CARGOPOINT GENERALNE WARUNKI DLA PRZEWOŹNIKÓW

Index

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zezwolenia
 4. Zawieranie i rozwiązywanie Umów
 5. Potwierdzenie zakończenia przewozu
 6. Bezpieczeństwo i warunki Przewozu, odpowiedzialność i ubezpieczenie
 7. Opóźnienia, przestoje, niewykonanie przewozu
 8. Opłaty za przewóz i inne opłaty
 9. Ocena Przewoźnika
 10. Informacje, poufność, warunki ochrony prywatności, własność intelektualna
 11. ZAŁĄCZNIK

1. Definicje

Administrator – osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania Przewoźnika jako: (i) przedstawiciel ustawowy (członek zarządu, prokurent itp.); (ii) po zarejestrowaniu się na Platformie, zidentyfikowana jako Administrator, lub (iii) Administrator zarejestrowany na Platformie jako Administrator przez innego Administratora.

Kierowca – an individual registered on the Platforma by the Przewoźnik as its own Kierowca and who has joined the Platforma through the smartphone application “CargoPoint Driver” (dostępne na AppStore i Google Play).

CargoPoint – SIA „Cargopoint”, numer rejestracyjny w Rejestrze Handlowym Republiki Łotewskiej 40203274608.

Umowa – umowa pomiędzy CargoPoint a Przewoźnikiem, która jest zawierana w momencie rejestracji na Platformie i na którą składają się niniejsze Warunki wraz z Załącznikiem, dane Przewoźnika podane w trakcie procedury rejestracji oraz postanowienia szczególne (jeżeli takie istnieją), ze wszystkimi zmianami, które mogą być dokonywane co jakiś czas w trybie określonym w Warunkach. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami a postanowieniami szczególnymi określonymi przez CargoPoint, pierwszeństwo mają postanowienia szczególne.

Ładunek – mienie, na którego przewóz Nadawca i Przewoźnik umówili się na Platformie za pośrednictwem CargoPoint, zgodnie z Warunkami.

Manager – osoba fizyczna zarejestrowana na Platformie przez Administratora jako Manager.

Nadawca – osoba (prawna lub fizyczna), która jest zarejestrowana do działalności na Platformie w statusie Nadawcy i która składa zamówienia na usługi przewozowe na Platformie. Status Nadawcy nie ulega zmianie w przypadku, gdy przewóz jest rozpoczęty z trzecią Stroną, a Nadawca nie uczestniczy w wysyłce Ładunku do przewozu, m.in. w przypadku, gdy Nadawca składa Zamówienie na usługę przewozu z lokalizacji trzeciej Strony aż do Nadawcy.

Warunki – niniejszy dokument a także wszelkie jego zmiany dokonane w trybie przewidzianym przez Warunki.

Zamówienie – prośba o wykonanie określonego przewozu zamieszczona na Platformie.

Umowa Przewozu – umowa o określony przewóz, która jest zawierana pomiędzy Nadawcą a Przewoźnikiem za pośrednictwem Platformy w trybie określonym w niniejszych Warunkach.

Opłaty Dodatkowe – wszystkie płatności należne Przewoźnikowi od Nadawcy na podstawie niniejszych Warunków lub odwrotnie, w tym m.in. Opłaty za Zamówienie, odsetki za opóźnienie, opłaty za przestój, z wyjątkiem Opłaty za Przewóz.

Opłata za przewóz – opłata za świadczenie usługi przewozowej, którą Nadawca zobowiązał się zapłacić Przewoźnikowi na podstawie Umowy Przewozu.

Przewoźnik – podmiot gospodarczy zarejestrowany do działalności na Platformie w statusie Przewoźnika.

Raport z dostawy – dokument, który jest automatycznie umieszczany na Platformie, a który potwierdza zakończenie przewozu i główne czynności wykonane w trakcie przewozu.

Załącznik – Załącznik do Warunków stanowiący jego integralną część, w którym ustalone zostaną przede wszystkim wysokości Opłat Dodatkowych, dopuszczalne opóźnienia, przestoje itp.

Kod PIN – kod numeryczny i/lub alfanumeryczny wygenerowany automatycznie na Platformie, wysyłany do różnych osób zaangażowanych w proces przewozu, dzięki któremu potwierdzane (podpisywane) są operacje wykonywane w trakcie przewozu.

Platforma – elektroniczny system wymiany informacji wykorzystywany za pośrednictwem aplikacji CargoPoint na smartfony „CargoPoint Customer”, „CargoPoint Manager” i „CargoPoint Kierowca” (dostępnych w serwisach AppStore i Google Play) w celu świadczenia i odbioru usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Strona – CargoPoint lub Przewoźnik, „Strony” – CargoPoint i Przewoźnik łącznie.

VAT – podatek od wartości dodanej pobierany w kraju rejestracji CargoPoint zgodnie z dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (w brzmieniu obowiązującym w danym momencie w przyszłości).

Odbiorca – osoba (prawna lub fizyczna) wskazana przez Nadawcę w Zamówieniu jako Odbiorca, m.in. Nadawca może również wskazać siebie jako Odbiorcę, m.in. jeśli zleca usługę przewozu z trzeciej Strony do Nadawcy lub pomiędzy różnymi magazynami Nadawcy.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Przewoźnika rejestracji na Platformie. CargoPoint ma prawo odmówić rejestracji na Platformie każdej osobie bez ujawniania przyczyny. Przewoźnik korzysta z Platformy za pośrednictwem aplikacji „CargoPoint Manager”, natomiast Kierowcy za pośrednictwem aplikacji „CargoPointDriver”.

2.2 Przewoźnik zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy i Umów Przewozu przed CargoPoint lub przed Nadawcami zgodnie z wymogami Warunków. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkich swoich Administratorów, Managerów, Kierowców, innych przedstawicieli i podwykonawców.

2.3 CargoPoint zapewnia funkcjonowanie Platformy jako dostawcy usługi społeczeństwa informacyjnego, która stanowi dla Nadawców i Przewoźników narzędzie techniczne do składania i przyjmowania Zamówień (zawierania Umów Przewozu), składania potwierdzeń wykonania przewozu, rozliczania usług przewozowych oraz innych usług przewidzianych Warunkami. CargoPoint nie jest Przewoźnikiem, nie świadczy usług przewozowych, nie jest podwykonawcą ani spedytorem Nadawcy ani Przewoźnika.

2.4 CargoPoint informuje Przewoźnika, że z chwilą rejestracji na Platformie, Nadawcy przyjmują na siebie zobowiązanie wobec Przewoźnika zgodnie z dostępnym na Platformie „CARGOPOINT GENERALNE WARUNKI DLA NADAWCÓW (BIZNES)” lub „CARGOPOINT GENERAL WARUNKI DLA NADAWCÓW (NIEBIZNES)”; przy czym CargoPoint nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani za wykonanie zobowiązań spedytorów, ani za Ładunek, poza przypadkami wyraźnie określonymi w Warunkach (tj. dotyczących zapłaty Opłaty za Przewóz).

2.5 CargoPoint ma prawo do zmiany postanowień Umowy w każdym czasie po poinformowaniu Przewoźnika o istotnych zmianach na Platformie lub w drodze odrębnego powiadomienia. Istotne zmiany obowiązują od następnego dnia roboczego po poinformowaniu Przewoźnika; pozostałe zmiany obowiązują od momentu udostępnienia ich na Platformie. CargoPoint ma prawo zażądać od Przewoźników akceptacji zmian i zawiesić prawo Przewoźnika do korzystania z Platformy do czasu takiej akceptacji.

2.6 Każda Strona ma prawo do anulowania rejestracji Przewoźnika na Platformie, tym samym rozwiązując Umowę CargoPoint, bez ujawniania przyczyny rozwiązania. Rozwiązanie Umowy CargoPoint nie zwalnia Stron z całkowitego wykonania zobowiązań, które już podjęły, m.in. z obowiązków zachowania poufności przewidzianych w punkcie 10 Warunków, z realizacji przyjętych Zamówień itp

2.7 CargoPoint ma prawo zawiesić świadczenie usług CargoPoint, jeżeli Przewoźnik naruszył postanowienia Umowy CargoPoint, Umowy Przewozu lub obowiązujących przepisów prawa.

2.8 Wszelkie stosunki prawne nawiązane lub istniejące za pośrednictwem Platformy lub w odniesieniu do niej podlegają prawu kraju siedziby CargoPoint.

2.9 Wszelkie spory wynikające z lub odnoszące się do stosunków prawnych nawiązanych lub istniejących za pośrednictwem Platformy oraz wynikające z lub odnoszące się do stosunków prawnych pomiędzy CargoPoint a Przewoźnikiem, będą rozstrzygane przez sądy kraju siedziby CargoPoint.

3. Zezwolenia

3.1 Tylko Administrator jest upoważniony do wyrażania zgody na zmiany w Umowie w imieniu Przewoźnika (jeśli jest to konieczne), rejestrowania, usuwania i zastępowania Administratora i Managerów oraz powiadamiania o wszelkich zmianach danych bankowych Przewoźnika zgodnie z punktem 8.7. Administratorzy są również upoważnieni do wykonywania wszystkich innych funkcji Managera.

3.2 Managerowie są uprawnieni do zawierania i rozwiązywania Umów Przewozu w imieniu Przewoźnika, reprezentowania Przewoźnika we wszystkich sprawach związanych z ich wykonywaniem, a także do podejmowania innych czynności określonych w punktach 4, 5 i 7, o ile uprawnienia Managera nie są ograniczone na Platformie. Managerowie są również upoważnieni do wykonywania wszystkich funkcji Kierowcy.

3.3 Kierowca jest upoważniony do wypełniania w imieniu Przewoźnika potwierdzeń wykonania przewozu i innych czynności określonych w pkt 5.

3.4 Przewoźnik wyraża zgodę, aby uwierzytelnianie Administratora, Managerówwników i Kierowców na Platformie odbywało się wyłącznie poprzez weryfikację, czy logowanie na Platformie odbywa się z telefonu komórkowego, którego numer jest skojarzony na Platformie z Administratorem, Managerem i Kierowcą. Przewoźnik zobowiązuje się do potwierdzania wszelkich działań podejmowanych z danego telefonu na Platformie zgodnie z zakresem uprawnień określonym w niniejszym paragrafie oraz ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z aplikacji zainstalowanych na danym smartfonie.

3.5 Przewoźnik wyraża zgodę, aby potwierdzenie wykonania przewozu (takie jak odebranie Ładunku do przewozu i jego wydanie) mogło być dokonane w aplikacji mobilnej Platformy przy użyciu Kodów PIN przesłanych na wskazane przez Nadawcę numery telefonów komórkowych (takie jak numer Odbiorcy wskazany przez Nadawcę). Przewoźnik zapewnia możliwość wprowadzenia Kodu PIN w aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym Kierowcy.

3.6 Dla celów dostawy i odbioru Ładunku Przewoźnik uznaje identyfikację osób na podstawie następujących ważnych dokumentów: (i) paszport; (ii) dowód osobisty wydany w Republice Łotewskiej lub innym państwie UE; (iii) lub prawo jazdy Kierowcy wydane w Republice Łotewskiej lub innym państwie UE.

4. Zawieranie i rozwiązywanie Umów Przewozu

4.1 Zamówienie złożone przez Nadawcę jest dostępne dla wszystkich Przewoźników zarejestrowanych na Platformie, spełniających kryteria określone w Zamówieniu (obszar działania, parametry pojazdu, godziny pracy, rating itp. m.in. Nadawca ma prawo wyszczególnić lub wykluczyć niektórych Przewoźników). Przed przyjęciem Zamówienia tożsamość Nadawcy nie jest ujawniana. Możliwe jest składanie Zamówień w trybie stałej ceny lub w trybie aukcyjnym. Nadawca dokonuje wyboru trybu Zamówienia w momencie składania Zamówienia.

4.2 Procedura ceny stałej:

4.2.1 Nadawca ustala cenę Zamówienia w momencie złożenia Zamówienia. Na Platformie może być rekomendowana szacunkowa cena Zamówienia ustalona na podstawie analizy danych rynkowych, jednakże Nadawca może ją zmienić według własnego uznania.

4.2.2 Umowa Przewozu zawierana jest z Przewoźnikiem, który jako pierwszy zaakceptuje Zamówienie. Jeżeli żaden Przewoźnik nie zaakceptował ceny określonej na Platformie, dane Zamówienie przepada i powinno być złożone na nowo.

4.3 Procedura licytacji:

4.3.1 Po złożeniu Zamówienia Nadawca ustala maksymalną ofertę aukcji („Bid Cap”), która nie jest ujawniana Przewoźnikom. Oferta początkowa („Oferta początkowa”) jest rekomendowana na Platformie, która jest ustalana w oparciu o analizę danych rynkowych. Zamówienie jest dostępne dla Przewoźników wskazanych w punkcie 4.1.

4.3.2 W trakcie trwania aukcji określonej na Platformie, Przewoźnik może złożyć ofertę przetargową („Proponowana Oferta”), która może być wyższa lub niższa od Oferty początkowej, a także zmodyfikować inne postanowienia Zamówienia, o ile jest to dozwolone na Platformie (np. zaproponować inny czas wykonania przewozu).

4.3.3 Żadne oferty złożone przez Przewoźnika do Nadawcy nie są ujawniane. Umowa Przewozu jest automatycznie zawierana z Przewoźnikiem, którego Proponowana Oferta jest najniższa po upływie okresu licytacji wskazanego na Platformie, pod warunkiem, że nie przekracza ona Bid Cap i inne warunki Zamówienia nie są zmienione.

4.3.4 Jeżeli najniższa Proponowana Oferta przekracza Bid Cap lub zmienia inne warunki Zamówienia, Nadawca jest o tym informowany. Jeżeli Nadawca zaakceptował tę propozycję w terminie określonym na Platformie, Umowa Przewozu została zawarta, a odpowiedni Przewoźnik zostaje o tym poinformowany.

4.3.5 Jeżeli kilku Przewoźników złożyło identyczną ofertę i nie zmieniło innych warunków Zamówienia, Umowa Przewozu zawierana jest z Przewoźnikiem, który złożył Proponowaną Ofertę najwcześniej.

4.3.6 Jeżeli w chwili zamknięcia aukcji nie ma aktualnej Proponowanej Oferty (nie została złożona lub odwołana), lub jeżeli zgodnie z pkt 4.3.4 Nadawca nie przyjął Proponowanej Oferty, która przekracza Bid Cap lub warunki Zamówienia zostały zmienione, dane Zamówienie przepada i powinno być złożone na nowo.

4.4 Umowa Przewozu zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu obejmuje warunki określone w Zamówieniu, o ile nie zostały one zmienione zgodnie z punktem 4.3.4, cenę ustaloną zgodnie z punktami 4.3.3-4.3.5 (w zależności od tego, które z nich mają zastosowanie) oraz warunki określone w punktach 5-8.

4.5 Nadawca lub Przewoźnik może odstąpić od zawartej Umowy Przewozu po dokonaniu płatności ustalonych w Załączniku i/lub określonych na Platformie (w zależności od czasu odstąpienia) lub bez dokonania płatności, jeśli przewiduje to Załącznik. Nadawca i Przewoźnik mogą ustalić inną opłatę za odstąpienie od umowy na Platformie.

5. Potwierdzenie zakończenia przewozu

5.1 Przyjęcie Ładunku do przewozu i dostarczenie go do miejsca przeznaczenia, a także inne etapy przewozu, są rejestrowane w aplikacji mobilnej Platformy zgodnie z postanowieniami opisanymi poniżej oraz wymogami określonymi w aplikacji. Przewoźnik nie ma prawa pobierać od CargoPoint opłaty za przewozy, których realizacja nie została należycie odnotowana w aplikacji mobilnej Platformy.

5.2 Przyjęcie Ładunku do Przewozu jest rejestrowane przez Kierowcę zidentyfikowanego w Umowie Przewozu na jego aplikacji mobilnej Platformy zgodnie z podanymi tam instrukcjami.

5.3 Dostarczenie Ładunku do miejsca przeznaczenia jest rejestrowane w aplikacji mobilnej Platformy przez Kierowcę wskazanego w Umowie Przewozu i/lub przedstawiciela Odbiorcy, i/lub Nadawcę zgodnie z instrukcją podaną w aplikacji. Może zostać zastosowana jedna z następujących procedur, wybrana przez Nadawcę w momencie składania Zamówienia: (i) potwierdzenie Kodem PIN; (ii) potwierdzenie Nadawcy; (iii) oświadczenie w formie papierowej (list przewozowy); lub (iv) podpis na ekranie urządzenia.

5.4 Potwierdzenie kodem PIN:

5.4.1 Dostarczenie Ładunku do miejsca przeznaczenia jest rejestrowane w aplikacji mobilnej Platformy przez przedstawiciela Odbiorcy wskazanego w Umowie Przewozu (lub przedstawiciela Nadawcy, jeżeli ładunek jest dostarczany do Nadawcy) poprzez wprowadzenie kodu PIN otrzymanego od Platformy w aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym Kierowcy.

5.4.2 Jeżeli przedstawiciel Odbiorcy, wskazany w Umowie Przewozu nie może znaleźć się w miejscu dostarczenia Ładunku, Przewoźnicy muszą skontaktować się z Nadawcą, a Nadawca zapewni przybycie przedstawiciela Odbiorcy wskazanego w Umowie Przewozu lub zastąpi przedstawiciela Odbiorcy na Platformie. Nowy przedstawiciel Odbiorcy otrzymuje od Platformy nowy Kod PIN.

5.5 Potwierdzenie Nadawcy:

5.5.1 Nadawca stwierdza dostarczenie Ładunku do miejsca przeznaczenia poprzez kontakt z Odbiorcą i potwierdza to w aplikacji mobilnej Platformy. Nadawca i Odbiorca mogą wzajemnie podpisać dokumenty potwierdzające dostawę (np. oświadczenie o przekazaniu ładunku podpisane elektronicznie itp.), jednakże wystarczające jest potwierdzenie Nadawcy na Platformie.

5.5.2 Jeżeli Ładunek został dostarczony do miejsca przeznaczenia, a Kierowca podjął próbę potwierdzenia dostarczenia Ładunku w aplikacji mobilnej Platformy, natomiast Nadawca nie dokonał stosownego potwierdzenia na Platformie, opóźnienie Nadawcy w dokonaniu potwierdzenia uznaje się za przestój w odbiorze Ładunku.

5.6 Oświadczenie w formie papierowej (list przewozowy):

5.6.1 Dostarczenie Ładunku do miejsca przeznaczenia jest odnotowywane w drukowanym oświadczeniu (liście przewozowym) przez Kierowcę i przedstawiciela Odbiorcy (lub przedstawiciela Nadawcy, jeżeli ładunek jest dostarczany do Nadawcy), poprzez wpisanie danych identyfikacyjnych wskazanych w nim sygnatariuszy i podpisanie oświadczenia (listu przewozowego). Nadawca wydaje Kierowcy oświadczenie (list przewozowy) po dokonaniu załadunku Ładunku na pojazd (lub jego rozładunku, jeżeli ładunek jest dostarczany do Nadawcy). Przed podpisaniem oświadczenia (listu przewozowego) Kierowca musi stwierdzić tożsamość osoby podpisującej na podstawie jednego z dokumentów określonych w pkt 3.6. Jeden egzemplarz podpisanego oświadczenia (listu przewozowego) zatrzymuje Przewoźnik, natomiast pozostałe egzemplarze (o ile są) wydaje Nadawcy..

5.6.2 Kierowca wykonuje zdjęcie podpisanego oświadczenia (listu przewozowego), umieszcza obraz na swojej aplikacji Platformy i odnotowuje w aplikacji dostarczenie Ładunku do miejsca przeznaczenia.

5.7 Podpis na ekranie urządzenia:

5.7.1 Dostarczenie Ładunku do miejsca przeznaczenia jest odnotowywane w aplikacji mobilnej Platformy przez Kierowcę i przedstawiciela Odbiorcy (lub przedstawiciela Nadawcy, jeżeli Ładunek jest dostarczany do Nadawcy) zidentyfikowanego w Umowie Przewozu przedstawiciela Odbiorcy lub przedstawiciela Nadawcy składającego podpis w aplikacji mobilnej Kierowca Platformy na ekranie urządzenia typu smart. Przed złożeniem podpisu Kierowca musi stwierdzić tożsamość osoby podpisującej na podstawie jednego z dokumentów określonych w pkt 3.6.

5.7.2 Jeżeli przedstawiciel Odbiorcy wskazany w Umowie Przewozu nie może być zastany w miejscu dostawy Ładunku, Przewoźnicy muszą skontaktować się z Nadawcą, a Nadawca zapewni przybycie przedstawiciela Odbiorcy wskazanego w Umowie Przewozu lub zastąpi przedstawiciela Odbiorcy na Platformie.

5.8 W Zamówieniu w celu dokonania potwierdzenia dostawy Ładunku w aplikacji mobilnej Platformy, Nadawca może ustanowić wymóg w Zamówieniu wykonania zdjęcia rozładowanego Ładunku i wgrania zdjęcia w aplikacji mobilnej Platformy Kierowcy. W takim przypadku potwierdzenie dostawy może nastąpić dopiero po wgraniu odpowiednich zdjęć, jednakże CargoPoint nie prowadzi weryfikacji zdjęć i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

5.9 Przewoźnik wyraża zgodę, aby przyjęcie Ładunku lub jego przewóz i wydanie przez Odbiorcę w trybie określonym w pkt 5.4-5.8, odnotowane w aplikacji mobilnej Platformy, było uznawane za właściwy i wystarczający dowód wydania Ładunku, a Przewoźnik zobowiązuje się uznać je za wiążące bez żądania wykonania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

5.10 Na Platformie zostanie sporządzony Raport z dostawy dotyczący przyjęcia i przekazania Ładunku zapisanego na Platformie oraz kluczowych parametrów przewozu (miejsce i czas załadunku i rozładunku itp.) i przesłany do Nadawcy i Przewoźnika na adresy e-mail wskazane w Umowie Przewozu. Raport z dostawy wykonany na Platformie stanowi wystarczające potwierdzenie wykonania usługi przewozu zgodnie z parametrami określonymi w Raporcie z dostawy. Nadawca i Przewoźnik mogą dodatkowo podpisać Raport z dostawy w formie dokumentu elektronicznego lub w formie papierowej, przy czym na potrzeby Umowy i Umowy przewozu wystarczającym jest przebieg realizacji przewozu odnotowany w aplikacji mobilnej Platformy w trybie określonym w Warunkach oraz czynności potwierdzające określone w aplikacji mobilnej Platformy.

5.11 Na wniosek Przewoźnika, Protokół Zdawczy zostanie wykonany dla zlecenia nie w pełni zrealizowanego (np. Przewoźnik przybył na miejsce odbioru Ładunku, a Ładunek nie został wydany, lub Ładunek został załadowany na pojazd, który nie został przyjęty w miejscu przeznaczenia).

5.12 Jeżeli jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sporów pomiędzy Przewoźnikiem a Załadowcą, lub w celu przedłożenia organom dochodzeniowym, sądowi lub ubezpieczycielom, na wniosek Przewoźnika, CargoPoint wyda Raport z dostawy potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. CargoPoint jest uprawniony do pobierania uzasadnionej opłaty za wydanie certyfikowanych raportów z dostaw, jeżeli ich ilość przekroczy ustaloną przez CargoPoint liczbę w określonym czasie.

6. Bezpieczeństwo i warunki Przewozu, odpowiedzialność i ubezpieczenie

6.1 Przewoźnik oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne licencje i zezwolenia na wykonanie przewozu zgodnie z Warunkami, jak również zobowiązuje się do utrzymania ważności wszystkich takich licencji i zezwoleń zgodnie z Warunkami. Przewoźnik zobowiązuje się nie przyjmować Zamówień i nie składać ofert, jeżeli którakolwiek z odpowiednich licencji i zezwoleń niezbędnych do wykonania przewozu nie jest ważna lub jest zawieszona. Przewoźnik będzie przestrzegał wszystkich przepisów prawa i regulacji dotyczących zatrudnienia, w tym przepisów imigracyjnych, będzie dokonywał wszelkich płatności podatkowych i przestrzegał wszystkich innych przepisów prawa.

6.2 Przewoźnik będzie używał tylko takich pojazdów, które przeszły badania przydatności do ruchu drogowego i są w bezpiecznym stanie technicznym nadającym się do eksploatacji, a ich rodzaj, nośność i wyposażenie są odpowiednie dla Ładunku.

6.3 Przewoźnik dopuszcza do obsługi pojazdów tylko takich Kierowców, którzy posiadają ważne uprawnienia Kierowcy właściwe dla danego pojazdu i Ładunku; którzy przeszli badania lekarskie; którzy nie są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji psychotropowych; którzy nie wykazują oznak choroby lub zmęczenia mogących mieć wpływ na bezpieczną obsługę pojazdu.

6.4 Nadawca ma prawo nie załadować Ładunku na pojazd w przypadku stwierdzenia niezgodności z postanowieniami punktów 6.1-6.3 i w takim przypadku uznaje się, że Przewoźnik nie dopełnił swoich obowiązków.

6.5 Jeżeli usługa załadunku i rozładunku Ładunku nie jest przewidziana Umową Przewozu, Nadawca odpowiada za załadunek i rozładunek Ładunku z pojazdu, niezależnie od tego, czy dokonuje go Załadowca, Odbiorca, czy osoba trzecia. Wszelkie stosunki prawne z Odbiorcą oraz stroną trzecią dokonującą załadunku i rozładunku Ładunku z pojazdu Nadawca reguluje we własnym zakresie. Jeżeli usługę załadunku i rozładunku Ładunku z pojazdu przewiduje Umowa Przewozu, załadunek Ładunku na pojazd i rozładunek z pojazdu następuje, a odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Przewoźnik.

6.6 Obowiązkiem Przewoźnika jest zaparkowanie pojazdu w miejscu umożliwiającym bezpieczny załadunek i rozładunek, a także monitorowanie przebiegu załadunku i rozładunku oraz udzielanie stosownych instrukcji dotyczących bezpiecznego umieszczenia Ładunku w pojeździe lub jego rozładunku z pojazdu. Przewoźnik nie zezwoli na załadunek lub wyładunek Ładunku, jeżeli jego warunki są w sposób oczywisty niebezpieczne lub jeżeli Ładunek nie jest dostosowany do pojazdu lub obowiązujących przepisów ruchu drogowego i przewozu.

6.7 Przewoźnik odpowiada za bezpieczne zamocowanie Ładunku w pojeździe, m.in. za wszelkie narzędzia mocujące i urządzenia do oznakowania Ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i przewozu, za stabilność Ładunku w czasie przewozu, a także za zamocowanie pokryw Ładunku, jeżeli są one stosowane.

6.8 Przewoźnik powinien przewozić Ładunek w sposób bezpieczny i możliwie ostrożny, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, i jest zobowiązany do powstrzymania się od wykonywania przewozu w takich miejscach lub warunkach, które mogłyby zagrażać Ładunkowi. W czasie przewozu Przewoźnik nie może pozostawić pojazdu bez nadzoru w miejscach, w których istnieje możliwość uszkodzenia Ładunku lub jego kradzieży.

6.9 Na podstawie „CARGOPOINT GENERALNE WARUNKI DLA NADAWCÓW (BIZNES)” lub „CARGOPOINT GENERAL WARUNKI DLA NADAWCÓW (NIEBIZNES)” dostępnych na Platformie, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe Przewoźnika, mieniu osób trzecich i uszkodzenia ciała, jeżeli powstały one wskutek właściwości lub wad Ładunku, z wyjątkiem sytuacji, gdy niebezpieczna właściwość lub wada Ładunku była oczywista i w związku z tym Przewoźnik dopuścił się rażącego niedbalstwa lub świadomie działał z niedbalstwem przy rozpoczęciu lub kontynuowaniu przewozu Ładunku.

6.10 Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.11 Oczywiste uszkodzenia Ładunku, które mogły powstać podczas przewozu, muszą być zgłoszone na Platformie w chwili przyjęcia Ładunku, z jednoczesnym wykonaniem dokumentacji fotograficznej uszkodzenia. W przypadku zgłoszenia takiej szkody w późniejszym terminie, ciężar dowodu, że powstała ona w trakcie przewozu spoczywa na Nadawcy, a wszelkie niejasności należy oceniać na korzyść Przewoźnika. Uszkodzenie Ładunku, które nie jest oczywiste, musi być zgłoszone na Platformie nie później niż w następnym dniu roboczym po przyjęciu Ładunku. Roszczenia z tytułu uszkodzenia Ładunku nie mogą być zgłaszane po upływie terminu określonego w niniejszym punkcie.

6.12 Ubezpieczenie:

6.12.1 Zgodnie z ” CARGOPOINT GENERALNE WARUNKI DLA NADAWCÓW (BIZNES)” dostępnym na Platformie, Nadawcy – podmioty gospodarcze – mają obowiązek ubezpieczyć Ładunek na pełną wartość (koszt odtworzenia), m.in. podczas transportu, załadunku i rozładunku, o ile takie ubezpieczenie jest racjonalnie możliwe i zgodne z normalną praktyką biznesową.

6.12.2 Przewoźnik jest zobowiązany do ubezpieczenia pojazdu na pełną wartość (koszt odtworzenia), Ładunku na wartość co najmniej 50 000 EUR oraz odpowiedzialności cywilnej (TPL) Przewoźnika za szkody w Ładunku na wartość co najmniej 100 000 EUR.

6.12.3 Jeżeli Nadawca lub Przewoźnik nie dopełnił powyższych obowiązków ubezpieczeniowych, nie może wnosić przeciwko Przewoźnikowi lub Nadawcy roszczeń, które odpowiednio wchodziłyby w zakres ubezpieczenia, gdyby takie istniały.

6.12.4 CargoPoint ma prawo – ale nie obowiązek – uzyskać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (TPL) dla Ładunku i/lub Przewoźnika. Obowiązujące zasady ubezpieczenia CargoPoint są dostępne na Platformie, a Przewoźnicy są zobowiązani do zapoznania się z tymi zasadami i ich przestrzegania. W żadnym wypadku CargoPoint nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego niezależnie od przyczyn. CargoPoint może pobierać uzasadnione wynagrodzenie za czynności związane z organizacją wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego po uprzednim uzgodnieniu tego z Przewoźnikiem. CargoPoint nie ma obowiązku wykonywania takich czynności, jeżeli Przewoźnik nie wyrazi zgody na pobieranie opłaty.

6.13 W żadnym wypadku CargoPoint nie ponosi odpowiedzialności za Ładunek, pojazdy używane przez Przewoźnika oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, które mogą wynikać lub być związane z Umowami Przewozu.

7. Opóźnienia, przestoje, niewykonanie przewozu

7.1 Przewoźnik uiści na rzecz Nadawcy opłaty określone w Załączniku (a CargoPoint przyjmie odpowiednią kwotę od Przewoźnika i zaliczy otrzymaną kwotę na rzecz Nadawcy) za opóźnienie w czasie odbioru Ładunku lub czasie jego dostawy ustalonym w Umowie Przewozu. Jeżeli opóźnienie w odbiorze Ładunku przekroczy maksymalny czas określony w Załączniku, uznaje się, że Przewoźnik nie wywiązuje się z Umowy Przewozu i zostaje ona unieważniona. W takim przypadku następują konsekwencje przewidziane przez Załącznik.

7.2 Nadawca zapłaci na rzecz Przewoźnika opłaty określone w Załączniku (a CargoPoint przyjmie odpowiednią kwotę od Nadawcy i zaliczy otrzymaną kwotę Przewoźnikowi) za opóźnienie w czasie załadunku Ładunku lub czasie jego przyjęcia lub rozładunku ustalonym w Umowie Przewozu. Jeżeli opóźnienie w załadunku Ładunku przekroczy maksymalny czas określony w Załączniku, uważa się, że Nadawca nie wywiązuje się z Umowy Przewozu i ulega ona rozwiązaniu. W takim przypadku następują konsekwencje przewidziane przez Załącznik.

7.3 Jeżeli opóźnienie w przyjęciu i rozładunku Ładunku przekroczy maksymalny czas określony w Załączniku, Przewoźnik ma prawo zwrócić Ładunek do miejsca nadania, a Nadawca ma obowiązek przyjąć Ładunek z powrotem i rozładować go z pojazdu. W takim przypadku Nadawca uiści opłaty określone w Załączniku na rzecz Przewoźnika (a CargoPoint otrzyma odpowiednią kwotę od Nadawcy i zaliczy otrzymaną kwotę na poczet Przewoźnika). Jeżeli opóźnienie w przyjęciu zwrotnym Ładunku i jego rozładunku przekroczy maksymalny czas określony w Załączniku, Przewoźnik ma prawo przewieźć Ładunek na przechowanie w wybranym przez siebie miejscu, a Nadawca ponosi wszelkie koszty.

7.4 Jeżeli w Umowie Przewozu określono okno czasowe (od… do), to opóźnienie liczy się od terminu późniejszego, przy czym nie ma obowiązku wykonania danej czynności (np. przyjęcia Ładunku) przed terminem wcześniejszym.

7.5 Jeżeli przyjęcie Ładunku do przewozu lub jego wydanie w ustalonym terminie jest niemożliwe z powodu wypadku lub awarii pojazdu, a Przewoźnik zgłosił takie zdarzenie na Platformie w terminie wykonania danej czynności, ustalone terminy ulegają przedłużeniu o czas określony w Załączniku. W razie sporu, odpowiednie okoliczności udowadnia Przewoźnik. Jeżeli Przewoźnik zastąpi uszkodzony pojazd, odpowiedzialność za przeładunek Ładunku spoczywa na Przewoźniku.

7.6 Wnioski o opłaty, o których mowa w niniejszym punkcie, można składać na Platformie nie później niż w ciągu 24 godzin od upływu terminu wydania Ładunku określonego w Umowie Przewozu. W przypadku braku możliwości złożenia przedmiotowych wniosków na Platformie, wniosek należy przesłać na adres e-mail CargoPoint podany na Platformie w tym samym terminie. Przewoźnikowi nie przysługują roszczenia, które nie zostały zgłoszone w terminie i w trybie określonym w niniejszym punkcie.

7.7 Roszczenie z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym punkcie, może zostać zakwestionowane na Platformie w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania od CargoPoint na adres e-mail wskazany przez Przewoźnika na Platformie. Reklamacja, która nie zostanie zakwestionowana w sposób i w terminie określonym w niniejszym punkcie, staje się bezsporna i wiążąca dla Przewoźnika. Nadawca i Przewoźnik mogą uzgodnić na Platformie inną niż określona w Załączniku opłatę za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonaniu usługi, która w takim przypadku będzie wiążąca.

7.8 Nadawca i Przewoźnik nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty lub inne roszczenia dotyczące opóźnienia w dostarczeniu Ładunku, jego przekazaniu lub przyjęciu, lub niewykonaniu Zamówienia, które nie zostały wyraźnie wskazane w niniejszym punkcie. Ograniczenie to nie wyłącza bezwzględnie obowiązujących przepisów wynikających z obowiązującego prawa.

8. Opłaty za przewóz i inne opłaty

8.1 Opłata za przewóz. CargoPoint zapłaci, w miejsce Nadawcy, Opłatę za Przewóz Przewoźnikowi za usługi przewozowe wynikające z Umów Przewozu, które zostały zawarte zgodnie z ust. 4 i których wykonanie zostało potwierdzone zgodnie z ust. 5, w wysokości określonej w Umowie Przewozu na następujących warunkach:

8.1.1 CargoPoint wystawia, w imieniu Przewoźnika, fakturę Opłata za przewóz dla Zamówień, które zostały przyjęte i zrealizowane w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym opłata ta jest następnie przekazywana przez CargoPoint na rzecz Przewoźnika.

8.1.2 Faktury, o których mowa w pkt 8.1.1 Warunków można zakwestionować do 10 dnia następnego miesiąca (w odniesieniu do miesiąca, którego faktura dotyczy) poprzez złożenie zastrzeżeń na Platformie lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres invoices@cargopoint.com. Po upływie wskazanego terminu faktura staje się bezsporna, a Przewoźnikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę dopłat Opłaty za przewóz z CargoPoint za dany miesiąc kalendarzowy.

8.1.3 Faktury, o których mowa w punkcie 8.1.1 Warunków, będą płatne do 15 dnia następnego miesiąca (w odniesieniu do miesiąca, którego dotyczy faktura).

8.1.4 Za opóźnienie w zapłacie opłat, o których mowa w poprzednim punkcie, należne są odsetki za zwłokę w wysokości 0,2% zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki.

8.1.5 Z chwilą zawarcia Umowy Przewozu, Przewoźnik niniejszym ceduje na CargoPoint roszczenia wobec Nadawcy dotyczące zapłaty Opłaty za przewóz w ramach danej Umowy Przewozu.

8.1.6 Przewoźnik wyraża zgodę, aby oprócz Opłaty za Przewóz, CargoPoint pobierał od Nadawców prowizje w wysokości uzgodnionej przez niego z Nadawcą. Wysokość takich prowizji stanowi tajemnicę handlową CargoPoint, a Przewoźnik nie ma prawa żądać ujawnienia jej wysokości.

8.2 Opłaty Dodatkowe. W zakresie Opłat Dodatkowych, CargoPoint będzie pośredniczył w rozliczaniu rachunków w oparciu o następujące warunki:

8.2.1 CargoPoint zapłaci Przewoźnikowi tylko takie Opłaty Dodatkowe, które zostały faktycznie uiszczone przez Nadawców i w żadnym wypadku CargoPoint nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę jakiejkolwiek Opłaty Dodatkowej, jeżeli nie została ona uiszczona przez danego Nadawcę.

8.2.2 CargoPoint wystawi Przewoźnikowi lub danemu Nadawcy fakturę w zależności od tego, kto ma obowiązek uiścić poszczególne Opłaty Dodatkowe, które zostały zgłoszone i przyjęte lub uznane za przyjęte na Platformie w danym miesiącu kalendarzowym do 5 dnia następnego miesiąca.

8.2.3 Jeżeli przedmiotowa faktura wystawiona jest na Przewoźnika, wówczas faktura taka winna być zapłacona do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu kolejnym (w odniesieniu do miesiąca, którego dotyczy faktura). Od zaległych płatności naliczane są odsetki ustawowe.

8.2.4 Jeżeli przedmiotowa faktura została wystawiona na Nadawcę, CargoPoint przekazuje otrzymaną od Nadawcy kwotę wraz z ewentualnymi odsetkami Przewoźnikowi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę. CargoPoint wystawi w imieniu Przewoźnika fakturę na taką płatność.

8.3 Inne usługi CargoPoint. CargoPoint może świadczyć dodatkowe usługi za dodatkową opłatą poprzez odrębne zaakceptowanie takich na Platformie. Faktury za takie usługi świadczone w danym miesiącu kalendarzowym są wystawiane, kwestionowane i opłacane zgodnie z postanowieniami punktu 8.1 (odpowiednio). Od nieterminowych płatności naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości 0,2% zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki.

8.4 Faktury wystawione przez CargoPoint (w tym faktury wystawione w imieniu Przewoźnika) są przesyłane Przewoźnikowi na adres e-mail, który Przewoźnik podał na Platformie, jak również są zamieszczane na Platformie w miejscu dostępnym tylko dla Przewoźnika. Faktury wystawione przez CargoPoint są ważne bez podpisu. Przewoźnik jest zobowiązany do samodzielnego i terminowego przeglądania faktur zamieszczonych na Platformie.

8.5 Od momentu rejestracji na Platformie, Przewoźnik upoważnił CargoPoint do wystawiania w imieniu Przewoźnika faktur przewidzianych w niniejszych Warunkach. Upoważnienie to może być odwołane jedynie w przypadku anulowania jego rejestracji na Platformie. Przewoźnik zobowiązuje się do uwzględnienia faktur wystawionych w jego imieniu przez CargoPoint w swoich deklaracjach VAT oraz do zapłaty podatku VAT. Przewoźnik odpowiada przed CargoPoint za wszelkie straty, jeżeli administracja podatkowa odmówi CargoPoint prawa do zaliczenia do podatku naliczonego kwoty podatku VAT określonej w fakturze wystawionej w imieniu Przewoźnika.

8.6 CargoPoint ma prawo – ale nie obowiązek – rozładować wzajemne płatności istniejące pomiędzy CargoPoint a Przewoźnikiem w drodze potrącenia. Z chwilą przyjęcia warunków Zamówienia Przewoźnik zrzeka się wykonywania zgodnego z prawem prawa zastawu w stosunku do Ładunku, na który zawarta jest dana Umowa Przewozu.

8.7 Wszelkie płatności na rzecz Przewoźnika będą dokonywane na rachunek bankowy Przewoźnika wskazany w Umowie Przewozu. Jeżeli Przewoźnik zechce zmienić rachunek bankowy, na który ma być dokonywana płatność, jego Administrator prześle na adres e-mail CargoPoint podany w Umowie CargoPoint powiadomienie o nowych danych rachunku, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. CargoPoint jest uprawniony do dalszego dokonywania płatności na dotychczasowy rachunek bankowy przez okres 3 miesięcy od otrzymania przedmiotowego powiadomienia. Jeżeli Platforma udostępnia funkcję przekazywania danych rachunku bankowego Przewoźnika, powiadomienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, zostanie wykonane z wykorzystaniem tej funkcji. CargoPoint ma prawo nie wyrazić zgody na dokonywanie płatności na nowe konto wskazane przez Przewoźnika. CargoPoint jest uprawniony do potrącenia zastosowanych prowizji bankowych z płatności należnych Przewoźnikowi. Wszelkie płatności na rzecz CargoPoint powinny być dokonywane na Platformie lub na rachunek bankowy CargoPoint wskazany w fakturze CargoPoint.

9. Ocena Przewoźnika

9.1 Po wykonaniu każdego Zamówienia, Nadawcy proszeni są o ocenę usługi świadczonej przez Przewoźnika według oceny od 1 do 5. Każdy Nadawca może przedstawić tylko jedną ocenę dla każdego Zamówienia.

9.2 Na aktualną ocenę Przewoźnika składa się średnia ocena wystawiona przez Nadawców w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W momencie rejestracji w Platformie Przewoźnik otrzymuje ocenę 4. Liczba ocen, z których składa się aktualna ocena Przewoźnika może być określona na Platformie.

9.3 Aktualny rating Przewoźnika jest dostępny dla Nadawców. Platforma może udostępnić możliwość określenia przy składaniu Zamówienia, że będzie ono wysyłane tylko do Przewoźników, których rating nie jest niższy niż wybrany przez Nadawców.

9.4 CargoPoint nie ponosi odpowiedzialności za: (i) kryteria, na podstawie których Nadawca ocenia Przewoźników; (ii) sposób, w jaki Nadawcy wykorzystuje aktualną ocenę Przewoźnika w swoim procesie decyzyjnym lub w inny sposób; (iii) sposób, w jaki aktualna ocena Przewoźnika jest wykorzystywana przez innych Przewoźników lub inne osoby, które się o niej dowiedziały.

10. Informacje, poufność, warunki ochrony prywatności, własność intelektualna

10.1 Strony nie będą ujawniać informacji o jakichkolwiek transakcjach między innymi lub transakcjach Przewoźnika z Nadawcami bez uprzedniej zgody odpowiedniej Strony. Przewoźnik nie ujawni informacji o jakichkolwiek płatnościach i innych warunkach transakcji z CargoPoint bez wyraźnej zgody CargoPoint, z wyjątkiem i w zakresie, w jakim ujawnienie takich informacji jest obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa, weszły one do domeny publicznej bez naruszenia zobowiązań do zachowania poufności określonych w Warunkach, lub jest ujawniana własnym udziałowcom, urzędnikom, pracownikom, doradcom, usługodawcom, finansistom, jak również potencjalnym nabywcom działalności Stron, o ile potrzebują oni takich informacji i pod warunkiem, że osoby te podlegają podobnym zobowiązaniom do zachowania poufności. Zobowiązania do zachowania poufności określone w niniejszym punkcie obowiązują po zakończeniu rejestracji Przewoźnika na Platformie przez okres 2 lat.

10.2 W celu realizacji Umowy CargoPoint, Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, m.in. zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Przewoźnik zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników i innych osób działających w imieniu Przewoźnika lub których dane osobowe są przekazywane do CargoPoint, o przetwarzaniu danych osobowych prowadzonym przez CargoPoint na Platformie i przy świadczeniu usług, m.in. o przetwarzaniu danych lokalizacyjnych urządzeń inteligentnych Kierowców, w Zamówieniu w celu rejestracji realizacji Umowy Przewozu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych prowadzonym przez CargoPoint dostępne są w polityce prywatności CargoPoint, która dostępna jest również na stronie https://www.cargopoint.com/lv/privacy-policy/. Przewoźnik potwierdza, że posiada podstawy prawne do przekazania danych osobowych do CargoPoint. Po zarejestrowaniu dostawy Ładunku na zdjęciach, Przewoźnik zapewni, że odpowiednie zdjęcia nie przedstawiają żadnych osób i/lub innych danych osobowych, o ile jest to racjonalnie możliwe.

10.3 Obsługa klienta Platformy ma na celu pomoc Przewoźnikowi w korzystaniu z zalet i usług świadczonych przy użyciu Platformy i w związku z tym Przewoźnik jest zaproszony do składania swoich zapytań, propozycji i skarg w sekcji „Kontakt” Platformy w odniesieniu do jakiejkolwiek funkcjonalności Platformy lub w odniesieniu do działań podmiotów zaangażowanych w świadczenie usług dostępnych na Platformie. Biorąc jednak pod uwagę, że Platforma jest przede wszystkim narzędziem cyfrowym, zapewniającym realne rozwiązania wszystkim jej członkom, możliwości ręcznego zorganizowania komunikacji z Przewoźnikiem mogą być ograniczone, a CargoPoint zastrzega sobie wszelkie prawa do braku odpowiedzi za taką komunikację.

10.4 Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane przez CargoPoint do świadczenia usług lub dostępne na Platformie, jak również wszelkie prawa własności intelektualnej do zawartości Platformy, stanowią wyłączną własność CargoPoint lub jego usługodawców. Niniejsze Warunki nie przyznają Przewoźnikowi praw własności intelektualnej do usług CargoPoint lub do zawartości Platformy, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane niniejszym Regulaminem są zastrzeżone przez CargoPoint i jego usługodawców.

10.5 CargoPoint zachowuje wyłączne prawa majątkowe do wszelkich informacji uzyskanych od Przewoźnika i innych osób w związku z korzystaniem z Platformy, a także do bazy danych CargoPoint, która jest tworzona przy wykorzystaniu tych informacji; CargoPoint ma prawo do wykorzystania wszystkich takich informacji według własnego uznania, o ile nie jest to ograniczone postanowieniami dotyczącymi poufności określonymi w poprzednim punkcie.

10.6 Żadna osoba nie może kopiować, pobierać, publikować, integrować, używać, łączyć, gromadzić lub w inny sposób wykorzystywać zawartości Platformy lub marki CargoPoint bez wyraźnej pisemnej zgody CargoPoint. Każde nieuprawnione wykorzystanie zawartości Platformy lub którekolwiek z wyżej wymienionych działań lub zachowań będzie uznane za istotne naruszenie praw własności intelektualnej CargoPoint.

ZAŁĄCZNIK

DO ‘CARGOPOINT GENERALNE WARUNKI DLA PRZEWOŹNIKÓW’

Niniejszy Załącznik stanowi integralną część umowy CARGOPOINT GENERALNE WARUNKI DLA PRZEWOŹNIKÓW (dalej Warunki). Wszystkie pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Załączniku mają takie samo znaczenie, jak zdefiniowane w Warunkach. Wszystkie kwoty podane w niniejszym Załączniku nie zawierają podatku VAT, który zostanie dodatkowo naliczony zgodnie z obowiązującym prawem.

Płatności określone w punktach 1 i 2 niniejszego Załącznika mają zastosowanie, chyba że Przewoźnik i Nadawcy indywidualnie uzgodnią inaczej. Platforma może udostępnić narzędzia techniczne umożliwiające zawieranie takich porozumień, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby Przewoźnik i Nadawca zawarli porozumienie w innej, akceptowalnej przez nich formie.

1     Opłata za anulowanie zamówienia

Strona  cancelling the Order Czas anulacji * Obowiązująca klauzula Warunków Opłata za anulowanie zamówienia
Nadawca or Przewoźnik Więcej niż 2 godziny 4.5 Przy każdym konkretnym Zamówieniu na Platformie określona jest opłata, natomiast w przypadku jej braku – bezpłatnie
2 – 1 godzin 4.5 50% Ceny Zamówienia
Nadawca Mniej niż godzina 4.5 100% Ceny Zamówienia
Przewoźnik Mniej niż godzina 4.5 100% Ceny Zamówienia oraz wszelkie straty Nadawcy w zakresie, w jakim przekraczają opłatę za odstąpienie od umowy, jednak nie więcej niż 200% Ceny Zamówienia łącznie

 * Godziny przed godziną rozpoczęcia przewozu ustaloną w Zamówieniu (jeśli ustalono okno czasowe, to przed wcześniej ustalonym terminem)

2     Delays, Downtime Charges, Failure to Perform the Zamówienie

Strona, która jest opóźniona w stosunku do harmonogramu Rodzaj opóźnienia Okres opóźnienia * Obowiązująca klauzula Warunków Opłaty
Przewoźnik Odbiór ładunku Do godziny 7.1 Nie dotyczy
Dłużej niż godzina 7.1 100% Ceny Zamówienia oraz wszelkie straty Nadawcy w zakresie przekraczającym opłatę za niewykonanie umowy, jednak nie więcej niż 200% Ceny Zamówienia łącznie (Zamówienie uważa się za anulowane)
Dostawa ładunku Do godziny 7.1 Nie dotyczy
Dłużej niż godzina 7.1 Kwota za każdą godzinę określona w poniższej tabeli, jednak nie więcej niż 200% Ceny Zamówienia łącznie
Nadawca Załadunek Do godziny 7.2 Nie dotyczy
1 – 3 godziny 7.2 Kwota za każdą godzinę określona w poniższej tabeli
Dłużej niż 3 godziny 7.2 100% Ceny Zamówienia

(Zamówienie uważa się za anulowane)

Rozładunek Do godziny 7.2 Nie dotyczy
Dłużej niż godzina 7.2 Kwota za każdą godzinę określona w poniższej tabeli
Dłużej niż 3 godziny 7.2 Podwójna kwota Ceny za Zamówienie, powiększona o opłatę, o której mowa w poprzednim wierszu

(Ładunek ma być zwrócony)

Odbiór ładunku w punkcie zwrotnym Do godziny od przybycia 7.3 Nie dotyczy
1 – 3 godziny 7.3 Kwota za każdą godzinę określona w poniższej tabeli
Dłużej niż 3 godziny 7.3 Ładunek może być oddany na koszt Nadawcy na przechowanie
Przewoźnik Każde opóźnienie z powodu wypadku Do 2 godzin 7.4 Nie dotyczy

Opłata za przestój za 1h, w zależności od rodzaju transportu:

Types of transport* Stawka
Samochody osobowe, SUV, SUV z przyczepami itp. EUR 20 za każdą godzinę
Samochody dostawcze do 3,5T, samochody dostawcze z przyczepami EUR 20 za każdą godzinę
Wszystkie rodzaje pojazdów ciągnących EUR 30 za każdą godzinę
Ciężarówki do 24T EUR 40 za każdą godzinę
Ciężarówki z manipulatorami do 24T EUR 40 za każdą godzinę
Inne rodzaje wózków specjalistycznych EUR 50 za każdą godzinę

 * W przypadku zastosowania innego rodzaju transportu stosuje się opłatę ustaloną dla najbardziej zbliżonego, analogicznego rodzaju transportu.