CARGOPOINT VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI PĀRVADĀTĀJIEM

Saturs

  1. Definīcijas
  2. Vispārīgie noteikumi
  3. Pilnvarojumi
  4. Pārvadājuma līgumu noslēgšana un atcelšana
  5. Pārvadājuma izpildes apliecinājums
  6. Pārvadājuma drošība un noteikumi, atbildība un apdrošināšana
  7. Nokavējums, dīkstāve, pārvadājuma neizpildīšana
  8. Pārvadājuma maksa un citi maksājumi
  9. Pārvadātāju reitings
  10. Informācija, konfidencialitāte, privātuma noteikumi, intelektuālais īpašums

PIELIKUMS

1. Definīcijas

Administrators – fiziska persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pārvadātāju kā: (i) likumiskais pārstāvis (valdes loceklis, prokūrists vai tml.); (ii) reģistrējoties Platformā, norādīts Administrators, vai (iii) Administrators, kuru kā Administratoru Platformā reģistrējis cits Administrators.

Autovadītājs – fiziska persona, kuru kā savu autovadītāju Platformā ir reģistrējis Pārvadātājs un kura pievienojusies Platformai ar viedtālruņu lietotnes “CargoPoint Driver” (pieejama vietnēs AppStore un Google Play) starpniecību.

CargoPoint – SIA “Cargopoint”, reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Komercreģistrā 40203274608.

CargoPoint Līgums – līgums starp CargoPoint un Pārvadātāju, kas tiek noslēgts reģistrējoties Platformā, un kas sastāv no šiem Noteikumiem, t.sk. Pielikuma, reģistrācijas procesā norādītiem Pārvadātāja datiem un īpašiem noteikumiem (ja tādi ir), ar visām izmaiņām, kas var tikt veiktas laiku pa laikam Noteikumos norādītajā kārtībā. Ja rodas neatbilstība starp šiem Noteikumiem un CargoPoint noteiktajiem īpašajiem noteikumiem, tad noteicošie ir īpašie noteikumi.

Krava – manta, par kuras pārvadājumu Nosūtītājs un Pārvadātājs vienojušies Platformā ar CargoPoint starpniecību saskaņā ar Noteikumiem.

Menedžeris – fiziska persona, kuru kā Menedžeri Platformā reģistrējis Administrators.

Nosūtītājs – persona (juridiska vai fiziska), kura reģistrēta darbībai Platformā Nosūtītāja statusā un kura pasūta pārvadājuma pakalpojumu Platformā. Nosūtītāja statuss nemainās arī tad, ja pārvadājums tiek uzsākts pie trešās personas un Nosūtītājs nepiedalās Kravas nodošanā pārvadājumam, tajā skaitā, ja Nosūtītājs veic pārvadājuma pakalpojuma pasūtījumu no trešās personas atrašanās vietas līdz Nosūtītājam.

Noteikumi – šie “CARGOPOINT VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI PĀRVADĀTĀJIEM”, kā arī visi to grozījumi, kas veikti Noteikumos paredzētajā kārtībā.

Pasūtījums – pieprasījums veikt konkrētu pārvadājumu, kas tiek iesniegts Platformā.

Pārvadājuma līgums – pārvadājuma līgums par konkrēta pārvadājuma veikšanu, kas tiek noslēgts starp Nosūtītāju un Pārvadātāju ar Platformas starpniecību šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.

Papildu maksājumi – visi maksājumi, kuri saskaņā ar šiem Noteikumiem Nosūtītājam jāmaksā Pārvadātājam vai otrādi, tajā skaitā, bet ne tikai, Pasūtījumu atcelšanas maksas, nokavējuma maksas, dīkstāves maksas, bet izņemot Pārvadājuma maksu.

Pārvadājuma maksa – maksa par pārvadājuma pakalpojuma sniegšanu, kuru Nosūtītājs apņēmies samaksāt Pārvadātājam saskaņā ar Pārvadājuma līgumu.

Pārvadātājs – komersants, kurš reģistrēts darbībai Platformā Pārvadāja statusā.

Piegādes atskaite – dokuments, kas tiek automātiski izveidots Platformā un kas apliecina pārvadājuma izpildi un galvenās pārvadājuma ietvaros veiktās darbības.

Pielikums – Noteikumu pielikums, kas veido to neatņemamu sastāvdaļu un kurā galvenokārt noteikti Papildus maksājumu apmēri, pieļaujamie nokavējumi un dīkstāves u.tml.

PIN kods – ciparu un/vai burtu kods, kas tiek automātiski izveidots Platformā, nosūtīts dažādām pārvadājuma procesā iesaistītām personām un ar kuru tiek apstiprinātas (parakstītas) pārvadājuma ietvaros veiktās darbības.

Platforma – elektroniskā informācijas apmaiņas sistēma, kas lietojama ar CargoPoint viedtālruņu lietotņu “CargoPoint Shipper”, “CargoPoint Manager” un “CargoPoint Driver” (pieejamas vietnēs AppStore un Google Play) vai interneta pārlūka starpniecību, lai sniegtu un saņemtu pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Puse – CargoPoint vai Pārvadātājs, “Puses” – CargoPoint un Pārvadātājs kopā.

PVN – pievienotās vērtības nodoklis, kas CargoPoint reģistrācijas valstī noteikts saskaņā ar Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (kāds tas ir spēkā jebkurā laikā nākotnē).

Saņēmējs – persona (juridiska vai fiziska), kuru kā Kravas saņēmēju Pasūtījumā norādījis Nosūtītājs, tajā skaitā Nosūtītājs kā Saņēmēju var norādīt sevi, tostarp, ja tas pasūta pārvadājuma pakalpojumu no trešās personas līdz Nosūtītājam vai starp dažādām Nosūtītāja noliktavām.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1 CargoPoint Līgums ir noslēgts ar brīdi, kad Pārvadātājs reģistrējies Platformā. CargoPoint ir tiesības jebkurai personai atteikt reģistrēšanos Platformā, neatklājot šāda atteikuma iemeslu. Pārvadātājs lieto Platformu ar lietotnes “CargoPoint Manager” starpniecību, bet Autovadītāji – ar lietotnes “CargoPoint Driver” starpniecību.

2.2 Pārvadātājs apņemas izpildīt gan pret CargoPoint, gan pret Nosūtītājiem visus pienākumus, kas izriet no CargoPoint Līguma un Pārvadājuma līgumiem, saskaņā ar šo Noteikumu prasībām. Pārvadātājs uzņemas pilnu atbildību par visiem saviem Administratoriem, Menedžeriem, Autovadītājiem, citiem pārstāvjiem un apakšuzņēmējiem.

2.3 CargoPoint nodrošina Platformas darbību kā informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina tehnisku rīku Nosūtītājiem un Pārvadātājiem Pasūtījumu veikšanai un akceptēšanai (Pārvadājuma līgumu noslēgšanai), pārvadājuma izpildes apliecinājumu veikšanai, norēķiniem par pārvadājuma pakalpojumiem un citiem Noteikumos paredzētajiem pakalpojumiem. CargoPoint nav pārvadātājs, tas nesniedz pārvadājuma pakalpojumus un tas nav Nosūtītāja vai Pārvadātāja apakšuzņēmējs, komercaģents vai ekspeditors. 

2.4 CargoPoint informē Pārvadātāju, ka Nosūtītāji, reģistrējoties Platformā, uzņemas saistības pret Pārvadātāju atbilstoši Platformā pieejamajiem “CARGOPOINT VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI NOSŪTĪTĀJIEM (UZŅĒMUMIEM)” vai “CARGOPOINT VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI NOSŪTĪTĀJIEM (PRIVĀTPERSONĀM)”, tomēr CargoPoint neatbild nedz par Nosūtītāju saistību izpildi, nedz par Kravu, izņemot vienīgi Noteikumos nepārprotami paredzētos gadījumos (t.i. par Pārvadājuma maksas samaksu).

2.5 CargoPoint ir tiesības jebkurā laikā mainīt CargoPoint Līguma noteikumus, par būtiskām izmaiņām informējot Pārvadātāju Platformā vai ar atsevišķu paziņojumu. Būtiskas izmaiņas ir spēkā ar nākamo darba dienu pēc paziņošanas Pārvadātājam, citas izmaiņas būs spēkā – ar brīdi, kad tās pieejamas Platformā. CargoPoint ir tiesības pieprasīt Pārvadātājam akceptēt izmaiņas un līdz šādai akceptēšanai apturēt Pārvadātāja tiesības lietot Platformu.

2.6 Jebkurai Pusei ir tiesības jebkurā laikā atcelt Pārvadātāja reģistrāciju Platformā, tādējādi izbeidzot CargoPoint Līgumu, neatklājot izbeigšanas iemeslu. Cargo Point Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no jau radušos saistību, tajā skaitā no Noteikumu 10. nodaļā paredzētajiem konfidencialitātes pienākumu, pilnīgas izpildes, nedz arī no akceptēto Pasūtījumu izpildes.

2.7 CargoPoint ir tiesības apturēt CargoPoint pakalpojumu sniegšanu, ja Pārvadātājs pārkāpis CargoPoint Līguma, Pārvadājuma līguma vai piemērojamo tiesību aktu noteikumus.

2.8 Visām tiesiskajām attiecībām, kas nodibinātas vai pastāv ar Platformas starpniecību vai sakarā ar to, piemērojami CargoPoint reģistrācijas valsts tiesību akti.

2.9 Visi no ar Platformas starpniecību nodibinātajām vai pastāvošajām tiesiskajām attiecībām izrietošie un no tiesiskajām attiecībām starp CargoPoint un Pārvadātāju izrietošie strīdi tiks risināti CargoPoint reģistrācijas valsts tiesās.

3. Pilnvarojumi

3.1 Vienīgi Administratori ir tiesīgi Pārvadātāja vārdā piekrist CargoPoint Līguma izmaiņām (ja tas nepieciešams), reģistrēt, dzēst un nomainīt Administratorus un Menedžerus, un paziņot par Pārvadātāja bankas konta maiņu saskaņā ar 8.7 punktu. Administratori ir tiesīgi veikt arī visas Menedžeru funkcijas.

3.2 Menedžeri ir tiesīgi Pārvadātāja vārdā noslēgt un atcelt Pārvadājuma līgumus, pārstāvēt Pārvadātāju visos jautājumos, kas saistīti ar to izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas paredzētas 4., 5. un 7. nodaļā, ciktāl Menedžera pilnvarojums nav Platformā aprobežots. Menedžeri ir tiesīgi veikt arī visas Autovadītāju funkcijas.

3.3 Autovadītāji ir pilnvaroti Pārvadātāja vārdā veikt pārvadājuma izpildes apliecinājumu un citas 5.nodaļā paredzētās darbības.

3.4 Pārvadātājs piekrīt, ka Administratoru, Menedžeru un Autovadītāju autentifikācija Platformā notiek, tikai pārbaudot, vai pieslēgšanās Platformai veikta no tāda mobilā tālruņa, kura numurs attiecīgajam Administratoram, Menedžerim un Autovadītājam ir norādīts Platformā. Pārvadātājs apņemas atzīt par saistošām visas darbības, kas atbilstoši šajā nodaļā norādītajām pilnvarojuma apjomam Platformā veiktas no attiecīgā tālruņa, un tas uzņemas visus riskus un atbildību par nesankcionētu attiecīgajā viedtālrunī uzstādīto lietotņu lietošanu.

3.5 Pārvadātājs piekrīt, ka pārvadājuma izpildes apliecinājumu (piemēram, Kravas pieņemšanu pārvadājumam un piegādi) var apstiprināt Platformas mobilajā lietotnē, izmantojot PIN kodus, kas tiek nosūtīti uz Nosūtītāja norādītiem mobilā tālruņa numuriem (piemēram, uz Nosūtītāja norādītu Saņēmēja numuru). Pārvadātājs nodrošina, ka PIN kodu var ievadīt Autovadītāja mobilajā tālruni uzstādītajā aplikācijā.

3.6 Pārvadātājs Kravas nodošanas un pieņemšanas vajadzībām atzīst personu identificēšanu pēc šādiem derīgiem dokumentiem: (i) pase; (ii) Latvijas Republikā vai citā ES valstī izdota ID karte; (iii) Latvijas Republikā vai citā ES valstī izdota autovadītāja apliecība.

4. Pārvadājuma līgumu noslēgšana un atcelšana

4.1 Nosūtītāja veikts Pasūtījums ir pieejams visiem Platformā reģistrētajiem Pārvadātājiem, kuri atbilst Pasūtījumā norādītajiem kritērijiem (darbības teritorija, transporta līdzekļu parametri, darbalaiks, reitings u.tml., tajā skaitā Nosūtītājs ir tiesīgs norādīt vai izslēgt konkrētus Pārvadātājus). Līdz Pasūtījuma akceptēšanai Nosūtītāja identifikācija netiek atklāta. Pasūtījumus iespējams veikt fiksētās cenas procedūrā vai izsoles procedūrā. Pasūtījuma procedūru izvēlas Nosūtītājs, veicot Pasūtījumu.

4.2 Fiksētās cenas procedūra:

4.2.1 Pasūtījuma cenu nosaka Nosūtītājs, veicot Pasūtījumu. Platformā var tikt rekomendēta Pasūtījuma prognozētā cena, kas noteikta, vadoties no tirgus datu analīzes, tomēr Nosūtītājs var to brīvi mainīt.

4.2.2 Pārvadājuma līgums ir noslēgts ar to Pārvadātāju, kurš pirmais akceptē Pasūtījumu. Ja neviens Pārvadātājs noteiktajā laikā nav akceptējis Platformā norādīto cenu, attiecīgais Pasūtījums zaudē spēku un ir jāveic no jauna.

4.3 Izsoles procedūra:

4.3.1 Nosūtītājs, veicot Pasūtījumu, nosaka izsoles maksimālo cenu (“Maksimālā cena”), kas Pārvadātājiem netiek atklāta. Platformā tiek rekomendēta sākuma cena (“Sākuma cena”), kas noteikta, vadoties no tirgus datu analīzes. Pasūtījums ir pieejams 4.1 punktā norādītajiem Pārvadātājiem.

4.3.2 Pārvadātājs Platformā norādītajā izsoles norises laikā var iesniegt savu cenas piedāvājumu (“Piedāvātā cena”), kas var būt gan augstāka, gan zemāka par Sākuma cenu, kā arī mainīt citus Pasūtījuma noteikumus, ja tas Platformā atļauts (piemēram, piedāvāt citu pārvadājuma veikšanas laiku).

4.3.3 Visi Pārvadātāju iesniegtie piedāvājumi Nosūtītājam netiek atklāti. Pārvadājuma līgums automātiski ir noslēgts ar to Pārvadātāju, kura aktuālā Piedāvātā cena izsoles noslēguma brīdī ir viszemākā, ja tā nepārsniedz Maksimālo cenu, kā arī nav mainīti citi Pasūtījuma noteikumi.

4.3.4 Ja zemākā Piedāvātā cena pārsniedz Maksimālo cenu vai ir mainīti citi Pasūtījuma noteikumi, Nosūtītājs par to tiek informēts. Ja Nosūtītājs Platformā noteiktajā laikā ir akceptējis šo piedāvājumu, Pārvadājuma līgums ir noslēgts un par to tiek informēts attiecīgais Pārvadātājs.

4.3.5 Ja vairāki Pārvadātāji piedāvājuši vienādu cenu un nav mainījuši citus Pasūtījuma noteikumus, Pārvadājuma līgums ir noslēgts ar to Pārvadātāju, kurš savu Piedāvāto cenu iesniedzis agrāk.

4.3.6 Ja izsoles noslēguma brīdī nav nevienas aktuālas Piedāvātās cenas (nav iesniegtas vai ir atsauktas), vai ja Nosūtītājs saskaņā ar 4.3.4 punktu nav akceptējis Piedāvāto cenu, kas pārsniedz Maksimālo cenu vai Pasūtījuma noteikumi ir mainīti, attiecīgais Pasūtījums zaudē spēku un ir jāveic no jauna.

4.4 Pārvadājuma līgums, kas noslēgts saskaņā ar šajā nodaļā paredzēto, sastāv no attiecīgajā Pasūtījumā norādītajiem noteikumiem, ciktāl tie nav mainīti saskaņā ar 4.3.4 punktu, cenas, kas noteikta saskaņā ar 4.3.3 – 4.4.5 punktiem (atkarībā kurš no tiem piemērojams) un 5. – 8. nodaļās paredzētajiem noteikumiem.

4.5 Nosūtītājs vai Pārvadātājs var atcelt noslēgtu Pārvadājuma līgumu, veicot Pielikumā noteiktos un/vai Platformā norādītos maksājumus (atkarībā no atcelšanas laika) vai neveicot maksājumus, ja tas paredzēts Pielikumā. Nosūtītājs un Pārvadātājs Platformā var vienoties par citādu atcelšanas maksu.

5. Pārvadājuma izpildes apliecinājums

5.1 Kravas pieņemšanu pārvadājumam un piegādi galamērķī, kā arī citas pārvadājuma stadijas fiksē Platformas mobilajā lietotnē atbilstoši zemāk aprakstītajiem noteikumiem un lietotnē norādītajām prasībām. Pārvadātājam nav tiesību saņemt samaksu no CargoPoint par pārvadājumiem, kuru izpilde nav pienācīgi fiksēta Platformas mobilajā lietotnē.

5.2 Kravas pieņemšanu Pārvadājumam savā Platformas mobilajā lietotnē fiksē Pārvadājuma līgumā norādītais Autovadītājs atbilstoši tur paredzētajiem norādījumiem.

5.3 Kravas piegādi galamērķī Platformas mobilajā lietotnē fiksē Pārvadājuma līgumā norādītie Autovadītājs un/vai Saņēmēja pārstāvis un/vai Nosūtītājs atbilstoši lietotnē paredzētajiem norādījumiem. Var tikt piemērota viena no šādām procedūrām, ko izvēlas Nosūtītājs, veicot Pasūtījumu: (i) apstiprināšana ar PIN kodu; (ii) Nosūtītāja apstiprinājums; (iii) papīra formas akts (pavadzīme) vai (iv) paraksts uz viedierīces ekrāna.

5.4 Apstiprināšana ar PIN kodu:

5.4.1 Kravas piegādi galamērķī Platformas mobilajā lietotnē fiksē Pārvadājuma līgumā norādītais Saņēmēja pārstāvis (vai Nosūtītāja pārstāvis, ja krava tiek nogādāta Nosūtītājam), ievadot no Platformas saņemto PIN kodu Autovadītāja mobilajā tālrunī uzstādītajā lietotnē.

5.4.2 Ja Kravas piegādes vietā nav sastopams Pārvadājuma līgumā norādītais Saņēmēja pārstāvis, Pārvadātājam ir jāsazinās ar Nosūtītāju un Nosūtītājam jānodrošina Pārvadājuma līgumā norādītā Saņēmēja pārstāvja ierašanās vai Platformā jānomaina Saņēmēja pārstāvis. Jaunais Saņēmēja pārstāvis no Platformas saņem jaunu PIN kodu.

5.5 Nosūtītāja apstiprinājums:

5.5.1 Par Kravas piegādi galamērķī Nosūtītājs pārliecinās, patstāvīgi sazinoties ar Saņēmēju, un apstiprina to Platformas mobilajā lietotnē. Nosūtītājs un Saņēmējs var savstarpēji parakstīt piegādi apliecinošus dokumentus (piem. elektroniski parakstīts nodošanas akts vai tml.), tomēr Nosūtītāja apstiprinājums Platformā ir pietiekams.

5.5.2 Ja Krava piegādāta galamērķī un Autovadītājs savā Platformas mobilajā lietotnē ir mēģinājis apstiprināt Kravas piegādi, bet Nosūtītājs Platformā nav veicis atbilstošu apstiprinājumu, Nosūtītāja kavēšanās veikt apstiprinājumu uzskatāma par dīkstāvi pie Kravas pieņemšanas.

5.6 Papīra formas akts (pavadzīme):

5.6.1 Kravas piegādi galamērķī papīra formas aktā (pavadzīmē) fiksē Autovadītājs un Saņēmēja pārstāvis (vai Nosūtītāja pārstāvis, ja krava tiek nogādāta Nosūtītājam), ierakstot aktā (pavadzīmē) tur norādītos parakstītāju identifikācijas datus un parakstot to. Aktu (pavadzīmi) Autovadītājam izsniedz Nosūtītājs, veicot Kravas iekraušanu transporta līdzeklī (vai izkraujot to, ja krava tiek nogādāta Nosūtītājam). Pirms akta (pavadzīmes) parakstīšanas Autovadītājam jāpārliecinās par parakstītāja identitāti pēc viena no 3.6 punktā norādītajiem dokumentiem. Vienu parakstītā akta (pavadzīmes) eksemplāru saglabā Pārvadātājs, bet pārējos (ja tādi ir) nodod Nosūtītājam.

5.6.2 Parakstīto aktu (pavadzīmi) Autovadītājs nofotografē, attēlu augšupielādē savā Platformas lietotnē un lietotnē fiksē Kravas piegādi galamērķī.

5.7 Paraksts uz viedierīces ekrāna:

5.7.1 Kravas piegādi galamērķī Platformas mobilajā lietotnē fiksē Pārvadājuma līgumā norādītie Autovadītājs un Saņēmēja pārstāvis (vai Nosūtītāja pārstāvis, ja krava tiek nogādāta Nosūtītājam), attiecīgi Saņēmēja pārstāvis vai Nosūtītāja pārstāvim parakstoties Autovadītāja Platformas mobilajā lietotnē uz viedierīces ekrāna. Pirms parakstīšanas Autovadītājam jāpārliecinās par parakstītāja identitāti pēc viena no 3.6punktā norādītajiem dokumentiem.

5.7.2 Ja Kravas piegādes vietā nav sastopams Pārvadājuma līgumā norādītais Saņēmēja pārstāvis, Pārvadātājam ir jāsazinās ar Nosūtītāju un Nosūtītājam jānodrošina Pārvadājuma līgumā norādītā Saņēmēja pārstāvja ierašanās vai Platformā jānomaina Saņēmēja pārstāvis.

5.8 Lai veiktu Kravas piegādes apstiprinājumu Platformas mobilajā lietotnē, Nosūtītājs Pasūtījumā var noteikt prasību veikt izkrautās Kravas fotografēšanu un attēlu augšupielādēšanu Autovadītāja Platformas mobilajā lietotnē. Šādā gadījumā piegādes apstiprinājumu var veikt tikai pēc attiecīgo fotoattēlu augšupielādēšanas, tomēr CargoPoint neveic fotoattēlu pārbaudi un neatbild par to saturu.

5.9 Pārvadātājs piekrīt, ka Platformas mobilajā lietotnē fiksēta Kravas pieņemšana pārvadājumam un nodošana Saņēmējam atbilstoši 5.4 – 5.8 punktos aprakstītajai kārtībai uzskatāma par pienācīgu un pietiekamu Kravas nodošanas pierādījumu un Pārvadātājs apņemas atzīt to par sev saistošu, nepieprasot papildus dokumentu noformēšanu.

5.10 Par Platformā fiksētu Kravas pieņemšanu un nodošanu, kā arī galvenajiem pārvadājuma parametriem (iekraušanas un izkraušanas vieta un laiks, u.tml.) Platformā tiek izveidota Piegādes atskaite un nosūtīta Nosūtītājam un Pārvadātājam uz Pārvadājuma līgumā norādītām e-pasta adresēm. Platformā izveidota Piegādes atskaite kalpo par pietiekamu apliecinājumu pārvadājuma pakalpojuma izpildei atbilstoši Piegādes atskaitē norādītajiem parametriem. Piegādes atskaiti Nosūtītājs un Pārvadātājs var papildus parakstīt elektroniskā dokumenta vai papīra formā, tomēr CargoPoint Līguma un Pārvadājuma līgumu vajadzībām pietiekama ir Platformas mobilajā lietotnē fiksēta pārvadājuma izpildes gaita atbilstoši Noteikumos aprakstītajai kārtībai un Platformas mobilajā lietotnē norādītajām apstiprinājuma darbībām.

5.11 Pēc Pārvadātāja pieprasījuma piegādes atskaite tiek izveidota arī par pilnībā neizpildītu pasūtījumu (piemēram, Pārvadātājs ieradies Kravas saņemšanas vietā, bet Krava nav izsniegta, vai Krava iekrauta transporta līdzeklī, bet gala punktā nav pieņemta).

5.12 Ja tas nepieciešams strīdu risināšanai starp Pārvadātāju un Nosūtītāju, iesniegšanai izmeklēšanas iestādēs, tiesā vai apdrošinātājiem, pēc Pārvadātāja pieprasījuma CargoPoint izsniedz piegādes atskaiti, kas apliecināta ar kvalificētu elektronisko parakstu. CargoPoint ir tiesīga piemērot samērīgu maksu par apliecinātu piegādes atskaišu izsniegšanu, ja to daudzums pārsniedz CargoPoint noteiktu skaitu noteiktā laika periodā.

6. Pārvadājuma drošība un noteikumi, atbildība un apdrošināšana

6.1 Pārvadātājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās licences un atļaujas pārvadājumu veikšanai saskaņā ar Noteikumiem, kā arī Pārvadātājs apņemas visas šādas licences un atļaujas uzturēt spēkā un izpildīt to noteikumus. Pārvadātājs apņemas neakceptēt Pasūtījumus un neiesniegt piedāvājumus, ja jebkura no attiecīgajām pārvadājumam nepieciešamajām licencēm un atļaujām nav spēkā vai ir apturēta. Pārvadātājs ievēro visus nodarbinātības tiesību aktus un noteikumus, tajā skaitā imigrācijas noteikumus, veic visus nodokļu maksājumus un ievēro citus tiesību aktus.

6.2 Pārvadātājs izmanto vienīgi tādus transporta līdzekļus, kuriem ir derīga tehniskā apskate, kuri atrodas drošai ekspluatācijai atbilstošā tehniskā stāvoklī un kuru veids, kravnesība un aprīkojums atbilst Kravai.

6.3 Pārvadātājs pie transporta līdzekļu vadīšanas pielaiž vienīgi tādus vadītājus, kuriem ir attiecīgajam transporta līdzeklim un Kravai atbilstošas derīgas autovadītāja tiesības un medicīniskā pārbaude, kuri neatrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, kuriem nav slimības simptomu vai noguruma pazīmju, kas var ietekmēt drošu transporta līdzekļa lietošanu.

6.4 Nosūtītājs ir tiesīgs neiekraut Kravu transporta līdzeklī, ja tiek konstatēta neatbilstība 6.1 – 6.3 punktos paredzētajiem noteikumiem, un šādā gadījumā uzskatāms, ka Pārvadātājs nav izpildījis savas saistības.

6.5 Ja Pārvadājuma līgumā nav paredzēts Kravas iekraušanas un izkraušanas pakalpojums, Nosūtītājs ir atbildīgs par Kravas iekraušanu transporta līdzeklī un izkraušanu no tā neatkarīgi no tā, vai to veic Nosūtītājs, Saņēmējs vai trešā persona. Visas tiesiskās attiecības ar Saņēmēju vai trešo personu, kas veic Kravas iekraušanu transporta līdzeklī un izkraušanu no tā, Nosūtītājs kārto patstāvīgi. Ja Pārvadājuma līgumā ir paredzēts Kravas iekraušanas un izkraušanas pakalpojums, Kravas iekraušanu transporta līdzeklī un izkraušanu no tā veic un par to atbildīgs ir Pārvadātājs.

6.6 Pārvadātāja pienākums ir novietot transporta līdzekli tā, lai iekraušanu un izkraušanu varētu veikt droši, kā arī uzraudzīt iekraušanas un izkraušanas gaitu un dot attiecīgus norādījumus par drošu Kravas novietošanu transporta līdzeklī vai izkraušanu no tā. Pārvadātājs neatļauj Kravas iekraušanu vai izkraušanu, ja tās apstākļi ir acīmredzami nedroši, vai ja Krava neatbilst transporta līdzeklim vai piemērojamajiem ceļu satiksmes un pārvadāšanas noteikumiem.

6.7 Pārvadātājs ir atbildīgs par Kravas drošu nostiprināšanu transporta līdzeklī, tajā skaitā par visiem nostiprināšanas rīkiem un palīglīdzekļiem, par Kravas marķēšanu atbilstoši piemērojamajiem ceļu satiksmes un pārvadāšanas noteikumiem, par Kravas stabilitāti pārvadājuma laikā, kā arī par Kravas pārsegu nostiprināšanu, ja tādi tiek lietoti.

6.8 Pārvadātājs pārvadā Kravu droši un pēc iespējas saudzīgi, ievērojot visus apstākļus, un tam ir pienākums atturēties no pārvadājuma veikšanas tādās vietās vai apstākļos, kas var apdraudēt Kravu. Pārvadājuma laikā Pārvadātājs neatstāj transporta līdzekli bez pieskatīšanas tādās vietās, kur iespējama Kravas sabojāšana vai zādzība.

6.9 Atbilstoši Platformā pieejamajiem “CARGOPOINT VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI NOSŪTĪTĀJIEM (UZŅĒMUMIEM)” vai “CARGOPOINT VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI NOSŪTĪTĀJIEM (PRIVĀTPERSONĀM)” Nosūtītāji atbild par Pārvadātāja transporta līdzekļa, ceļa, trešo personu mantas bojājumiem un kaitējumu personām, ja tas noticis Kravas īpašību vai defektu dēļ, izņemot, ja attiecīgā bīstamā Kravas īpašība vai defekts bijis acīmredzams un tamdēļ Pārvadātājs pieļāvis rupju neuzmanību vai tīšam rīkojies nolaidīgi, uzsākot vai turpinot Kravas pārvadājumu.

6.10 Pārvadātājs atbild par Kravas zudumu vai bojājumu, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

6.11 Acīmredzami Kravas bojājumi, kas varētu būt radušies pārvadājuma laikā, jāpiesaka Platformā Kravas pieņemšanas brīdī, vienlaicīgi veicot arī bojājuma fotofiksāciju. Ja šādu bojājumu piesaka vēlāk, pienākums pierādīt, ka tas radies pārvadājuma laikā, ir Nosūtītājam, un visas šaubas vērtējamas par labu Pārvadātājam. Kravas bojājumi, kas nav acīmredzami, jāpiesaka Platformā ne vēlāk kā nākamās darba dienas laikā pēc Kravas pieņemšanas. Prasījumi par jebkādiem Kravas bojājumiem pēc šajā punktā noteiktā termiņa nevar tikt celti.

6.12 Apdrošināšana:

6.12.1 Atbilstoši Platformā pieejamajiem “CARGOPOINT VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI NOSŪTĪTĀJIEM (UZŅĒMUMIEM)” Nosūtītājiem – komersantiem – ir pienākums apdrošināt Kravu par pilnu vērtību, t.sk. transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas laikā, ciktāl šāda apdrošināšana saprātīgi iespējama un atbilst normālai komercdarbības praksei.

6.12.2 Pārvadātājam ir pienākums apdrošināt transporta līdzekli par pilnu vērtību, Kravu par vērtību vismaz EUR 50 000 apmērā un Pārvadātāja civiltiesisko atbildību par kaitējumu Kravai par vērtību vismaz EUR 100 000 apmērā.

6.12.3 Ja Nosūtītājs vai Pārvadātājs nav izpildījis savus augstāk minētos apdrošināšanas pienākumus, tas nevar izvirzīt attiecīgi pret Pārvadātāju vai Nosūtītāju tādus prasījumus, kuri būtu ietverti apdrošināšanas segumā, ja tāds būtu.

6.12.4 CargoPoint ir tiesības, bet nav pienākuma veikt Kravas un/vai Pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Piemērojamie CargoPoint apdrošināšanas noteikumi ir pieejami Platformā un Pārvadātājam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tos. CargoPoint nekādos apstākļos neatbild par jebkādas apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu neatkarīgi no iemesliem. Par darbībām, kas saistītas ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtošanu, CargoPoint var prasīt samērīgu atlīdzību, par to iepriekš vienojoties ar Pārvadātāju. CargoPoint nav pienākuma veikt šādas darbības, ja Pārvadātājs samaksai nepiekrīt.

6.13 CargoPoint nekādos apstākļos neatbild par Kravu, Pārvadātāja izmantotajiem transporta līdzekļiem vai kaitējumu trešajām personām, kas var celties no vai sakarā ar Pārvadājuma līgumiem.

7. Nokavējums, dīkstāve, pārvadājuma neizpildīšana

7.1 Par Pārvadājuma līgumā noteiktā Kravas saņemšanas vai piegādes laika nokavējumu Pārvadātājs maksā Nosūtītāja labā (un CargoPoint saņem no Pārvadātāja attiecīgo summu un saņemto summu samaksā Nosūtītājam) Pielikumā noteiktos maksājumus. Ja Kravas saņemšanas nokavējums pārsniedz Pielikumā noteikto maksimālo laiku, uzskatāms, ka Pārvadātājs nav izpildījis Pārvadājuma līgumu un tas ir atcelts. Šādā gadījumā iestājas Pielikumā paredzētās sekas.

7.2 Par Pārvadājuma līgumā noteiktā Kravas iekraušanas vai pieņemšanas, vai izkraušanas laika nokavējumu Nosūtītājs maksā Pārvadātāja labā (un CargoPoint saņem no Nosūtītāja attiecīgo summu un saņemto summu nodod Pārvadātājam) Pielikumā noteiktos maksājumus. Ja Kravas iekraušanas nokavējums pārsniedz Pielikumā noteikto maksimālo laiku, uzskatāms, ka Nosūtītājs nav izpildījis Pārvadājuma līgumu un tas ir atcelts. Šādā gadījumā iestājas Pielikumā paredzētās sekas.

7.3 Ja Kravas pieņemšanas un izkraušanas nokavējums pārsniedz Pielikumā noteikto maksimālo laiku, Pārvadātājs ir tiesīgs nogādāt Kravu atpakaļ nosūtīšanas punktā un Nosūtītājam ir pienākums Kravu pieņemt atpakaļ un izkraut to no transporta līdzekļa. Šādā gadījumā Nosūtītājs maksā Pārvadātāja labā (un CargoPoint saņem no Nosūtītāja attiecīgo summu un saņemto summu samaksā Pārvadātājam) Pielikumā noteiktos maksājumus. Ja Kravas atpakaļ pieņemšanas un izkraušanas nokavējums pārsniedz Pielikumā noteikto maksimālo laiku, Pārvadātājs ir tiesīgs Kravu nogādāt glabāšanā tā izvēlētā vietā un Nosūtītājs ir atbildīgs par visiem izdevumiem.

7.4 Ja Pārvadājuma līgumā jebkurš termiņš noteikts kā laika koridors (no – līdz), tad nokavējums skaitāms no vēlākā termiņa, savukārt, attiecīgo darbību (piemēram, Kravas pieņemšanu) nav pienākuma izpildīt pirms agrākā termiņa.

7.5 Ja Kravas pieņemšana pārvadājumam vai piegāde noteiktajā termiņā ir neiespējama negadījuma vai transporta līdzekļa bojājuma dēļ un Pārvadātājs par to paziņojis Platformā līdz noteiktajam attiecīgās darbības veikšanas termiņam, noteiktie termiņi pagarinās par Pielikumā noteikto laiku. Strīda gadījumā attiecīgos apstākļus jāpierāda Pārvadātājam. Ja Pārvadātājs maina bojāto transporta līdzekli, pienākums pārkraut Kravu ir Pārvadātājam.

7.6 Šajā nodaļā minētos maksājumus var pieteikt Platformā ne vēlāk kā 24h laikā no Pārvadājuma līgumā noteiktā Kravas piegādes laika. Ja minēto pieteikumu iesniegšana Platformā nav iespējama, pieteikums tādā pat termiņā nosūtāms uz Platformā norādīto CargoPoint e-pasta adresi. Pārvadātājam nav tiesību uz prasījumiem, kas nav pieteikti šajā punktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

7.7 Prasījumu uz šajā nodaļā minētajiem maksājumiem var apstrīdēt Platformā 2 darba dienu laikā no to saņemšanas no CargoPoint uz e-pasta adresi, kuru Pārvadātājs norādījis Platformā. Prasījums, kas nav apstrīdēts šajā punktā norādītajā veidā un termiņā, kļūst neapstrīdams Pārvadātājam saistošs. Nosūtītājs un Pārvadātājs Platformā var vienoties par citādu maksu par izpildes nokavējumu vai neizpildi, nekā paredzēts Pielikumā, kas tādā gadījumā ir saistoša.

7.8 Nosūtītājs un Pārvadātājs neatbild par zaudējumiem vai citiem prasījumiem par Kravas piegādes, nodošanas vai pieņemšanas nokavējumu, vai Pasūtījuma neizpildi, kas nav tieši noteikti šajā nodaļā.

8. Pārvadājuma maksa un citi maksājumi

8.1 Pārvadājuma maksa. Par pārvadājuma pakalpojumiem saskaņā ar Pārvadājuma līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar 4. nodaļu, un kuru izpilde apliecināta saskaņā ar 5.nodaļu, CargoPoint attiecīgā Nosūtītāja vietā maksā Pārvadātājam Pārvadājuma maksu attiecīgajā Pārvadājuma līgumā noteiktajā apmērā saskaņā ar šādiem noteikumiem:

8.1.1 Par Pasūtījumiem, kas akceptēti un izpildīti kalendārajā mēnesī, CargoPoint līdz nākamā mēneša 5.datumam Pārvadātāja vārdā izraksta rēķinu par Pārvadājuma maksu, kuru CargoPoint veiks Pārvadātājam.

8.1.2 Noteikumu 8.1.1 punktā minētos rēķinus var apstrīdēt līdz nākamā mēneša (attiecībā pret mēnesi, uz kuru rēķins attiecas) 10.datumam, iebildumus iesniedzot Platformā vai nosūtot pa e-pastu uz invoices@cargopoint.com. Pēc minētā termiņa rēķins kļūst neapstrīdams un Pārvadātājs nav tiesīgs prasīt no CargoPoint papildus Pārvadājuma maksas maksājumus par attiecīgo kalendāro mēnesi.

8.1.3 Noteikumu 8.1.1 punktā minētie rēķini tiek apmaksāti līdz aiznākamā mēneša (attiecībā pret mēnesi, uz kuru rēķins attiecas) 10.datumam. Par samaksas nokavējumu piemērojami likumiskie procenti.

8.1.4 Ar Pārvadājuma līguma noslēgšanas brīdi Pārvadātājs ir cedējis CargoPoint prasījumus pret Nosūtītāju par Pārvadājuma maksas samaksu sakarā ar attiecīgo Pārvadājuma līgumu.

8.1.5 Pārvadātājs piekrīt, ka CargoPoint papildus Pārvadājuma maksai Nosūtītājiem piemēro CargoPoint komisiju tādā apmērā, ar kādu tas vienojies ar Nosūtītāju. Šādas komisijas apmērs ir CargoPoint komercnoslēpums un Pārvadātajam nav tiesību prasīt tās apmēra atklāšanu.

8.2 Papildus maksājumi. Attiecībā uz Papildus maksājumiem CargoPoint veic norēķinu starpniecību saskaņā ar šādiem noteikumiem:

8.2.1 CargoPoint samaksās Pārvadātājam tikai tādus Papildus maksājumus, kurus faktiski ir apmaksājuši Nosūtītāji, un nekādā gadījumā CargoPoint neatbild par jebkura Papildus maksājuma samaksu, ja to nav apmaksājis attiecīgais Nosūtītājs.

8.2.2 Par Papildus maksājumiem, kuri pieteikti un akceptēti vai uzskatāmi par akceptētiem Platformā kalendārajā mēnesī, CargoPoint līdz nākamā mēneša 5.datumam izrakstīs rēķinu Pārvadātājam vai attiecīgajam Nosūtītājam, atkarībā no tā, kuram jāmaksā attiecīgais Papildus maksājums.

8.2.3 Ja minētais rēķins izstādīts Pārvadātājam, tas šo rēķinu apmaksā līdz aiznākamā mēneša (attiecībā pret mēnesi, uz kuru rēķins attiecas) 10.datumam. Par samaksas nokavējumu piemērojami likumiskie procenti.

8.2.4 Ja minētais rēķins izstādīts Nosūtītājam, CargoPoint no Nosūtītāja saņemto summu, tajā skaitā procentus, ja tādi ir, pārskaita Pārvadātājam līdz tā mēneša 10.datumam, kas seko mēnesim, kurā saņemta samaksa. Par šādu maksājumu CargoPoint Pārvadātāja vārdā izraksta rēķinu.

8.3 Citi CargoPoint pakalpojumi. CargoPoint var sniegt papildus pakalpojumus par papildus samaksu, atsevišķi tos akceptējot Platformā. Rēķini par šādiem pakalpojumiem, kas sniegti kalendārajā mēnesī, ir izrakstāmi, apstrīdami un apmaksājami atbilstoši 8.1 punkta noteikumiem (mutatis mutandis). Par samaksas nokavējumu maksājami nokavējuma procenti 0,2% apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu.

8.4 CargoPoint izrakstītie rēķini (tajā skaitā, rēķini, kas izrakstīti Pārvadātāja vārdā) Pārvadātājam tiek nosūtīti uz e-pasta adresi, ko Pārvadātājs norādījis Platformā, kā arī tiek augšupielādēts Platformā tikai Pārvadātājam pieejamā vietā. CargoPoint izrakstītie rēķini ir derīgi bez paraksta. Pārvadātājam ir pienākums patstāvīgi un savlaicīgi iepazīties ar Platformā augšupielādētajiem rēķiniem.

8.5 Pārvadātājs ar reģistrēšanās brīdi Platformā ir pilnvarojis CargoPoint izrakstīt šajos Noteikumos paredzētos rēķinus Pārvadātāja vārdā. Šis pilnvarojums ir atsaucams, vienīgi atceļot savu reģistrāciju Platformā. Pārvadātājs apņemas rēķinus, kurus tā vārdā izrakstījis CargoPoint, iekļaut savās PVN deklarācijās un samaksāt PVN. Pārvadātājs atbild CargoPoint par visiem zaudējumiem, ja nodokļu administrācija atsaka CargoPoint tiesības iekļaut kā priekšnodokli Pārvadātāja vārdā izrakstītajā rēķinā norādīto PVN summu.

8.6 CargoPoint ir tiesības, bet nav pienākuma, ar ieskaitu dzēst savstarpējos maksājumus, kas pastāv starp CargoPoint un Pārvadātāju. Akceptējot Pasūtījuma noteikumus, Pārvadātājs atsakās no likumisko aizturējuma tiesību izmantošanas uz Kravu, par kuru tiek noslēgts attiecīgais Pārvadājuma līgums.

8.7 Visi maksājumi Pārvadātājam veicami vienīgi uz CargoPoint Līgumā norādīto Pārvadātāja bankas kontu. Ja Pārvadātājs vēlas mainīt bankas kontu, uz kuru veicama samaksa, tā Administrators uz CargoPoint Līgumā norādīto CargoPoint e-pasta adresi nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu paziņojumu par jaunajiem konta rekvizītiem. CargoPoint ir tiesīgs turpināt veikt maksājumus uz līdzšinējo bankas kontu 3 mēnešus pēc minētā paziņojuma saņemšanas. Ja Platformā ir paredzēta funkcija Pārvadātāja bankas konta rekvizītu paziņošanai, šajā punktā minētais paziņojums sagatavojams izmantojot šo funkciju. CargoPoint ir tiesības nepiekrist veikt maksājumus uz jebkuru jaunu Pārvadātāja norādītu kontu. CargoPoint ir tiesīga no maksājumiem Pārvadātājam ieturēt piemērotās banku komisijas. Visi maksājumi CargoPoint veicami uz Platformā vai CargoPoint rēķinā norādīto CargoPoint bankas kontu.

9. Pārvadātāju reitings

9.1 Pēc katra Pasūtījuma izpildes Nosūtītāji tiks aicināti novērtēt Pārvadātāja sniegto pakalpojumu skalā no 1 līdz 5. Katrs Nosūtītājs par katru Pasūtījumu var veikt tikai vienu novērtējumu.

9.2 Pārvadātāja tekošo reitingu veido vidējais Nosūtītāju novērtējums pēdējo 12 mēnešu periodā. Reģistrējoties Platformā, Pārvadātajam tiek piešķirts reitings 4. Platformā var norādīt, no cik vērtējumiem ir veidojies Pārvadātāja tekošais reitings.

9.3 Pārvadātāja tekošais reitings ir pieejams Nosūtītājiem. Platforma var paredzēt iespēju, izvietojot Pasūtījumu, noteikt, ka tas nosūtāms tikai Pārvadātājiem, kuru reitings nav zemāks par Nosūtītāja izvēlēto.

9.4 CargoPoint neatbild par to: (i) pēc kādiem kritērijiem Nosūtītāji pauž savu novērtējumu Pārvadātājiem; (ii) kādā veidā savu lēmumu pieņemšanā vai citādi Pārvadātāju tekošo reitingu izmanto Nosūtītāji; (iii) kādā veidā Pārvadātāju tekošo reitingu izmanto citi Pārvadātāji vai citas personas, kurām tas kļuvis zināms.

10. Informācija, konfidencialitāte, privātuma noteikumi, intelektuālais īpašums

10.1 Puses neizpauž informāciju par jebkuriem darījumiem starp tām vai Pārvadātāja darījumiem ar Nosūtītājiem bez attiecīgās Puses piekrišanas. Pārvadātājs neizpauž informāciju par jebkuriem maksājumiem un citiem darījumu noteikumiem ar CargoPoint bez CargoPoint skaidras piekrišanas, izņemot un ciktāl šādas informācijas izpaušana ir obligāta saskaņā ar tiesību aktiem, tā nonākusi publiskajā telpā, nepārkāpjot Noteikumos paredzētos konfidencialitātes pienākumus, vai tā tiek izpausta saviem akcionāriem, amatpersonām, darbiniekiem, konsultantiem, pakalpojumu sniedzējiem, finansētājiem, kā arī potenciālajiem Pušu uzņēmuma pircējiem, ciktāl tiem šī informācija ir pamatoti nepieciešama, ja uz minētajām personām attiecas līdzīgas konfidencialitātes saistības. Šajā nodaļā paredzētās konfidencialitātes saistības saglabājas 2 gadus pēc Pārvadātāja reģistrācijas izbeigšanas Platformā,

10.2 Puses CargoPoint Līguma izpildes mērķiem no CargoPoint Līguma izrietošos personas datus apņemas apstrādāt atbilstoši piemērojam datu aizsardzības regulējumam, tai skaitā, atbilstoši Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas prasībām. Pārvadātājs apņemas informēt savus darbiniekus un citas personas, kas darbojas Pārvadātāja vārdā, vai kuru personas datus tas nodod CargoPoint, par CargoPoint veikto personas datu apstrādi Platformā un, sniedzot pakalpojumus, tai skaitā par Autovadītāju viedierīču lokācijas datu apstrādi Pārvadājuma līguma izpildes fiksēšanai. Informācija par CargoPoint veikto personas datu apstrādi ir pieejama CargoPoint privātuma politikā, kas pieejama arī https://www.cargopoint.com/lv/privacy-policy/. Pārvadātājs apstiprina, ka tam ir tiesiskais pamats personas datu nodošanai CargoPoint. Veicot Kravas piegādes fakta fiksāciju ar fotoattēliem, Pārvadātājs nodrošina, ka attiecīgajos fotoattēlos nav atainotas fiziskas personas un / vai citi personas dati, ciktāl tas ir pamatoti iespējams.

10.3 Platformas klientu serviss ir paredzēts, lai palīdzētu Pārvadātājam izmantot priekšrocības un ērtības, ko sniedz Platformas izmantošana, un tāpēc Pārvadātājs ir aicināts iesniegt savus jautājumus, ierosinājumus un sūdzības Platformas sadaļā “Kontakti” par jebkādu Platformas funkcionalitāti vai saistībā ar Platformas pieejamo pakalpojumu sniegšanā iesaistīto pušu rīcību. Tomēr, ņemot vērā, ka Platforma galvenokārt ir digitāls rīks, tādējādi nodrošinot rentablus risinājumus visiem tā dalībniekiem, iespējas manuāli organizēt saziņu ar Pārvadātāju var būt ierobežotas, un CargoPoint saglabā visas tiesības nereaģēt uz šādu komunikāciju.

10.4 Visa programmatūra, ko izmanto CargoPoint pakalpojumu sniegšanai vai kura ir pieejama Platformā, kā arī visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Platformas saturu ir ekskluzīvs CargoPoint vai tā pakalpojumu sniedzēju īpašums. Šie Noteikumi nepiešķir Pārvadātājam intelektuālā īpašuma tiesības uz CargoPoint pakalpojumiem vai uz Platformas saturu, un visas tiesības, kas šeit nav skaidri piešķirtas, patur CargoPoint un tā pakalpojumu sniedzēji.

10.5 CargoPoint saglabā ekskluzīvas īpašuma tiesības uz visu informāciju, kas iegūta no Pārvadātāja un citām personām, izmantojot Platformu, un uz CargoPoint datu bāzi, kas izveidota, izmantojot šādu informāciju, un CargoPoint ir tiesības izmantot visu šādu informāciju pēc saviem ieskatiem, ciktāl to neierobežo iepriekšējā sadaļā norādītie konfidencialitātes noteikumi.

10.6 Neviena persona nedrīkst kopēt, izgūt, publicēt, integrēt, izmantot, apvienot, ievākt vai kā citādi izmantot Platformas saturu vai CargoPoint zīmolu bez nepārprotamas rakstveida CargoPoint atļaujas. Jebkura neatļauta Platformas satura izmantošana vai kāda no iepriekšminētajām darbībām vai rīcība ir būtisks CargoPoint intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

PIELIKUMS

CARGOPOINT VISPĀRĪGAJIEM NOTEIKUMIEM NOSŪTĪTĀJIEM (UZŅĒMUMIEM)

Šis Pielikums ir CargoPoint Vispārīgo Noteikumu PĀRVADĀTĀJIEM (“Noteikumi”) neatņemama sastāvdaļa. Visiem jēdzieniem, kas šajā Pielikumā ir lietoti ar lielo burtu, ir tāda pat nozīme, kāda tiem noteikta Noteikumos. Visas summas šajā Pielikumā norādītas bez PVN un tas piemērojams papildus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Šī Pielikuma 1. un 2. sadaļā noteiktie maksājumi piemērojami, ja vien Pārvadātājs un Nosūtītāji katrā konkrētā gadījumā nav vienojušies citādi. Platformā var tikt paredzēti tehniski rīki, lai šādas vienošanās veiktu, tomēr nekas neierobežo Pārvadātāju un Nosūtītājus vienoties jebkādā citā tiem pieņemamā formā.

1     Pasūtījumu atcelšanas maksa

Kas atceļ Pasūtījumu Atcelšanas laiks * Noteikumu punkts Atcelšanas maksa
Nosūtītājs vai Pārvadātājs Vairāk kā 2h 4.5 Platformā pie konkrēta Pasūtījuma norādītā maksa, bet ja tāda nav – bez maksas
2 – 1 h 4.5 50% no Pasūtījuma cenas
Nosūtītājs Mazāk kā 1 h 4.5 100% no Pasūtījuma cenas
Pārvadātājs Mazāk kā 1 h 4.5 100% no Pasūtījuma cenas un visi Nosūtītāja zaudējumi, ciktāl tie pārsniedz atcelšanas maksu, tomēr kopumā ne vairāk kā 200% no Pasūtījuma cenas

* Stundās pirms Pasūtījumā noteiktā pārvadājuma uzsākšanas laika (ja noteikts laika koridors, pirms agrākā noteiktā laika).

2     Nokavējumi, dīkstāves maksājumi, Pasūtījuma neizpilde

Kas nokavējis Nokavējuma veids Nokavējuma laiks * Notei-kumu punkts Maksājumi
Pārvadātājs Kravas saņemšana Līdz 1 h 7.1 Netiek piemēroti
Ilgāk kā 1 h 7.1 100% Pasūtījuma cenas un visi Nosūtītāja zaudējumi, ciktāl tie pārsniedz neizpildīšanas maksu, tomēr kopumā ne vairāk kā 200% Pasūtījuma cenas

(Pasūtījums uzskatāms par atceltu)

Kravas piegāde Līdz 1 h 7.1 Netiek piemēroti
Ilgāk kā 1 h 7.1 Nākamajā tabulā norādītā summa par katru h, tomēr kopumā ne vairāk kā 200% Pasūtījuma cenas
Nosūtītājs Kravas iekraušana Līdz 1 h 7.2 Netiek piemēroti
1 – 3 h 7.2 Nākamajā tabulā norādītā summa par katru h
Ilgāk kā 3 h 7.2 100% Pasūtījuma cenas

(Pasūtījums uzskatāms par atceltu)

Kravas izkraušana Līdz 1 h 7.2 Netiek piemēroti
1 – 3 h 7.2 Nākamajā tabulā norādītā summa par katru h
Ilgāk kā 3 h 7.2 Pasūtījuma cena dubultā apmērā plus iepriekšējā rindā norādītais maksājums

(Krava nogādājama atpakaļ)

Kravas pieņemšana atpakaļ  nosūtīšanas punktā Līdz 1 h no ierašanās 7.3 Netiek piemēroti
1 – 3 h 7.3 Nākamajā tabulā norādītā summa par katru h
Ilgāk kā 3 h 7.3 Kravu var nogādāt glabāšanā uz Nosūtītāja rēķinu
Pārvadātājs Jebkurš nokavējums negadījuma dēļ Līdz 2 h 7.4 Netiek piemēroti

Dīkstāves maksa par 1h, atkarībā no transporta veida:

Transporta veidi* Likme
Vieglās automašīnas, SUV, SUV ar piekabēm utt. EUR 20 par katru h
Mikroautobusi līdz 3,5T, mikroautobusi ar piekabēm EUR 20 par katru h
Visa veida evakuatori EUR 30 par katru h
Kravas automašīnas līdz 24T EUR 40 par katru h
Kravas automašīnas līdz 24T ar manipulatoru EUR 40 par katru h
Cita veida speciālās kravas automašīnas EUR 50 par katru h

 

* Ja tiek izmantots cits transporta tips, piemērojama maksa, kas noteikta vislīdzīgākajam analoģiskam transporta tipam.