CARGOPOINTI VEDAJATE ÜLDTINGIMUSED

SISUKORD

 1. Mõisted
 2. Üldsätted
 3. Volitused
 4. Veolepingute sõlmimine ja tühistamine
 5. Veo täitmise kinnitus
 6. Veo ohutus ja tingimused, vastutus ja kindlustus
 7. Viivitused, seisakuaeg, veo mittetäitmine
 8. Veotasu ja muud tasud
 9. Vedaja hinnangud
 10. Informatsioon, konfidentsiaalsus, eraelu puutumatuse tingimused, intellektuaalomand
 11. LISA

1. Mõisted

Administraatorid – füüsiline isik, kellel on õigus esindada vedajat kui: (i) õiguslik esindaja (juhatuse liige, prokurist vms); (ii) platvormil administraatorina registreerudes või (iii) teise administraatori poolt platvormil registreeritud administraator.

Juht – füüsiline isik, kelle vedaja on platvormil registreerinud oma juhina ning kes on platvormiga liitunud nutitelefoni rakenduse „CargoPoint Driver“ kaudu (kättesaadav AppStore’i ja Google Play kaudu).

CargoPoint – Cargopoint OÜ, Eesti Vabariigi äriregistri registrikood 16201321.

CargoPointi leping – CargoPointi ja vedaja vaheline leping, mis sõlmitakse platvormil registreerumisel ning mis koosneb käesolevatest tingimustest, sealhulgas selle lisast, vedaja registreerumise käigus esitatud andmetest ning erisätetest (kui neid on) koos kõigi muudatustega, mida võidakse aeg-ajalt teha üldtingimustes sätestatud korras. Kui käesolevate tingimuste ja CargoPointi kehtestatud erisätete vahel esineb erisusi, on ülimuslikud erisätted.

Veos – vara, mille veos on tellija ja vedaja CargoPointi vahendusel platvormil kokku leppinud üldtingimuste kohaselt.

Haldur – füüsiline isik, kelle administraator on platvormil registreerinud haldurina.

Tellija – (juriidiline või füüsiline) isik, kes on platvormil registreeritud tegutsema tellijana ning kes tellib platvormil veoteenuseid. Tellija staatus ei muutu, kui vedu alustatakse kolmanda isikuga ning tellija ei osale veose vedamiseks üleandmisel, muu hulgas ka juhul, kui tellija tellib veoteenuse kolmanda isiku asukohast tellijale.

Üldtingimused – käesolevad „CARGOPOINT-i VEDAJATE ÜLDTINGIMUSED“ ning kõik selle üldtingimustes ettenähtud korras tehtud muudatused.

Tellimus – konkreetse veo tegemise soov, mis on postitatud platvormil.

Veoleping – konkreetse veo leping, mille on sõlminud tellija ja vedaja platvormi kaudu käesolevates üldtingimustes sätestatud korras.

Lisatasud – kõik maksed, mis tellija kohustub tegema vedajale või vastupidi üldtingimuste kohaselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, tellimuse tühistamise tasud, viivis, seisakuaja tasud, väljaarvatud veotasu.

Veotasu – tasu veoteenuse osutamise eest, mille tellija kohustub maksma vedajale veolepingu alusel.

Vedaja – juriidiline isik, kes on registreeritud platvormil tegusema vedajana.

Tarneraport – dokument, mis koostatakse automaatselt platvormil ning mis kinnitab veo lõpuleviimist ja veo käigus tehtud põhitegevusi.

Lisa – üldtingimuste lisa, mis moodustab lahutamatu osa üldtingimustest ning sätestab peamiselt lisatasude summad, lubatud viivitused, seisakuajad jms.

PIN-kood – numbriline või tähtnumbriline kood, mis luuakse automaatselt platvormil, saadetakse erinevatele tarneprotsessiga seotud inimestele ning millega kinnitatakse (allkirjastatakse) tarnega tehtavad tegevused.

Platvorm – elektrooniline infovahetuse süsteem, mida kasutatakse CargoPointi nutitelefoni rakenduste „CargoPoint Customer“, „CargoPoint Manager“ ja „CargoPoint Driver“ kaudu (kättesaadavad AppStore ja Google Play kaudu), et osutada ja saada teenuseid kooskõlas üldtingimustega.

Pool – CargoPoint või Vedaja, „pooled“ – CargoPoint ja vedaja ühiselt.

KM – käibemaks, mida kohaldatakse CargoPointi registreerimisriigis kooskõlas nõukogu direktiiviga 1006/112/EÜ, 28. november 2006, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (sellises redaktsioonis nagu see kehtib mistahes ajahetkel).

Kaubasaaja – (füüsiline või juriidiline) isik, kelle tellija on tellimuses märkinud kaubasaajana, sealhulgas tellija, kes võib iseennast märkida kaubasaajana, muu hulgas juhul, kui ta tellib veoteenust kolmandalt isikult tellijale või tellija erinevate ladude vahel.

2. Üldsätted

2.1 CargoPointi leping sõlmitakse hetkest, mil vedaja registreerub platvormil. CargoPointil on õigus keelduda platvormil registreerimast mis tahes isikut põhjuseid avaldamata. Vedaja kasutab platvormi rakenduse „CargoPoint Manager“ kaudu, juhid kasutavad platvormi rakenduse „CargoPoint Driver“ kaudu.

2.2 Vedaja kohustub täitma kõiki CargoPointi lepingust ning veolepingutest tulenevaid kohustusi CargoPointi või tellijate ees, vastavalt üldtingimustes sätestatule. Vedaja vastutab täies ulatuses oma administraatorite, haldurite, juhtide, teiste esindajate ja alltöövõtjate eest.

2.3 CargoPoint tagab, et platvorm toimib infoühiskonna teenuse pakkujana, mis teeb tellijatele ja vedajatele kättesaadavaks tehnilised vahendid tellimuste esitamiseks ja vastuvõtmiseks (veolepingute sõlmimiseks), veo toimumise kinnituste esitamiseks, veoteenuste arveldamiseks ning muudeks tingimustes ettenähtud teenusteks. CargoPoint ei ole vedaja, ei osuta veoteenuseid ning ei ole tellija ega vedaja alltöövõtja ega ekspedeerija.

2.4 CargoPoint teavitab vedajat, et platvormil registreerudes võtavad tellijad endale vedaja ees kohustuse platvormil kättesaadavate „CARGOPOINTI TELLIJATE ÜLDTINGIMUSTE (ÄRITEGEVUS) “ või „CARGOPOINTI TELLIJATE ÜLDTINGIMUSTE (MITTEÄRITEGEVUS)“ kohaselt, kuid CargoPoint ei vastuta tellijate kohustuste täitmise eest ega veose eest, välja arvatud üldtingimustes selgesõnaliselt nimetatud juhtudel (st seoses veotasu maksmisega).

2.5 CargoPointil on õigus muuta CargoPointi lepingu sätteid igal ajal, teavitades vedajat olulistest muudatustest platvormil või eraldi teavitusega. Olulised muudatused hakkavad kehtima alates vedaja teavitamisele järgnevast tööpäevast, teised muudatused hakkavad kehtima, kui need on platvormil kättesaadavaks tehtud. CargoPointil on õigus nõuda vedajatelt muudatustega nõustumist ning peatada vedaja õigus platvormi kasutada kuni nõusoleku andmiseni.

2.6 Igal poolel on õigus tühistada vedaja registreerumine platvormil, lõpetades sellega CargoPointi lepingu, avaldamata lõpetamise põhjust. CargoPointi lepingu lõpetamine ei vabasta pooli juba tekkinud kohustuste täielikust täitmisest, muu hulgas tingimuste punktis 10 toodud konfidentsiaalsuskohustustest, vastu võetud tellimuste täitmisest jne.

2.7 CargoPointil on õigus peatada CargoPointi teenuste osutamine, kui vedaja on rikkunud CargoPointi lepingu, veolepingu sätteid või kohalduvaid seaduseid ja regulatsioone.

2.8 Kõigile platvormi kaudu või sellega seoses loodud või eksisteerivatele õiguslikele suhetele kohalduvad CargoPointi asukohariigi seadused.

2.9 Kõik vaidlused, mis tõusetuvad või on seotud õiguslike suhetega, mis on tekkinud või mis eksisteerivad platvormi kaudu, ning mis tõusetuvad või on seotud õiguslike suhetega CargoPointi ja vedaja vahel lahendatakse CargoPointi asukohariigi kohtutes.

3. Volitused

3.1 Ainult administraatoritel on õigus nõustuda vedaja nimel CargoPointi lepingute muudatustega (vajadusel), registreerida, eemaldada ja asendada administraatoreid ja haldureid ning teavitada mis tahes muudatustest vedaja pangaandmetes punkti 8.7 kohaselt. Administraatoritel on ka õigus teha kõiki teisi halduri toiminguid.

3.2 Halduritel on õigus vedaja nimel sõlmida ja tühistada veolepinguid, esindada vedajat kõigis nende täitmisega seotud küsimustes ning teha muid punktides 4, 5 ja 7 nimetatud toiminguid ulatuses, milles halduri volitused ei ole platvormil piiratud. Halduritel on ka õigus teha kõiki juhtide toiminguid.

3.3 Juhtidel on õigus täita veo täitmise kinnitusi ning muid punktis 5 nimetatud toiminguid vedaja nimel.

3.4 Vedaja nõustub, et administraatorid, haldurid ja juhid autenditakse platvormil ainult kinnitusega, et ühendus platvormiga on loodud mobiiltelefonilt, mille number seostati platvormil vastava administraatori, halduri ja juhiga. Vedaja kohustub kinnitama kõik vastava telefoniga platvormil tehtud tegevused kooskõlas käesolevas punktis toodud volitustega ning kannab kõiki riske ja vastutust vastavale nutitelefonile paigaldatud rakenduste loata kasutamise eest.

3.5 Vedaja nõustub, et veo täitmise (näiteks veose peale võtmise veoks ja tarneks) saab kinnitada platvormi mobiilirakenduses, kasutades tellija esitatud mobiiltelefoninumbritele (näiteks tellija esitatud kaubasaaja number) saadetud PIN-koode. Vedaja tagab, et PIN-koodi saab sisestada juhi mobiiltelefoni paigaldatud rakenduses.

3.6 Veose tarne ja vastuvõtmise eesmärgil kinnitab vedaja isikute isikusamasuse järgmiste kehtivate dokumentide alusel: (i) pass, (ii) Eesti Vabariigis või muus EL liikmesriigis väljastatud ID-kaart (iii) või Eesti Vabariigis või muus EL liikmesriigis väljastatud juhiluba.

4. Veolepingute sõlmimine ja tühistamine

4.1 Tellija esitatud tellimus on kättesaadav kõigile platvormil registreerunud vedajatele, kes vastavad tellimuses toodud kriteeriumitele (tegevuspiirkond, sõiduki parameetrid, tööaeg, hinnang jne, muu hulgas on tellijal õigus määrata või välistada teatud vedajaid). Tellija isikut ei avaldata enne tellimusega nõustumist. Tellimusi saab esitada kindlaks määratud hinnaga või enampakkumisena. Tellimuse protsessi valib tellija tellimuse esitamisel.

4.2 Kindlaks määratud hind:

4.2.1 Tellimuse hinna määrab tellija tellimuse esitamisel. Platvormil võidakse soovitada tellimuse prognoositavat hinda, mis määratakse turuandmete analüüsi alusel, kuid tellija võib hinda vabalt muuta.

4.2.2 Veoleping sõlmitakse vedajaga, kes esimesena tellimuse vastu võtab. Kui ükski vedaja ei ole platvormil määratud hinnaga nõustunud, muutub vastav tellimus kehtetuks ja tuleb esitada uus tellimus.

4.3 Enampakkumine:

4.3.1 Tellimuse esitamisel määrab tellija enampakkumise maksimumhinna („maksimumhind“), mida vedajatele ei avaldata. Platvormil soovitatakse alghinda („alghind“), mis on määratud turuandmete analüüsi alusel. Tellimus on kättesaadav punktis 4.1 nimetatud vedajatele.

4.3.2 Vedaja võib platvormil toodud enampakkumise perioodi jooksu esitada oma hinnapakkumise („hinnapakkumine“), mis võib olla kõrgem või madalam kui alghind, ning ta võib muuta ka muid tellimuse sätteid, kui see on platvormil lubatud (näiteks pakkuda veo jaoks muu aja).

4.3.3 Tellijale ei avaldata ühtegi vedaja esitatud pakkumist. Veoleping sõlmitakse automaatselt vedajaga, kelle hinnapakkumine on platvormil näidatud oksjoni perioodi möödumisel kõige madalam, kui see ei ületa maksimumhinda ning kui tellimuse teisi tingimusi ei ole muudetud.

4.3.4 Kui madalaim hinnapakkumine ületab maksimumhinda või muudab tellimuse teisi tingimusi, teavitatakse sellest tellijat. Kui tellija on selle hinnapakkumise vastu võtnud platvormil toodud aja jooksul, sõlmitakse veoleping ja vastavat vedajat teavitatakse sellest.

4.3.5 Kui mitu vedajat on pakkunud sama hinda ning ei ole muutnud tellimuse teisi tingimusi, sõlmitakse veoleping vedajaga, kes esitas oma hinnapakkumise kõige varem.

4.3.6 Kui enampakkumise lõpus ei ole ühtegi kehtivat hinnapakkumist (ei ole esitatud või on tühistatud) või kui tellija ei ole punkti 4.3.4 kohaselt vastu võtnud hinnapakkumist, mis ületab maksimumhinna, või tellimuse tingimusi on muudetud, muutub vastav tellimus kehtetuks ja tuleb uuesti esitada.

4.4 Veoleping, mis on sõlmitud kooskõlas käesoleva punkti sätetega, koosneb vastavas tellimuses määratud tingimustest ulatuses, milles neid ei ole punkti 4.3.4 kohaselt muudetud, hinnast, mis on määratud kooskõlas punktidega 4.3.3-4.3.5 (vastavalt kohaldumisele) ning punktides 5-8 sätestatud tingimustest.

4.5 Tellija või vedaja võivad sõlmitud veolepingu tühistada lisas sätestatud ja/või platvormil nimetatud (sõltuvalt tühistamise ajast) maksete tegemisel või ilma makseteta, kui nii on lisas sätestatud. Tellija ja vedaja võivad platvormil kokku leppida teistsuguses tühistamistasus.

5. Veo täitmise kinnitus

5.1 Veose vastuvõtmine veoks ja tarneks sihtkohta ning muud veo etapid salvestatakse platvormi mobiilirakenduses alltoodud sätete ning rakenduses toodud nõuete kohaselt. Vedajal ei ole õigust küsida CargoPointilt tasu vedude eest, mille täitmine ei ole platvormi mobiilirakenduses nõuetekohaselt salvestatud.

5.2 Veose vastuvõtmise veoks salvestab veolepingus nimetatud juht oma platvormi mobiilirakenduses sealtoodud juhiste kohaselt.

5.3 Veose tarne sihtkohta salvestab veolepingus nimetatud juht ja/või kaubasaaja esindaja ja/või tellija platvormi mobiilirakenduses sealtoodud juhiste kohaselt. Kasutada võib üht järgmistest protsessidest, mille valib tellija tellimuse esitamisel: (i) PIN-kinnitus; (ii) tellija kinnitus; (iii) paberil kinnitus (saateleht) või (iv) nutiseadme ekraanil antud allkiri.

5.4 Kinnitamine PIN-koodiga:

5.4.1 Veose tarne sihtkohta salvestab veolepingus nimetatud kaubasaaja esindaja (või tellija esindaja, kui veose tarnitakse tellijale), sisestades platvormilt saadud PIN-koodi juhi mobiiltelefoni paigaldatud rakenduses.

5.4.2 Kui veolepingus nimetatud kaubasaaja esindaja ei ole veose tarnekohas kättesaadav, peab vedaja ühendust võtma tellijaga ning tellija peab tagama veolepingus nimetatud kaubasaaja esindaja saabumise või muutma platvormil kaubasaaja esindajat. Uus kaubasaaja esindaja saab platvormilt uue PIN-koodi.

5.5 Tellija kinnitus:

5.5.1 Tellija kinnitab veose tarne sihtkohta, võttes ühendust kaubasaajaga ning kinnitades selle platvormi mobiilirakenduses. Tellija ja kaubasaaja võivad vastastiku allkirjastada tarnet kinnitavad dokumendid (nt elektrooniliselt allkirjastatud üleandmisakt vms), kuid tellija kinnitus platvormil on piisav.

5.5.2 Kui veos on tarnitud sihtkohta ning juht on proovinud kinnitada veose tarne platvormi mobiilirakenduses, kuid tellija ei ole platvormil teinud vastavat kinnitust, loetakse tellija viivitus kinnituse andmisel seisakuajaks seoses veose vastuvõtmisega.

5.6 Paberil kinnitus (saateleht):

5.6.1 Veose tarne sihtkohta registreerivad juht ja kaubasaaja esindaja (või tellija esindaja, kui veos tarnitakse tellijale) paberkandjal, lisades selles nimetatud allkirjastajate identifitseerimisandmed ning allkirjastades dokumendi (saateleht). Tellija väljastab dokumendi (saatelehe) juhile veose sõidukisse laadimisel (või maha laadimisel, kui veos tarnitakse tellijale). Enne dokumendi (saatelehe) allkirjastamist peab juht kontrollima allkirjastaja isikusamasust ühe punktis 3.6 toodud dokumendi alusel. Üks eksemplar allkirjastatud dokumendist (saatelehest) jääb vedajale ning ülejäänud (kui neid on) antakse tellijale.

5.6.2 Juht teeb foto allkirjastatud dokumendist (saatelehest), laadib foto üles oma platvormi rakenduses ning registreerib rakenduses veose tarne sihtkohta.

5.7 Nutiseadme ekraanile antud allkiri:

5.7.1 Veose tarne sihtkohta salvestavad platvormi mobiilirakenduses veolepingus nimetatud juht ja kaubasaaja esindaja (või tellija esindaja, kui veos tarnitakse tellijale) nii, et kaubasaaja esindaja või tellija esindaja annavad allkirja juhi platvormi mobiilirakenduses nutiseadme ekraanil. Enne allkirjastamist peab juht kontrollima allkirjastaja isikusamasust kooskõlas ühega punktis 3.6 toodud dokumentidest.

5.7.2 Kui veolepingus nimetatud kaubasaaja esindaja ei ole veose tarnekohas kättesaadav, peab vedaja ühendust võtma tellijaga ning tellija peab tagama veolepingus nimetatud kaubasaaja esindaja saabumise või muutma platvormil kaubasaaja esindajat.

5.8 Veose tarne kinnitamiseks platvormi mobiilirakenduses võib tellija määrata tellimuses, et maha laaditud veosest tuleb teha foto ning foto üles laadida juhi platvormi mobiilirakenduses. Sellisel juhul saab tarne kinnitada alles pärast vastavate fotode üles laadimist, kuid CargoPoint ei kontrolli fotosid ning ei vastuta nende sisu eest.

5.9 Vedaja nõustub, et veose või selle veo ja üleandmise vastuvõtmine kaubasaaja poolt punktides 5.4-5.8 toodud korras, nagu on salvestatud platvormi mobiilirakenduses, loetakse veose nõuetekohaseks ja piisavaks tarneks ning vedaja kohustub kinnitama, et see on talle siduv ja mitte nõudma mis tahes täiendavate dokumentide koostamist.

5.10 Tarneraport koostatakse platvormil sellel registreeritud veose vastuvõtmise ja üleandmise ning peamiste tarneparameetrite (peale ja maha laadimise koht ja aeg jms) kohta ning saadetakse tellijale ja vedajale veolepingus nimetatud e-posti aadressidele. Platvormil koostatud tarneraport on piisav kinnitus veoteenuse osutamise kohta kooskõlas tarneraportis toodud tingimustega. Tellija ja vedaja võivad lisaks allkirjastada tarneraporti elektroonilise dokumendina või paberkandjal, kuid CargoPointi lepingu ja veolepingute tähenduses salvestatakse veo täitmise käik platvormi mobiilirakenduses üldtingimustes toodud korras ning platvormi mobiilirakenduses nimetatud kinnitustoimingud on piisavad.

5.11 Vedaja soovil koostatakse tarneraport täielikult täitmata tellimuse kohta (näiteks on vedaja saabunud veose peale võtmise asukohta ning veost ei ole vabastatud või veos on laaditud sõidukile, mida ei ole sihtkohas vastu võetud).

5.12 Kui see on vajalik vedaja ja tellija vaheliste vaidluste lahendamiseks või esitamiseks uurivatele asutustele, kohtutele või kindlustajatele, väljastab CargoPoint vedaja soovil kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga kinnitatud tarneraporti. CargoPointil on õigus küsida kinnitatud tarneraportite väljastamise eest mõistlikku tasu, kui nende arv ületab CargoPointi poolt teatud ajaperioodiks määratud arvu.

6. Veo ohutus ja tingimused, vastutus ja kindlustus

6.1 Vedaja kinnitab, et tal on kõik vajalikud litsentsid ja load veo tegemiseks kooskõlas tingimustega, samuti kohustub vedaja hoidma kõik need litsentsid ja load kehtivana kooskõlas nende tingimustega. Vedaja kohustub tellimusi mitte vastu võtma ja mitte esitama hinnapakkumisi, kui mõni veoks vajalikest asjakohastest litsentsidest või lubadest ei ole kehtiv või on peatatud. Vedaja täidab kõiki töösuhetele kohalduvaid seaduseid ja regulatsioone, sealhulgas immigratsiooniseaduseid, täidab kõiki maksukohustusi ning järgib kõiki muid seadused.

6.2 Vedaja kasutab ainult selliseid sõidukeid, mis on läbinud tehnoülevaatuse ja on ohutus tehnilises seisukorras ja tegevuskõlblikud ning mille tüüp, kandevõime ja varustus on veosele sobivad.

6.3 Vedaja lubab sõidukeid kasutada ainult sellistel juhtidel, kellel on kehtiv juhiluba vastava sõiduki ja veose jaoks, kes on läbinud tervisekontrolli, kes ei ole alkoholi, narkootiliste ega psühhotroopsete ainete mõju all ning kellel puuduvad haiguse või väsimuse märgid, mis võiksid mõjutada sõiduki ohutut kasutamist.

6.4 Tellijal on õigus veost sõidukile mitte laadida, kui tuvastatakse punktide 6.1-6.3 mittetäitmine ning sellisel juhul loetakse, et vedaja ei ole täitnud oma kohustusi.

6.5 Kui veose peale ja maha laadimise teenus ei ole veolepingus ettenähtud, vastutab tellija veose sõidukisse laadimise ja sealt maha laadimise eest, sõltumata sellest, kas seda teeb tellija, kaubasaaja või kolmas isik. Kõik õiguslikud suhted kaubasaaja ja kolmanda isikuga, kes veose sõidukisse ja sõidukist maha laadib, korraldab tellija ise. Kui veose peale ja maha laadimise teenus on veolepingus ettenähtud, teeb seda ja vastutab selle eest vedaja.

6.6 Vedaja kohustub parkima sõiduki sellisesse asendisse, et peale ja maha laadimine saab toimuda ohutult, ning jälgima peale ja maha laadimise käiku ja andma vastavaid juhiseid veose turvaliseks asetamiseks sõidukisse või sõidukist maha laadimiseks. Vedaja ei luba veost peale ja maha laadida, kui selle tingimused on ilmselgelt ohtlikud või veos ei sobi sõidukile või ei vasta kohalduvatele liiklus- ja veoeeskirjadele.

6.7 Vedaja vastutab selle eest, et veos on sõidukis turvaliselt kinnitatud, muu hulgas kõigi kinnitusvahendite ja -seadmete eest veose märgistamiseks kooskõlas kohalduvate liiklus- ja veoeeskirjadega, veose stabiilsuse eest veo ajal ning veose katte kinnitamise eest, kui neid kasutatakse.

6.8 Vedaja veab veost nii ohutult ja ettevaatlikult kui see on võimalik, arvestades kõiki asjaolusid, ning kohustub hoiduma vedamisest asukohtades või tingimustes, mis võivad veost ohustada. Veo ajal ei tohi vedaja jätta sõidukit valveta asukohtades, kus esineb veose kahjustamise või varguse oht.

6.9 Platvormil kättesaadavate „CARGOPOINTi TELLIJATE ÜLDTINGIMUSTE (ÄRITEGEVUS)“ või „CARGOPOINTI TELLIJATE ÜLDTINGIMUSTE (MITTEÄRITEGEVUS)“ kohaselt vastutavad tellijad kahjustuste eest vedaja sõidukile, kolmandate isikute varale ja isikute vigastuste eest, kui need on tekkinud veose omaduste või puuduste tõttu, välja arvatud juhul, kui veose vastav ohtlik omadus või puudus oli ilmselge ning vedaja tegutses veose vedamise alustamisel või jätkamisel raske hooletusega või tahtliku hooletusega.

6.10 Vedajad vastutavad veose kaotsimineku või kahjustumise eest vastavalt kohalduvale õigusele.

6.11 Ilmselgest kahjust veosele, mis võis tekkida veo ajal, tuleb teavitada platvormi veose vastuvõtmise ajal ning samal ajal tuleb kahjusid pildistada. Kui sellistest kahjudest teatatakse hiljem, on tellija kohustatud tõendama, et kahju toimus vedamise ajal, ning mis tahes kahtlus tõlgendatakse vedaja kasuks. Kahjust veosele, mis ei ole ilmselge, tuleb teavitada platvormi hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast veose vastuvõtmist. Nõudeid veose mis tahes kahju eest ei saa esitada pärast käesolevas punktis toodud tähtaega.

6.12 Kindlustus

6.12.1 Platvormil kättesaadavate „CARGOPOINTi TELLIJATE ÜLDTINGIMUSTE (ÄRITEGEVUS)“ kohaselt kohustuvad tellijad – äriüksused – kindlustama veose koguväärtuses (asenduskulu), muu hulgas transpordi, peale laadimise ja maha laadimise ajal, ulatuses, milles selline kindlustus on mõistlikult võimalik ning äripraktikas tavapärane.

6.12.2 Vedaja kohustub kindlustama sõiduki koguväärtuses (asenduskulu), veose vähemalt 50 000 euro väärtuses ning vedaja tsiviilvastutuse veose kahju eest vähemalt 100 000 euro eest.

6.12.3 Kui tellija või vedaja ei ole täitnud ülaltoodud kindlustuskohustusi, ei saa nad vedaja või tellija vastu esitada nõudeid, mis muidu kuuluksid kindlustuskatte alla.

6.12.4 CargoPointil on õigus, aga mitte kohustus, teha veosele ja/või vedajale tsiviilvastutuskindlustus. CargoPointi kohalduvad kindlustuseeskirjad on kättesaadavad platvormil ning vedajad on kohustatud nende eeskirjadega tutvuma ja neid järgima. Mitte ühelgi juhul ei vastuta CargoPoint kindlustushüvitise maksmisest keeldumise eest, sõltumata põhjusest. CargoPoint võib küsida mõistlikku hüvitist kindlustushüvitise välja maksmise korraldamisega seotud tegevuste eest, kui selles on vedajaga eelnevalt kokku lepitud. CargoPoint ei ole kohustatud neid tegevusi tegema, kui vedaja tasuga ei nõustu.

6.13 Ühelgi juhul ei vastuta CargoPoint veose, vedaja kasutatavate sõidukite või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, mis võib tekkida veolepingu alusel või sellega seoses.

7. Viivitused, seisakuaeg, veo mittetäitmine

7.1 Vedaja tasub tellijale lisas sätestatud tasud (ning CargoPoint võtab vastavad summad vedajalt vastu ja kannab saadud summa tellijale) mis tahes viivituse eest veose peale võtmise või tarne ajaga, mis on ettenähtud veolepingus. Kui viivitus veose peale võtmisel ületab lisas sätestatud maksimaalse aja, loetakse, et vedaja ei ole täitnud veolepingut ning see tühistatakse. Sellisel juhul kohalduvad lisas sätestatud tagajärjed.

7.2 Tellija tasub vedajale lisas sätestatud tasud (ning CargoPoint võtab vastavad summad tellijalt vastu ja kannab saadud summa vedajale) mis tahes viivituse eest laadimise või vastuvõtmise või maha laadimise ajaga, mis on ettenähtud veolepingus. Kui viivitus veose laadimisel ületab lisas sätestatud maksimaalse aja, loetakse, et tellija ei ole täitnud veolepingut ning see tühistatakse. Sellisel juhul kohalduvad lisas sätestatud tagajärjed.

7.3 Kui veose vastuvõtmise ja maha laadimise viivitus ületab lisas sätestatud maksimaalse aja, on vedajal õigus tagastada veos lähetuskohta ning tellija kohustub veose tagasi võtma ja sõidukist maha laadima. Sellisel juhul tasub tellija vedajale lisas sätestatud tasud (ning CargoPoint võtab vastavad summad tellijalt vastu ja kannab saadud summa vedajale). Kui veose vastuvõtmise ja maha laadimise viivitus ületab lisas sätestatud maksimaalse aja, on vedajal õigus transportida veos ladustamiseks oma valitud kohta ning tellija vastutab kõigi kulude eest.

7.4 Kui veolepingus on sätestatud mis tahes ajavahemik (alates… kuni), loetakse viivitust viimasest tähtajast, arvestades, et kohustus vastava tegevuse tegemiseks (nt veose vastuvõtmiseks) tekib alles varaseimal tähtajal.

7.5 Kui veose vastuvõtmine vedamiseks või kohaletoimetamiseks määratud ajal ei ole võimalik õnnetuse või sõiduki rikke tõttu ning vedaja on platvormil sellisest sündmusest teavitanud vastavaks tegevuseks määratud aja jooksul, pikendatakse määratud aega lisas sätestatud aja võrra. Vaidluse korral peab vastavaid asjaolusid tõendama vedaja. Kui vedaja asendab kahjustatud sõiduki, kohustub vedaja veose uuesti peale laadima

7.6 Käesolevas punktis nimetatud tasusid võib taotleda platvormil hiljemalt 24 tunni jooksul alates veolepingus määratud veose tarne tähtajast. Kui nende taotluste esitamine platvormil ei ole võimalik, tuleb taotlus saata platvormil toodud CargoPointi e-posti aadressile samaks tähtajaks. Vedajal ei ole õigust nõuetele, mis ei ole esitatud tähtaja jooksul ning kooskõlas käesolevas punktis toodud korraga.

7.7 Nõuet käesolevas punktis nimetatud tasude suhtes võib vaidlustada platvormil 2 tööpäeva jooksul alates selle kättesaamisest CargoPointilt vedaja poolt platvormil antud e-posti aadressile. Nõue, mis ei ole vaidlustatud käesolevas punktis nimetatud viisil ja aja jooksul, loetakse vaidlustamata nõudeks ja vedajale siduvaks. Tellija ja vedaja võivad platvormil kokku leppida täitmisega viivitamise või mittetäitmise eest lisas sätestatust erineva tasu, mis on sellisel juhul siduv.

7.8 Tellija ja vedaja vastutavad ainult selliste kahjude või muude nõuete eest seoses veose tarne, üleandmise või vastuvõtmise viivituse või tellimuse mittetäitmisega, mis on selgesõnaliselt sätestatud käesolevas punktis. Käesolev piirang ei välista kohalduvast õigusest tulenevate imperatiivsete sätete kohaldamist.

8. Veotasu ja muud tasud

8.1 Veotasu. CargoPoint tasub tellija asemel vedajale veotasu veoteenuste eest veolepingute alusel, mis on sõlmitud punkti 4 kohaselt ning mille täitmine on kinnitatud punkti 5 kohaselt, veolepingus nimetatud summas järgmiste tingimuste kohaselt:

8.1.1 CargoPoint väljastab vedaja nimel arve veotasu kohta tellimuste eest, mis on vastuvõetud ja täidetud ühes kalendrikuus ning mille summa CargoPoint kannab seejärel vedajale.

8.1.2 Tingimuste punktis 8.1.1 nimetatud arveid saab vaidlustada järgneva kuu (pärast kuud, mille kohta arve on väljastatud) 10. kuupäevani, esitades vastuväite platvormil või saates e-kirja aadressile invoices@cargopoint.com. Pärast nimetatud tähtaega ei ole arveid võimalik vaidlustada ning vedajal ei ole õigust nõuda CargoPointilt veotasu lisamaksete tegemist vastava kalendrikuu eest.

8.1.3 Tingimuste punktis 8.1.1 nimetatud arved tuleb tasuda järgneva kuu (pärast kuud, mille kohta arve on väljastatud) 15. kuupäevaks.

8.1.4 Eelmises punktis nimetatud tasude maksmisega viivitamise korral kohaldub viivis määraga 0,2% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

8.1.5 Alates veolepingu sõlmimise hetkest loovutab vedaja temal tellija vastu oleva veolepingust tuleneva veotasu maksmise nõude CargoPointile.

8.1.6 Vedaja nõustub, et lisaks veotasule küsib CargoPoint tellijatelt teenustasu summas, mis on tellijaga kokkulepitud. Nende teenustasude summa on CargoPointi ärisaladus ning vedajal ei ole õigust nõuda selle summa avaldamist.

8.2 Lisatasud. CargoPoint on lisatasude osas maksete arveldamise vahendaja järgmistel tingimustel:

8.2.1 CargoPoint tasub vedajale ainult sellised lisatasud, mida tellijad on tegelikult tasunud ning mitte ühelgi juhul ei vastuta CargoPoint ühegi lisatasu maksmise eest, kui vastav tellija ei ole seda maksnud.

8.2.2 CargoPoint väljastab arve vedajale või vastavale tellijale, sõltuvalt sellest, kes peab maksma vastava lisatasu, mida on sellel kalendrikuul taotletud ning mis on platvormil vastuvõetud või loetud vastuvõetuks, järgneva kalendrikuu 5. kuupäevaks.

8.2.3 Kui vastav arve väljastatakse vedajale, tasutakse see arve ülejärgmise kuu (pärast kuud, mille kohta arve on väljastatud) 10. kuupäevaks. Maksega viivitamisel kohaldub seadusjärgne viivis.

8.2.4 Kui vastav arve väljastatakse tellijale, edastab CargoPoint tellijalt saadud summa, sealhulgas viivise, kui seda on, vedajale makse saamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks. CargoPoint väljastab arve sellise makse eest vedaja nimel.

8.3 CargoPointi muud teenused CargoPoint võib osutada lisateenuseid lisatasu eest, nõustudes sellega eraldi platvormil. Arved kalendrikuus osutatud selliste teenuste eest väljastatakse, vaidlustatakse ja tasutakse punkti 8.1 kohaselt (mutatis mutandis). Maksega viivitamise korral kohaldub viivis määraga 0,2% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

8.4 CargoPointi väljastatud arved (sealhulgas vedaja nimel väljastatud arved) saadetakse vedajale tema platvormil teatatud e-posti aadressile ning laetakse üles platvormile ainult vedajale kättesaadavas kohas. CargoPointi väljastatud arved on kehtivad ilma allkirjata. Vedaja kohustub platvormile üles laetud arved üle vaatama ise ja õigeaegselt.

8.5 Alates platvormil registreerumisest on vedaja volitanud CargoPointi väljastama vedaja nimel üldtingimustes sätestatud arveid. Volituse saab tagasi võtta ainult platvormil registreerumise tühistamisega. Vedaja kohustub lisama CargoPointi poolt enda nimel väljastatud arved oma käibemaksudeklaratsiooni ning tasuma käibemaksu. Vedaja vastutab CargoPointi ees kõigi kahjude eest, kui maksuamet ei anna CargoPointile õigust lisada sisendkäibemaksuna vedaja nimel väljastatud arvetel nimetatud käibemaksu.

8.6 CargoPointil on õigus, kuid mitte kohustus, arveldada CargoPointi ja vedaja vahelised vastastikused maksed tasaarvestusega. Tellimuse tingimustega nõustumisel loobub vedaja seaduslikust kinnipidamisõigusest veose suhtes, mille kohta vastav veoleping on sõlmitud.

8.7 Kõik vedajale tehtavad maksed tehakse vedaja CargoPointi lepingus nimetatud pangakontole. Kui vedaja soovib muuta pangakontot, millele maksed tehakse, saadab tema administraator turvalise elektroonilise allkirjaga teavituse uue pangakonto andmetest CargoPointi lepingus nimetatud CargoPointi e-posti aadressile. CargoPointil on õigus jätkata maksete tegemist eelmisele pangakontole 3 kuu jooksul alates vastava teavituse saamisest. Kui platvorm pakub funktsiooni vedaja pangakonto andmete edastamiseks, esitatakse käesolevas punktis nimetatud teavitus seda funktsiooni kasutades. CargoPointil on õigus mitte nõustuda maksete tegemisega vedaja nimetatud uuele pangakontole. CargoPointil on õigus vedajale tasumisele kuuluvatelt maksetelt maha arvata kohalduvad panga teenustasud. Kõik CargoPointile tehtavad maksed tehakse platvormil või CargoPointi arvel nimetatud CargoPointi pangakontole.

9. Vedaja hinnangud

9.1 Pärast iga tellimuse täitmist palutakse tellijatel hinnata vedaja osutatud teenust skaalal 1 kuni 5. Iga tellija võib iga tellimuse kohta esitada ainult ühe hinnangu.

9.2 Vedaja kehtiv hinnang on tellijate viimase 12 kuu jooksul antud hinnangute keskmine. Platvormil registreerimisel antakse vedajale hinnang 4. Platvormil saab näidata mitmest hinnangust vedaja praegune hinnang koosneb.

9.3 Vedaja kehtiv hinnang on nähtav tellijale. Tellimuse esitamisel võib platvorm pakkuda võimalust täpsustada, et see saadetakse ainult vedajatele, kelle hinnang ei ole madalam tellija valitud hindest.

9.4 CargoPoint ei vastuta: (i) kriteeriumite eest, mille alusel tellijad vedajale hinnangu annavad; (ii) selle eest, kuidas tellijad kasutavad vedajate kehtivat hinnangut oma otsuste tegemisel või muul viisil; (iii) selle eest, kuidas vedajate kehtivat hinnangut kasutavad teised vedajad või muud isikud, kes seda hinnangut teavad.

10. Informatsioon, konfidentsiaalsus, eraelu puutumatuse tingimused, intellektuaalomand

10.1 Pooled ei avalda informatsiooni teiste tehtud tehingute või vedaja tehingute kohta ilma vastava poole selgesõnalise nõusolekuta. Vedaja ei avalda informatsiooni mis tahes maksete ja CargoPointiga tehtud tehingute muude tingimuste kohta ilma CargoPointi selgesõnalise nõusolekuta, välja arvatud juhul ja ulatuses, milles selle informatsiooni avaldamine on kohustuslik seaduse alusel, see on saanud avalikuks teabeks ilma tingimustes sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseta või seda avaldatakse oma osanikele, ametnikele, töötajatele, nõustajatele, teenuseosutajatele, rahastajatele ja võimalikele poole äritegevuse ostjatele ulatuses, milles nad seda informatsiooni mõistlikult vajavad, ning tingimusel, et nimetatud isikutele kohalduvad sarnased konfidentsiaalsuskohustused. Käesolevas punktis sätestatud konfidentsiaalsuskohustus jääb kehtima 2 aastat pärast vedaja platvormil registreerumise lõpetamist.

10.2. CargoPointi lepingu täitmise eesmärgil kohustuvad pooled töötlema CargoPointi lepingust tulenevaid isikuandmeid kooskõlas andmekaitset reguleeriva kohalduva õigusraamistikuga, muu hulgas kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega. Vedaja kohustub teavitama oma töötajaid ja teisi vedaja nimel tegutsevaid isikuid või isikuid, kelle isikuandmed CargoPointile edastatakse, CargoPointi platvormil ja teenuste osutamisel tehtavatest isikuandmete töötlemise toimingutest, muu hulgas juhtide nutiseadmete asukohaandmete töötlemisest, et salvestada veolepingu täitmine. Informatsioon CargoPointi isikuandmete töötlemise kohta on kättesaadav CargoPointi eraelu puutumatuse põhimõtetes, mis on kättesaadav ka https://www.cargopoint.com/lv/privacy-policy/. Vedaja kinnitab, et tal on õiguslik alus isikuandmete edastamiseks CargoPointile. Veose tarne jäädvustamisel fotodele tagab vedaja, et vastavad fotod ei kujuta ühtegi isikut ja/või muid isikuandmeid, ulatuses, milles see on mõistlikult võimalik.

10.2 Platvormi klienditeeninduse eesmärk on aidata vedajal kasutada platvormi pakutavaid eeliseid ja teenuseid ning sellega seoses palutakse vedajal esitada platvormi jaos „Kontaktid“ oma päringud, ettepanekud ja kaebused mis tahes platvormi funktsiooni kohta või isikute kohta, kes on seotud platvormil pakutavate teenuste osutamisega. Võttes aga arvesse, et platvorm on peamiselt digivahend, mille tagada teostatavad lahendused kõigile oma liikmetele, võivad võimalused korraldada vedajaga manuaalne suhtlus olla piiratud ning CargoPoint jätab endale õigused sellisele suhtlusele mitte vastata.

10.3 Kogu tarkvara, mida CargoPoint kasutab teenuste osutamiseks või mis on kättesaadav platvormil, ning intellektuaalomandi õigused platvormi sisule, on CargoPointi või tema teenuseosutajate ainuomand. Käesolevad tingimused ei anna vedajale intellektuaalomandi õigusi CargoPointi teenustele või platvormi sisule ning kõik õigused, mida ei ole käesoleva alusel selgesõnaliselt antud, jäävad CargoPointile ja tema teenuseosutajatele.

10.4 CargoPoint jätab endale omaniku ainuõigused kogu informatsioonile, mis on saadud vedajalt ja teistelt platvormi kasutavatelt isikutelt, ning CargoPointi andmebaasile, mis on loodud selle informatsiooni kasutamisega, ning CargoPointil on õigus kasutada seda informatsiooni oma äranägemisel ulatuses, milles see ei ole piiratud eelmises punktis toodud konfidentsiaalsussätetega.

10.5 Mitte ühelgi isikul ei ole lubatud kopeerida, saada, avaldada, integreerida, kasutada, kombineerida, koguda või muul viisil kasutada platvormi sisu või CargoPointi kaubamärki ilma CargoPointi selgesõnalise kirjaliku loata. Platvormi sisu mis tahes loata kasutamine või mis tahes eeltoodud teod või toimingud loetakse CargoPointi intellektuaalomandi õiguste oluliseks rikkumiseks.

LISA

CARGOPOINTI VEDAJATE ÜLDTINGIMUSTELE

Käesoleva lisa on lahutamatu osa CARGOPOINTI VEDAJATE ÜLDTINGIMUSTEST (edaspidi üldtingimused). Kõigil lisas toodud mõistetel on neile üldtingimustes antud tähendus. Kõik summad on käesolevas lisas esitatud ilma käibemaksuta, mis lisanduvad täiendavalt kohalduvate seaduste kohaselt.

Lisa punktides 1 ja 2 sätestatud summasid kohaldatakse juhul, kui vedaja ja tellija ei ole omavahel juhtumipõhiselt kokku leppinud teisiti. Platvorm võib pakkuda tehnilisi vahendeid selliste kokkulepete sõlmimiseks, kuid vedaja ja tellija võivad igasuguste piiranguteta kokkuleppe sõlmida ka muus neile sobivas vormis.

1     Tellimuste tühistamise tasu

Tellimuse tühistanud pool Tühistamise aeg * Tingimuste kohalduv punkt Tühistamistasu
Tellija või vedaja Rohkem kui 2h 4.5 Tasu määratakse igale konkreetsele tellimusele platvormil, kui tasu puudub – tasuta
2-1h 4.5 50% tellimuse hinnast
Tellija Vähem kui 1 h 4.5 100% tellimuse hinnast
Vedaja Vähem kui 1 h 4.5 100% tellimuse hinnast ja kõik tellija kahjud ulatuses, milles need ületavad tühistamistasu, kuid mitte rohkem kui 200% kogu tellimuse hinnast

* Tundides enne tellimuses määratud tarne algusaega (kui määratud on ajavahemik, siis enne kõige varasemat määratud tähtaega).

2     Viivitused, seisakuaja tasud, tellimuse mittetäitmine

Viivituses pool Viivituse liik Viivituse kestus * Tingimuste kohalduv punkt Tasu
Vedaja Veose peale võtmine Kuni 1h 7.1 Ei kohaldu
Rohkem kui 1h 7.1 100% tellimuse hinnast ja kõik tellija kahjud ulatuses, milles need ületavad mittetäitmise tasu, kuid mitte rohkem kui 200% kogu tellimuse hinnast (tellimus loetakse tühistatuks)
Veose tarne Kuni 1h 7.1 Ei kohaldu
Rohkem kui 1h 7.1 Järgmises tabelis toodud summa iga tunni eest, kuid kokku mitte rohkem kui 200% tellimuse hinnast
Tellija Veose laadimine Kuni 1h 7.2 Ei kohaldu
1-3h 7.2 Järgmises tabelis toodud summa iga tunni eest
Rohkem kui 3h 7.2 100% tellimuse hinnast

(tellimus loetakse tühistatuks)

Veose maha laadimine Kuni 1h 7.2 Ei kohaldu
1-3h 7.2 Järgmises tabelis toodud summa iga tunni eest
Rohkem kui 3h 7.2 Kahekordne tellimuse hind, lisaks eelmisel real toodud tasu

(veos tagastatakse)

Veose peale võtmine tagastamise kohas Kuni 1h alates saabumisest 7.3 Ei kohaldu
1-3h 7.3 Järgmises tabelis toodud summa iga tunni eest
Rohkem kui 3h 7.3 Veose võib tarnida ladustamiseks tellija kulul
Vedaja Mis tahes õnnetusest tingitud viivitus Kuni 2h 7.4 Ei kohaldu

Seisakuaja tasu 1h kohta, sõltuvalt transpordiliigist:

Transpordiliik* Määr
Sõiduauto, maastur, järelhaagisega maastur jms 20 eurot tunnis
Kaubik kuni 3,5t, järelhaagisega kaubikud 20 eurot tunnis
Kõik puksiirsõidukid 30 eurot tunnis
Veokid kuni 24t 40 eurot tunnis
Kraana-manipulaatoriga veokid kuni 24t 40 eurot tunnis
Muud eriotstarbelised veokid 50 eurot tunnis

*Kui kasutatakse muud transpordiliiki, kohaldub kõige sarnasema transpordiliigi tasu.