudē spēku un ir jāveic no jauna.

5.6 Pārvadājuma līgums, kas noslēgts saskaņā ar šajā nodaļā paredzēto, sastāv no attiecīgajā Pasūtījumā norādītajiem noteikumiem un cenas, kas noteikta saskaņā ar 5.4.1, 5.5.6 vai 5.5.7 punktiem (atkarībā kurš no tiem piemērojams). Pārvadājuma līgumam piemērojami arī Noteikumu 6. – 10. nodaļās paredzētie noteikumi.

5.7 Lietotājs var atcelt akceptētu Pasūtījumu, veicot Pielikumā noteiktos maksājumus (atkarībā no atcelšanas laika) vai neveicot maksājumus, ja tas paredzēts Pielikumā.

6. Iekraušana un izkraušana, pārvadājuma izpildes apliecinājums

6.1 Ja Pasūtījumā nav paredzēts Kravas iekraušanas un izkraušanas pakalpojums, Nosūtītājs ir atbildīgs par Kravas iekraušanu transporta līdzeklī un izkraušanu no tā neatkarīgi no tā, vai to veic Nosūtītājs, Saņēmējs vai trešā persona. Visas tiesiskās attiecības ar Saņēmēju vai trešo personu, kas veic Kravas iekraušanu transporta līdzeklī un izkraušanu no tā, Nosūtītājs kārto patstāvīgi. Ja Pasūtījumā ir paredzēts Kravas iekraušanas un izkraušanas pakalpojums, Kravas iekraušanu transporta līdzeklī un izkraušanu no tā veic un par to atbildīgs ir Pārvadātājs

6.2 Pārvadātāja pienākums ir novietot transporta līdzekli tā, lai iekraušanu un izkraušanu varētu veikt droši, kā arī uzraudzīt iekraušanas un izkraušanas gaitu un dot attiecīgus norādījumus par drošu Kravas novietošanu transporta līdzeklī vai izkraušanu no tā. Pārvadātājs neatļauj Kravas iekraušanu vai izkraušanu, ja tās apstākļi ir acīmredzami nedroši, vai ja Krava neatbilst transporta līdzeklim vai piemērojamajiem ceļu satiksmes un pārvadāšanas noteikumiem.

6.3 Pārvadātājs ir atbildīgs par Kravas drošu nostiprināšanu transporta līdzeklī, tajā skaitā par visiem nostiprināšanas rīkiem un palīglīdzekļiem, kā arī par Kravas marķēšanu atbilstoši piemērojamajiem ceļu satiksmes un pārvadāšanas noteikumiem.

6.4 Kravas pieņemšanu Pārvadājumam un piegādi galamērķī, kā arī citas pārvadājuma stadijas fiksē Platformas mobilajā lietotnē atbilstoši zemāk aprakstītajiem noteikumiem un lietotnē norādītajām prasībām. Pārvadātājam nav tiesību saņemt samaksu no CargoPoint par pārvadājumiem, kuru izpilde nav pienācīgi fiksēta Platformas mobilajā lietotnē.

6.5 Kravas pieņemšanu Pārvadājumam savā Platformas mobilajā lietotnē fiksē Pasūtījumā norādītais transporta līdzekļa Autovadītājs atbilstoši tur paredzētajiem norādījumiem.

6.6 Kravas piegādi galamērķī Platformas mobilajā lietotnē fiksē Pasūtījumā norādītie transporta līdzekļa Autovadītājs un/vai Saņēmēja pārstāvis un/vai Nosūtītājs atbilstoši lietotnē paredzētajiem norādījumiem. Var tikt piemērota viena no šādām procedūrām, ko izvēlas Nosūtītājs, veicot Pasūtījumu: (i) apstiprināšana ar PIN kodu; (ii) Nosūtītāja apstiprinājums; (iii) papīra formas akts vai (iv) paraksts uz viedierīces ekrāna.

6.7 Apstiprināšana ar PIN kodu:

6.7.1 Kravas piegādi galamērķī Platformas mobilajā lietotnē fiksē Pasūtījumā norādītie Autovadītājs un Saņēmēja pārstāvis (vai Nosūtītāja pārstāvis, ja krava tiek nogādāta Nosūtītājam), ievadot no Platformas saņemto PIN kodu.

6.7.2 Ja Kravas piegādes vietā nav sastopams Pasūtījumā norādītais Saņēmēja pārstāvis, Pārvadātājam ir jāsazinās ar Nosūtītāju un Nosūtītājam jānodrošina Pasūtījumā norādītā Saņēmēja pārstāvja ierašanās vai Platformā jānomaina Saņēmēja pārstāvis. Jaunais saņēmēja pārstāvis no Platformas saņem jaunu PIN kodu.

6.8 Nosūtītāja apstiprinājums:

6.8.1 Par Kravas piegādi galamērķī Nosūtītājs pārliecinās, patstāvīgi sazinoties ar Saņēmēju, un apstiprina to Platformas mobilajā lietotnē. Nosūtītājs un Saņēmējs var savstarpēji parakstīt piegādi apliecinošus dokumentus (piem. elektroniski parakstīts nodošanas akts vai tml.), tomēr Nosūtītāja apstiprinājums Platformā ir pietiekams, ievērojot nākamā punkta noteikumus.

6.8.2 Pēc piegādes apstiprinājuma no Nosūtītāja puses Kravas piegādi galamērķī savā Platformas mobilajā lietotnē fiksē Pasūtījumā norādītais Autovadītājs.

6.8.3 Ja Krava piegādāta galamērķī un Autovadītājs savā Platformas mobilajā lietotnē ir mēģinājis apstiprināt Kravas piegādi, bet Nosūtītājs Platformā nav veicis atbilstošu apstiprinājumu, Nosūtītāja kavēšanās veikt apstiprinājumu uzskatāma par dīkstāvi pie Kravas pieņemšanas.

6.9 Papīra formas akts:

6.9.1 Kravas piegādi galamērķī papīra formas aktā fiksē Autovadītājs un Saņēmēja pārstāvis (vai Nosūtītāja pārstāvis, ja krava tiek nogādāta Nosūtītājam), ierakstot aktā tur norādītos parakstītāju identifikācijas datus un parakstot aktu.

6.9.2 Aktu Autovadītājam izsniedz Nosūtītājs, veicot Kravas iekraušanu transporta līdzeklī (vai izkraujot to, ja krava tiek nogādāta Nosūtītājam).

6.9.3 Pirms akta parakstīšanas Autovadītājam jāpārliecinās par parakstītāja identitāti pēc viena no 6.15 punktā norādītajiem dokumentiem.

6.9.4 Parakstīto aktu Autovadītājs nofotografē un attēlu augšupielādē savā Platformas lietotnē.

6.9.5 Pēc akta fotoattēla augšupielādēšanas Autovadītājs savā Platformas mobilajā lietotnē fiksē Kravas piegādi galamērķī.

6.9.6 Vienu parakstītā akta eksemplāru saglabā Pārvadātājs, bet pārējos (ja tādi ir) nodod Nosūtītājam.

6.10 Paraksts uz viedierīces ekrāna:

6.10.1 Kravas piegādi galamērķī Platformas mobilajā lietotnē fiksē Pasūtījumā norādītie Autovadītājs un Saņēmēja pārstāvis (vai Nosūtītāja pārstāvis, ja krava tiek nogādāta Nosūtītājam), attiecīgi Saņēmēja pārstāvis vai Nosūtītāja pārstāvim parakstoties Autovadītāja Platformas mobilajā lietotnē uz viedierīces ekrāna.

6.10.2 Pirms akta parakstīšanas Autovadītājam jāpārliecinās par parakstītāja identitāti pēc viena no 6.15 punktā norādītajiem dokumentiem.

6.10.3 Ja Kravas piegādes vietā nav sastopams Pasūtījumā norādītais Saņēmēja pārstāvis, Pārvadātājam ir jāsazinās ar Nosūtītāju un Nosūtītājam jānodrošina Pasūtījumā norādītā Saņēmēja pārstāvja ierašanās vai Platformā jānomaina Saņēmēja pārstāvis..

6.11 Lai veiktu Kravas piegādes apstiprinājumu Platformas mobilajā lietotnē, Nosūtītājs Pasūtījumā var noteikt prasību veikt izkrautās Kravas fotografēšanu un attēlu augšupielādēšanu Autovadītāja Platformas mobilajā lietotnē. Šādā gadījumā piegādes apstiprinājumu var veikt tikai pēc attiecīgo fotoattēlu augšupielādēšanas, tomēr CargoPoint neveic fotoattēlu pārbaudi un neatbild par to saturu.

6.12 Lietotāji piekrīt, ka Platformas mobilajā lietotnē fiksēta Kravas pieņemšana pārvadājumam un nodošana Saņēmējam atbilstoši 6.4 – 6.11 punktos aprakstītajai kārtībai uzskatāma par pienācīgu un pietiekamu Kravas nodošanas pierādījumu un Lietotāji apņemas atzīt to par sev saistošu, nepieprasot papildus dokumentu noformēšanu.

6.13 Par Platformā fiksētu Kravas pieņemšanu un nodošanu, kā arī galvenajiem pārvadājuma parametriem (iekraušanas un izkraušanas vieta un laiks, u.tml.) Platformā tiek izveidota Piegādes atskaite un nosūtīta Nosūtītājam, Pārvadātājam un Saņēmējam uz pasūtījumā norādītām e-pasta adresēm. Platformā izveidota Piegādes atskaite kalpo par pietiekamu apliecinājumu pārvadājuma pakalpojuma izpildei atbilstoši Piegādes atskaitē norādītajiem parametriem. Piegādes atskaiti Lietotāji var papildus parakstīt elektroniskā dokumenta vai papīra formā, tomēr CargoPoint Līguma, šo Noteikumu un pārvadājuma līgumu vajadzībām pietiekama Platformas mobilajā lietotnē fiksēta pārvadājuma izpildes gaita atbilstoši Noteikumos aprakstītajai kārtībai un Platformas mobilajā lietotnē norādītajām apstiprinājuma darbībām.

6.14 Visas personas, kuras Lietotāja vārdā lieto Platformu vai tās mobilo aplikāciju (Autovadītāji, menedžeri u.c.), uzskatāmi par attiecīgā Lietotāja pārstāvjiem attiecīgo darbību veikšanā un Lietotājs atbild par Platformas piekļuves rīku vai tās mobilo aplikāciju, kā arī uz attiecīgajiem mobilā tālruņa numuriem nosūtīto PIN kodu nesankcionētu lietošanu.

6.15 CargoPoint un Lietotāji Kravas nodošanas un pieņemšanas vajadzībām atzīst personu identificēšanu pēc šādiem derīgiem dokumentiem: (i) pase; (ii) Latvijas Republikā vai citā ES valstī izdota ID karte; (iii) Latvijas Republikā vai citā ES valstī izdota autovadītāja apliecība.

7. Pārvadājuma drošība un noteikumi

7.1.  Pārvadātājs izmanto vienīgi tādus transporta līdzekļus, kuriem ir derīga tehniskā apskate, kuri atrodas drošai ekspluatācijai atbilstošā tehniskā stāvoklī un kuru veids, kravnesība un aprīkojums atbilst Kravai.

7.2 Pārvadātājs pie transporta līdzekļu vadīšanas pielaiž vienīgi tādus vadītājus, kuriem ir attiecīgajam transporta līdzeklim un Kravai atbilstošas derīgas autovadītāja tiesības un medicīniskā pārbaude, kuri neatrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, kuriem nav slimības simptomu vai noguruma pazīmju, kas var ietekmēt drošu transporta līdzekļa lietošanu.

7.3 Nosūtītājs ir tiesīgs neiekraut Kravu transporta līdzeklī, ja tiek konstatēta neatbilstība 7.1 vai 7.2 punktos paredzētajiem noteikumiem, un šādā gadījumā uzskatāms, ka Pārvadātājs nav izpildījis savas saistības.

7.4 Pārvadātājs ievēro visus nodarbinātības tiesību aktus un noteikumus, tajā skaitā imigrācijas noteikumus, veic visus nodokļu maksājumus un ievēro citus tiesību aktus.

7.5 Pārvadātājs atbild par Kravas nostiprināšanu un stabilitāti pārvadājuma laikā, kā arī par Kravas pārsegu nostiprināšanu, ja tādi tiek lietoti.

7.6 Pārvadātājs pārvadā Kravu droši un pēc iespējas saudzīgi, ievērojot visus apstākļus, un tam ir pienākums atturēties no pārvadājuma veikšanas tādās vietās vai apstākļos, kas var apdraudēt Kravu.

7.7 Pārvadājuma laikā Pārvadātājs neatstāj transporta līdzekli bez pieskatīšanas tādās vietās, kur iespējama Kravas sabojāšana vai zādzība.

8. Nokavējums, dīkstāve, pārvadājuma neizpildīšana

8.1 Par Pasūtījumā noteiktā Kravas saņemšanas vai piegādes laika nokavējumu Pārvadātājs maksā Nosūtītāja labā (un CargoPoint saņem no Pārvadātāja attiecīgo summu un saņemto summu samaksā Nosūtītājam) Pielikumā noteiktos maksājumus.

8.2 Ja Kravas saņemšanas nokavējums pārsniedz Pielikumā noteikto maksimālo laiku, uzskatāms, ka Pārvadātājs nav izpildījis Pasūtījumu un tas ir atcelts. Šādā gadījumā iestājas Pielikumā paredzētās sekas.

8.3 Par Pasūtījumā noteiktā Kravas iekraušanas vai pieņemšanas vai izkraušanas laika nokavējumu Nosūtītājs maksā Pārvadātāja labā (un CargoPoint saņem no Nosūtītāja attiecīgo summu un saņemto summu nodod Pārvadātājam) Pielikumā noteiktos maksājumus.

8.4 Ja Kravas iekraušanas nokavējums pārsniedz Pielikumā noteikto maksimālo laiku, uzskatāms, ka Nosūtītājs nav izpildījis Pasūtījumu un tas ir atcelts. Šādā gadījumā iestājas Pielikumā paredzētās sekas.

8.5 Ja Kravas pieņemšanas un izkraušanas nokavējums pārsniedz Pielikumā noteikto maksimālo laiku, Pārvadātājs ir tiesīgs nogādāt Kravu atpakaļ nosūtīšanas punktā un Nosūtītājam ir pienākums Kravu pieņemt atpakaļ un izkraut to no transporta līdzekļa. Šādā gadījumā Nosūtītājs maksā Pārvadātāja labā (un CargoPoint saņem no Nosūtītāja attiecīgo summu un saņemto summu samaksā Pārvadātājam) Pielikumā noteiktos maksājumus.

8.6 Ja iepriekšējā punktā minētajā gadījumā Kravas atpakaļ pieņemšanas un izkraušanas nokavējums pārsniedz Pielikumā noteikto maksimālo laiku, Pārvadātājs ir tiesīgs Kravu nogādāt glabāšanā tā izvēlētā vietā un Nosūtītājs ir atbildīgs par visiem izdevumiem.

8.7 Ja Pasūtījumā jebkurš termiņš noteikts kā laika koridors (no – līdz), tad nokavējums skaitāms no vēlākā termiņa, savukārt, attiecīgo darbību (piemēram, Kravas pieņemšanu) nav pienākuma izpildīt pirms agrākā termiņa.

8.8 Ja Kravas pieņemšana pārvadājumam vai piegāde noteiktajā termiņā ir neiespējama negadījuma vai transporta līdzekļa bojājuma dēļ un Pārvadātājs par to paziņojis Platformā līdz noteiktajam attiecīgās darbības veikšanas termiņam, noteiktie termiņi pagarinās par Pielikumā noteikto laiku. Strīda gadījumā attiecīgos apstākļus jāpierāda Pārvadātājam. Ja Pārvadātājs maina bojāto transporta līdzekli, pienākums pārkraut Kravu ir Pārvadātājam.

8.9 Šajā nodaļā minētos maksājumus var pieteikt Platformā ne vēlāk kā 24h (divdesmit četru stundu) laikā no Pasūtījumā noteiktā Kravas piegādes laika. Ja minēto pieteikumu iesniegšanas Platformā nav iespējama, pieteikums tādā pat termiņā nosūtāms uz Platformā norādīto CargoPoint e-pasta adresi. Lietotājam nav tiesību uz prasījumiem, kas nav pieteikti šajā punktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

8.10 Prasījumu uz šajā nodaļā minētajiem maksājumiem var apstrīdēt Platformā 2 (divu) darba dienu laikā no to saņemšanas no CargoPoint uz e-pasta adresi, kuru Lietotājs norādījis Platformā. Prasījums, kas nav apstrīdēts šajā punktā norādītajā veidā un termiņā, kļūst neapstrīdams un attiecīgajam Lietotājam saistošs.

8.11 CargoPoint nav pienākuma izmaksāt Lietotājam šajā nodaļā minētos maksājumus, kamēr otrs Lietotājs tos nav samaksājis CargoPoint.

8.12 Lietotāji neatbild par zaudējumiem vai citiem prasījumiem par Kravas piegādes, nodošanas vai pieņemšanas nokavējumu, vai Pasūtījuma neizpildi, kas nav tieši noteikti šajā nodaļā.

9. Atbildība par Kravu un apdrošināšana

9.1 Nosūtītājs atbild par Pārvadātāja transporta līdzekļa, ceļa, trešo personu mantas bojājumiem un kaitējumu personām, ja tas noticis Kravas īpašību vai defektu dēļ, izņemot, ja attiecīgā bīstamā Kravas īpašība vai defekts bijis acīmredzams un tamdēļ Pārvadātājs pieļāvis rupju neuzmanību vai tīšam rīkojies nolaidīgi, uzsākot vai turpinot Kravas pārvadājumu.

9.2 Pārvadātājs atbild par Kravas bojājumiem, ja tas noticis transporta līdzekļa īpašību vai defekta dēļ, vai sakarā Noteikumu vai piemērojamo ceļu satiksmes vai pārvadājumu noteikumu neievērošanu no Pārvadātāja puses.

9.3 Pārvadātājs neatbild par nejaušiem Kravas bojājumiem vai bojājumiem trešo personu vainas dēļ, ja vien Pārvadātājs nav līdzvainīgs ļaunā nolūkā vai rupjā neuzmanībā. Šajā punktā minētie apstākļi, kas izslēdz Pārvadātāja atbildību, jāpierāda Pārvadātājam.

9.4 Acīmredzami Kravas bojājumi, kas varētu būt radušies pārvadājuma laikā, jāpiesaka Platformā Kravas pieņemšanas brīdī, vienlaicīgi veicot arī bojājuma fotofiksāciju. Ja šādu bojājumu piesaka vēlāk, pienākums pierādīt, ka tas radies pārvadājuma laikā, ir Nosūtītājam, un visas šaubas vērtējamas par labu Pārvadātājam.

9.5 Kravas bojājumi, kas nav acīmredzami, jāpiesaka Platformā ne vēlāk kā nākamās darba dienas laikā pēc Kravas pieņemšanas. Prasījumi par jebkādiem Kravas bojājumiem pēc šajā punktā noteiktā termiņa nevar tikt celti.

9.6 Nosūtītājam ir pienākums apdrošināt Kravu par pilnu vērtību, t.sk. transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas laikā bez regresa pret Pārvadātāju (regress pieļaujams, ja bojājumi Kravai nodarīti ar ļaunu nolūku).

9.7 Pārvadātājam ir pienākums apdrošināt transporta līdzekli par pilnu vērtību bez regresa pret Nosūtītāju vai Kravas īpašnieku, kā arī apdrošināt Pārvadātāja civiltiesisko atbildību par kaitējumu Kravai vismaz par pilnu Kravas vērtību (regress pieļaujams, ja bojājumi transporta līdzeklis nodarīti ar ļaunu nolūku).

9.8 CargoPoint nekādos apstākļos neatbild par Kravu vai Pārvadātāja izmantotajiem transporta līdzekļiem.

10. Pārvadājuma maksa, CargoPoint atlīdzība un citi maksājumi, kredītlimiti

10.1 Par pārvadājuma pakalpojumiem saskaņā ar Pasūtījumiem, kas akceptēti saskaņā ar 5.4 punktu, Nosūtītājs maksā Pārvadātāja labā pārvadājuma maksu attiecīgajos Pasūtījumos noteiktajā apmērā.

10.2 Akceptējot Pasūtījuma noteikumus 5.nodaļā paredzētajā kārtībā, Lietotājs piekrīt arī tajos minētajai Pārvadājuma maksai.

10.3 Par katru Pasūtījumu, kas akceptēts saskaņā ar 5.4 vai 5.5 punktu, Nosūtītājs maksā CargoPoint komercaģenta atlīdzību apmērā, kas noteikts CargoPoint Līgumā. CargoPoint ir tiesīgs mainīt minēto komercaģenta atlīdzības apmēru, paziņojot par to Nosūtītājam vismaz vienu mēnesi iepriekš, paziņojumu nosūtot uz e-pasta adresi, ko attiecīgais Nosūtītājs norādījis Platformā. Nosūtītājs ir piekritis atlīdzības apmēra izmaiņām, ja tas turpina izmantot Platformu pēc minētā termiņa notecējuma.

10.4 Par Pasūtījumiem, kas akceptēti kalendārajā mēnesī, CargoPoint reizi mēnesī līdz Pielikumā noteiktajiem termiņiem: (i) piestāda rēķinus Nosūtītājiem par pārvadājuma pakalpojumiem, CargoPoint atlīdzību un citiem Noteikumos paredzētajiem maksājumiem (piemēram, dīkstāves maksas utml.), ja tādi piemērojami, (ii) sagatavo un nosūta rēķinu projektus Pārvadātājiem par maksājumiem, kurus CargoPoint veiks Pārvadātājam, (iii) piestāda rēķinus Pārvadātājiem par citiem Noteikumos paredzētajiem maksājumiem (piemēram, dīkstāves maksas utml.), ja tādi piemērojami un (iv) Pārvadātāju vārdā izraksta rēķinus par maksājumiem, kurus CargoPoint veiks Pārvadātājam. Rēķinu projekti un rēķini tiek nosūtīti uz e-pasta adresi, ko attiecīgais Lietotājs norādījis Platformā, kā arī tiek augšupielādēti Platformā tikai attiecīgajam Lietotājam pieejamā vietā. CargoPoint izrakstītie rēķini ir derīgi bez paraksta.

10.5 CargoPoint rēķini Lietotājiem jāapmaksā līdz Pielikumā noteiktajam termiņam. Lietotājam ir pienākums saņemt rēķinus iepriekšējā punktā norādītajos veidos un gadījumā, ja minētajā datumā rēķins nav saņemts, rakstiski informēt CargoPoint. Par CargoPoint izstādītā rēķina samaksas nokavējumu jāmaksā nokavējuma procenti Pielikumā noteiktajā apmērā.

10.6 Pārvadātāji ar reģistrēšanās brīdi Platformā ir pilnvarojuši CargoPoint izrakstīt šajos Noteikumos paredzētos rēķinus Pārvadātāju vārdā. Šis pilnvarojums ir atsaucams, vienīgi atceļot savu reģistrāciju Platformā. Pārvadātāji apņemas rēķinus, kurus to vārdā izrakstījis CargoPoint, iekļaut savās PVN deklarācijās un samaksāt PVN. Pārvadātājs atbild CargoPoint par visiem zaudējumiem, ja nodokļu administrācija atsaka CargoPoint tiesības iekļaut kā priekšnodokli Pārvadātāja izstādītajā rēķinā norādīto PVN summu.

10.7 Pārvadātāju rēķini tiek apmaksāti līdz Pielikumā noteiktajam termiņam.

10.8 CargoPoint izstādītos rēķinus un sagatavotos rēķinu projektus var apstrīdēt līdz Pielikumā noteiktajam termiņam, iebildumus iesniedzot Platformā. Pēc minētā datuma rēķini un rēķinu projekti kļūst neapstrīdami un: (i) Lietotājam ir pienākums apmaksāt attiecīgo rēķinu, un (ii) Pārvadātājs nav tiesīgs prasīt no CargoPoint papildus maksājumus par attiecīgo kalendāro mēnesi. Rēķinu, ko CargoPoint izstādījis Pārdāvātāja vārdā atbilstoši neapstrīdētam rēķina projektam, nevar apstrīdēt.

10.9 CargoPoint var sniegt papildus pakalpojumus par papildus samaksu, atsevišķi tos akceptējot Platformā. CargoPoint rēķini par šādiem pakalpojumiem ir izstādāmi un apmaksājami saskaņā ar 10.4, 10.5 un 10.8 punktu noteikumiem.

10.10 CargoPoint var, bet tam nav pienākuma, ar ieskaitu dzēst sasvstarpējos maksājumus, kas pastāv starp CargoPoint un Lietotājiem.

10.11 Akceptējot Pasūtījuma noteikumus, Pārvadātājs atsakās no likumisko aizturējuma tiesību izmantošanas uz Kravu, par kuru tiek noslēgts attiecīgais pārvadājuma līgums.

10.12 CargoPoint katram Nosūtītājam nosaka kredītlimitu, līdz kuram var sniegties Nosūtītāja izvietoto un/vai apstiprināto neapmaksāto Pasūtījumu summa (neatkarīgi no tā, vai rēķins par šiem Pasūtījumiem jau ir izstādīts, vai nav). Informācija par noteikto kredītlimita summu ir pieejama Platformā tikai attiecīgajam Nosūtītājam.

10.13 CargoPoint ir tiesīga jebkurā laikā mainīt jebkuram Nosūtītājam noteikto kredītlimita summu, ievietojot attiecīgo informāciju Platformā. CargoPoint nav pienākuma paskaidrot vai pamatot kredītlimita izmaiņu iemeslu. Samaksas kavējumi, informācija par sliktiem finanšu rezultātiem vai ciestiem zaudējumiem, informācija par saistību neizpildi vai strīdiem ar trešajām personām var būt galvenie, bet ne vienīgie kredītlimita samazināšanas iemesli.

10.14 Sasniedzot vai pārsniedzot noteikto kredītlimita summu, iespēja izvietot jaunus Pasūtījumus attiecīgajam Nosūtītājam var tikt apturēti. Nosūtītājs jebkurā laikā ir tiesīgs veikt avansa maksājumu un par to tiek samazināta attiecīgajā brīdī izlietotā kredītlimita summa. Veiktais avansa maksājums tiek dzēsts ar kārtējo CargoPoint izstādīto rēķinu.

10.15 Visi maksājumi veicami vienīgi uz CargoPoint Līgumā norādītajiem bankas kontiem. Ja Lietotājs vēlas mainīt bankas kontu, uz kuru veicama samaksa, Lietotāja Administrators uz CargoPoint Līgumā norādīto CargoPoint e-pasta adresi nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu paziņojumu par jaunajiem konta rekvizītiem. CargoPoint ir tiesīgs turpināt veikt maksājumus uz līdzšinējo Lietotāja bankas kontu 3 mēnešus pēc minētā paziņojuma saņemšanas. Ja Platformā ir paredzēta funkcija Lietotāja bankas konta rekvizītu paziņošanai, šajā punktā minētais paziņojums sagatavojams izmantojot šo funkciju.

10.16 Ja CargoPoint vēlas mainīt bankas kontu, uz kuru veicama samaksa, CargoPoint uz CargoPoint Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi nosūta paziņojumu par jaunajiem konta rekvizītiem, kuru ar drošu elektronisko parakstu parakstījusi CargoPoint paraksttiesīgā amatpersona. Lietotājs ir tiesīgs turpināt veikt maksājumus uz līdzšinējo Lietotāja bankas kontu 3 mēnešus pēc minētā paziņojuma saņemšanas.

10.17 Ja Lietotāja bankas konts ir bankā ārpus CargoPoint reģistrācijas valsts, CargoPoint ir tiesīga no maksājumiem ieturēt piemērojamās banku komisijas.

11. Pārvadātāju reitings

111.1 Pēc katra Pasūtījuma izpildes Nosūtītājs tiks aicināts novērtēt Pārvadātāja sniegto pakalpojumu skalā no 1 līdz 5. Katrs Nosūtītājs par katru Pasūtījumu var veikt tikai vienu novērtējumu un ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc Pasūtījuma izpildes.

11.2 Pārvadātāja tekošo reitingu veido vidējais Nosūtītāju novērtējums pēdējo 12 mēnešu periodā. Reģistrējoties Platformā, Pārvadātajam tiek piešķirts reitings 4. Platformā var norādīt, no cik vērtējumiem ir veidojies Pārvadātāja tekošais reitings.

11.3 Pārvadātāja tekošais reitings ir pieejams Nosūtītājiem. Platforma var paredzēt iespēju, izvietojot Pasūtījumu, noteikt, ka tas nosūtāms tikai Pārvadātājiem, kuru reitings nav zemāks par Nosūtītāja izvēlēto.

11.4 CargoPoint neatbild par to: (i) pēc kādiem kritērijiem Nosūtītāji pauž savu novērtējumu Pārvadātājiem; (ii) kādā veidā savu lēmumu pieņemšanā vai citādi Pārvadātāju tekošo reitingu izmanto Nosūtītāji; (iii) kādā veidā savu Pārvadātāju tekošo reitingu izmanto citi Pārvadātāji vai citas personas, kurām tas kļuvis zināms.

12. Informācija, konfidencialitāte un privātuma noteikumi

12.1 CargoPoint un Lietotāji neizpauž informāciju par kādu konkrētu Lietotāja darījumu vai darījumiem bez attiecīgā Lietotāja skaidras piekrišanas. Lietotāji neizpauž informāciju par jebkuriem maksājumiem un citiem darījumu noteikumiem ar CargoPoint bez CargoPoint skaidras piekrišanas.

12.2 Jebkurā gadījumā CargoPoint izmanto un izpauž informāciju par Lietotājiem tikai pēc nepieciešamības un tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams pakalpojumu sniegšanai Platformā. CargoPoint ir tiesīgs izmantot informāciju tirgus datu analīzes nolūkos.

12.3 CargoPoint un Lietotāji var izpaust:

12.3.1 Informāciju pēc tiesas vai kompetentās iestādes pieprasījuma, vai arī, ja tāda nepieciešamība izriet no piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai regulētā tirgus organizētāja noteikumiem;

12.3.2 Informāciju, kas ir nonākusi publiskajā telpā, nepārkāpjot Noteikumos paredzētos konfidencialitātes pienākumus;

12.3.3 Informāciju, to sniedzot saviem akcionāriem, amatpersonām, darbiniekiem, konsultantiem, pakalpojumu sniedzējiem, finansētājiem, kā arī potenciālajiem CargoPoint vai Lietotāju uzņēmuma pircējiem, ciktāl tiem šī informācija ir pamatoti nepieciešama, ja uz minētajām personām attiecas līdzīgas konfidencialitātes saistības.

12.4 Šajā nodaļā paredzētās konfidencialitātes saistības saglabājas 2 gadus pēc Lietotāja reģistrācijas izbeigšanas Platformā.

12.5 CargoPoint un Lietotāji CargoPoint Līguma izpildes mērķiem no Līguma izrietošos personas datu apņemas apstrādāt atbilstoši piemērojam datu aizsardzības regulējumam, tai skaitā, atbilstoši Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas prasībām.

12.6 Lietotāji apņemas informēt savus darbiniekus un citas personas, kas darbojas Lietotāju vārdā, vai kuru personas datus tie nodod CargoPoint, par CargoPoint veikto personas datu apstrādi Platformā un sniedzot pakalpojumus, tai skaitā par Autovadītāju viedierīču lokācijas datu apstrādi Līguma izpildes fiksēšanai. Informācija par CargoPoint veikto personas datu apstrādi ir pieejama CargoPoint privātuma politikā, kas pieejama arī https://www.cargopoint.com/lv/privacy-policy/.

12.7 Lietotāji apstiprina, ka tiem ir tiesiskais pamats personas datu nodošanai CargoPoint. Veicot Kravas piegādes fakta fiksāciju ar fotoattēliem, Pārvadātājs nodrošina, ka attiecīgajos fotoattēlos nav atainotas fiziskas personas un / vai citi personas dati, ciktāl tas ir pamatoti iespējams.

13. Intelektuālā īpašuma tiesības

13.1 Visa programmatūra, ko izmanto CargoPoint pakalpojumu sniegšanai vai kura ir pieejama Platformā, kā arī visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Platformas saturu ir ekskluzīvs CargoPoint un / vai tā pakalpojumu sniedzēju īpašums.

13.2 Šie Noteikumi nepiešķir Lietotājam intelektuālā īpašuma tiesības uz CargoPoint pakalpojumiem vai uz Platformas saturu, un visas tiesības, kas šeit nav skaidri piešķirtas, patur CargoPoint un tā pakalpojumu sniedzēji.

13.3 CargoPoint saglabā ekskluzīvas īpašuma tiesības uz visu informāciju, kas iegūta no Lietotājiem un citām personām, izmantojot Platformu, un uz CargoPoint datu bāzi, kas izveidota, izmantojot šādu informāciju, un CargoPoint ir tiesības izmantot visu šādu informāciju pēc saviem ieskatiem, ciktāl to neierobežo iepriekšējā sadaļā norādītie konfidencialitātes noteikumi.

13.4 Neviena persona nedrīkst kopēt, izgūt, publicēt, integrēt, izmantot, apvienot, ievākt vai kā citādi izmantot Platformas saturu vai CargoPoint zīmolu bez nepārprotamas rakstveida CargoPoint atļaujas. Jebkura neatļauta Platformas satura izmantošana vai kāda no iepriekšminētajām darbībām vai rīcība ir būtisks CargoPoint intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

14. Citi noteikumi

14.1 Lietotājam jebkurā laikā var lūgt vēlreiz apstiprināt savu piekrišanu Noteikumiem vai jebkurai to daļai, un CargoPoint var pilnībā vai daļēji apturēt piekļuvi Platformai, kamēr nav veikts šāds apstiprinājums.

14.2 Platformas klientu serviss ir paredzēts, lai palīdzētu Lietotājiem izmantot priekšrocības un ērtības, ko sniedz Platformas izmantošana, un tāpēc Lietotāji ir aicināti iesniegt savus jautājumus, ierosinājumus un sūdzības Platformas sadaļā “Kontakti” par jebkādu Platformas funkcionalitāti vai saistībā ar Platformas pieejamo pakalpojumu sniegšanā iesaistīto pušu rīcību. Tomēr, ņemot vērā, ka Platforma galvenokārt ir digitāls rīks, tādējādi nodrošinot rentablus risinājumus visiem tā dalībniekiem, iespējas manuāli organizēt saziņu ar Lietotājiem var būt ierobežotas, un CargoPoint saglabā visas tiesības nereaģēt uz šādu komunikāciju.

14.3 Pielikums ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

 

PIELIKUMS

CARGOPOINT VISPĀRĪGAJIEM NOTEIKUMIEM

Šis Pielikums ir CargoPoint Vispārīgo Noteikumu (“Noteikumi”) neatņemama sastāvdaļa. Visiem jēdzieniem, kas šajā Pielikumā ir lietoti ar lielo burtu, ir tāda pat nozīme, kāda tiem noteikta Noteikumos. Visas summas šajā Pielikumā norādītas bez PVN un tas piemērojams papildus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

1     Pasūtījumu atcelšanas maksa

Kas atceļ Pasūtījumu Atcelšanas laiks * Noteikumu punkts Atcelšanas maksa
Lietotājs Vairāk kā 2h 5.7 Bez maksas
2 – 1 h 5.7 50% no Pasūtījuma cenas
Nosūtītājs Mazāk kā 1 h 5.7 100% no Pasūtījuma cenas
Pārvadātājs Mazāk kā 1 h 5.7 100% no Pasūtījuma cenas un visi Nosūtītāja zaudējumi, ciktāl tie pārsniedz atcelšanas maksu, tomēr kopumā ne vairāk kā 200% no Pasūtījuma cenas

* Stundās pirms Pasūtījumā noteiktā pārvadājuma uzsākšanas laika (ja noteikts laika koridors, pirms agrākā noteiktā laika).

2     Nokavējumi, dīkstāves maksājumi, Pasūtījuma neizpilde

Kas nokavējis Nokavējuma veids Nokavējuma laiks * Notei-kumu punkts Maksājumi
Pārvadātājs Kravas saņemšana

 

Līdz 1 h 8.1 Netiek piemēroti
Ilgāk kā 1 h 8.2 100% Pasūtījuma cenas un visi Nosūtītāja zaudējumi, ciktāl tie pārsniedz neizpildīšanas maksu, tomēr kopumā ne vairāk kā 200% Pasūtījuma cenas

(Pasūtījums uzskatāms par atceltu)

Kravas piegāde Līdz 1 h 8.1 Netiek piemēroti
Ilgāk kā 1 h 8.2 Nākamajā tabulā norādītā summa par katru h, tomēr kopumā ne vairāk kā 200% Pasūtījuma cenas
Nosūtītājs Kravas iekraušana Līdz 1 h 8.3 Netiek piemēroti
1 – 3 h 8.3 Nākamajā tabulā norādītā summa par katru h
Ilgāk kā 3 h 8.4 100% Pasūtījuma cenas

(Pasūtījums uzskatāms par atceltu)

Kravas izkraušana Līdz 1 h 8.3 Netiek piemēroti
1 – 3 h 8.3 Nākamajā tabulā norādītā summa par katru h
Ilgāk kā 3 h 8.5 Pasūtījuma cena dubultā apmērā plus iepriekšējā rindā norādītais maksājums

(Krava nogādājama atpakaļ)

Kravas pieņemšana atpakaļ  nosūtīšanas punktā Līdz 1 h no ierašanās 8.5 Netiek piemēroti
1 – 3 h 8.5 Nākamajā tabulā norādītā summa par katru h
Ilgāk kā 3 h 8.6 Kravu var nogādāt glabāšanā uz Nosūtītāja rēķinu
Pārvadātājs Jebkurš nokavējums negadījuma dēļ Līdz 2 h 8.7 Netiek piemēroti

Dīkstāves maksa par 1h, atkarībā no  uz transporta tipa:

Transporta tips* Nosaukums* Likme
VT01 Vieglais auto EUR 20 par katru h
VT02 Apvidus auto EUR 20 par katru h
VT03 Apvidus auto ar piekabi EUR 20 par katru h
VT04 Kravas mikroautobuss EUR 20 par katru h
VT05 Kravas mikroautobuss ar tentu EUR 20 par katru h
VT06 Kravas mikroautobuss ar platformu EUR 20 par katru h
VT061 Kravas mikroautobuss ar platformu un manipulatoru EUR 20 par katru h
VT07 Kravas mikroautobuss ar platformu un piekabi EUR 20 par katru h
VT08 Evakuators <5T EUR 30 par katru h
VT09 Evakuators >5T EUR 30 par katru h
VT10 Slēgts kravas auto <10T EUR 30 par katru h
VT11 Kravas auto (mak. 6m) ar manipulatoru  <13T EUR 40 par katru h
VT12 Kravas auto (mak. 8m) ar manipulatoru  <15T EUR 40 par katru h
VT13 Kravas auto (mak. 6m) ar manipulatoru <10T un piekabi <10T EUR 40 par katru h
VT14 Kravas auto (mak. 8m) ar manipulatoru <10T  un piekabi <10T EUR 40 par katru h
VT15 Kravas auto ar platformas puspiekabi EUR 40 par katru h
VT16 Kravas auto ar tenta puspiekabi EUR 40 par katru h
VT17 Kravas auto ar puspiekabi un nolaižamu rampu EUR 50 par katru h
VT18 Kravas auto negabarīta kravām EUR 50 par katru h

* Ja tiek izmantots cits transporta tips, piemērojama maksa, kas noteikta vislīdzīgākajam analoģiskam transporta tipam.

3     CargoPoint komisija, nokavējuma procenti

Maksātājs Maksājuma veids Noteikumu punkts Apmērs
Nosūtītājs CargoPoint komisija 10.3 7% no kopējās pārvadājuma maksas, kas noteikta Pasūtījumā, kas akceptēts saskaņā ar Noteikumu 5.4 vai 5.5 punktu
Nosūtītājs Nokavējuma procenti 10.5 0,2% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu

4     Rēķinu izstādīšanas, samaksas un apstrīdēšanas termiņi

Kam jāizpilda Darbība Noteikumu punkts Termiņš
Izstādīšana
CargoPoint CargoPoint aprēķins (rēķina projekts) Pārvadātājam par kalendārajā mēnesī akceptētajiem Pasūtījumiem 10.4 Līdz nākamā** mēneša 3.datumam
CargoPoint CargoPoint rēķins Nosūtītājam par kalendārajā mēnesī akceptētajiem Pasūtījumiem un CargoPoint komisiju 10.4 Līdz nākamā mēneša 5.datumam
CargoPoint Pārvadātāja vārdā Pārvadātāja rēķins CargoPoint par kalendārajā mēnesī akceptētajiem Pasūtījumiem 10.6 Līdz nākamā mēneša 8.datumam
Apstrīdēšana
Pārvadātājs Tiesības apstrīdēt CargoPoint aprēķinu (rēķina projektu) par pārvadājuma pakalpojumiem un CargoPoint rēķinus par citiem maksājumiem 10.8 Līdz nākamā mēneša 5.datumam
Nosūtītājs Tiesības apstrīdēt CargoPoint rēķinus 10.8 Līdz nākamā mēneša 10.datumam
Apmaksa
Nosūtītājs CargoPoint rēķina apmaksa 10.5 Līdz nākamā mēneša 15.datumam
CargoPoint Pārvadātāja rēķina apmaksa, ja tas izstādīts termiņā 10.7 Līdz aiznākamā mēneša 10.datumam

** Kalendārais mēnesis, kas seko mēnesim, kurā akceptēts attiecīgais Pasūtījums