PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic CargoPoint (“Pārzinis”, “mēs”, “mums”, “mūsu”), un tajā aprakstīts, kā un kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu kā Lietotāju pārstāvju, Autovadītāju, Saņēmēju, tīmekļvietnes apmeklētāju un citu personu personas datus CargoPoint tīmekļvietnē un CargoPoint lietotnēs (“Platforma”). Šajā politikā arī aprakstīts, kā persona var izmantot savas datu subjekta tiesības. Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“VDAR”) un citiem piemērojamiem likumiem. Ja vien nav norādīts citādi, šajā Privātuma politikā izmantotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā VDAR 4. panta terminiem un CargoPoint Vispārīgajos noteikumos definētajiem terminiem.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, kas tiek nodrošināti ar Platformas starpniecību, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar mūsu Privātuma politiku.

 

1. Kādi personas dati tiek apstrādāti

Lai sniegtu Jums mūsu pakalpojumus un sasniegtu šajā Privātuma politikā norādītos mērķus, mēs apstrādājam noteiktus ar Jums saistītus personas datus. Zemāk mēs esam norādījuši, kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam.

Identifikācijas dati – var ietvert tādu informāciju kā personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, pārstāvības tiesības.

Kontaktinformācija – lai varētu ar Jums sazināties, mēs varam apstrādāt e-pasta adresi, tālruņa numuru un adresi.

Pasūtījuma dati – informācija par Kravu (piem., Kravas apraksts, smagums un tilpums), Kravas iekraušanas un izkraušanas vieta un laiks, piegādes attālums, adrese.

Lokācijas dati – informācija par atrašanās vietu un laiku (GPS dati), braucot uz Kravas uzkraušanas vietu un veicot Kravas piegādi, kas saņemta no lietotnes lietotāja viedierīces.

 

2. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus

Mūsu pakalpojumu sniegšanas laikā mēs varam iegūt Jūsu personas datus tieši no Jums vai no trešajām personām. Daļu no personas datiem mēs iegūstam no Jums, kad izmantojat Platformas funkcijas, vai arī informāciju mums sniedz Lietotāji, ko Jūs pārstāvat vai kuru labā strādājat.

Informācija par sūtījumu Saņēmējiem, kas vienlaikus nav Nosūtītāji, tiek saņemta no Nosūtītāja, lai varētu veikt Pasūtījumu izpildi.

 

3. Kādiem nolūkiem un uz kāda tiesiskā pamata tiek apstrādāti Jūsu dati

Šajā sadaļā mēs sniedzam Jums sīkāku informāciju par mērķiem, kādiem mēs varētu apstrādāt dažādas personas datu kategorijas, kā arī identificējam tiesisko pamatu, saskaņā ar kuru mēs apstrādājam Jūsu personas datus.

Mērķis

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

CargoPoint Līguma noslēgšana un Lietotāja konta izveidošana

Lietotāja pārstāvja Identifikācijas dati, Kontaktinformācija

Kad darbojaties kā Lietotāja pārstāvis, Jūsu datu apstrāde ir balstīta uz mūsu leģitīmajām interesēm spēt pildīt līgumu, kas noslēgts ar Lietotāju, ko pārstāvat, kā arī pārbaudīt Jūsu tiesības pārstāvēt Lietotāju (VDAR 6(1)(f) pants).

Administratoru, Menedžeru un Autovadītāju autentifikācija Platformā un to pārvaldība

Administratoru, Menedžeru un Autovadītāju Identifikācijas dati, mobilā tālruņa numuri.

Leģitīmās intereses nodrošināt līguma izpildi, kas noslēgts ar Lietotāju un sniegt piekļuvi Platformai (VDAR 6(1)(f) pants).

Pasūtījuma piedāvājuma sagatavošana un izpilde

Pasūtījuma dati, Saņēmēja vai tā pārstāvja Identifikācijas dati un Kontaktinformācija, Autovadītāja Lokācijas dati, Identifikācijas dati un Kontaktinformācija.

Leģitīmās intereses nodrošināt līguma izpildi, kas noslēgts ar Lietotāju (VDAR 6(1)(f) pants).

Pasūtījuma izpildes fiksācija, izmantojot PIN kodu sistēmu

Saņēmēja, Lietotāju norādītie tālruņa numuri

Leģitīmās intereses nodrošināt un fiksēt līguma izpildi, kas noslēgts ar Lietotāju (VDAR 6(1)(f) pants).

Pasūtījuma izpildes apliecinājuma, piegādes atskaites sagatavošana un nosūtīšana Lietotājiem un Saņēmējam

Pasūtījuma dati, Saņēmēja vai tā pārstāvja Identifikācijas dati un Kontaktinformācija, Autovadītāja veiktā maršruta Lokācijas dati, Identifikācijas dati un Kontaktinformācija, Kravas un iekraušanas / izkraušanas vietu fotouzņēmumi.

Leģitīmās intereses nodrošināt līguma izpildi, kas noslēgts ar Lietotāju un nodrošināties ar pierādījumiem pasūtījuma izpildei (VDAR 6(1)(f) pants).

Grāmatvedības kārtošana, rēķinu izrakstīšana

Identifikācijas dati, Pasūtījuma dati

Apstrādāt darījumu apliecinošos dokumentus ir mūsu likumiskais pienākums (VDAR 6(1)(c) pants), kas izriet no grāmatvedības tiesiskā regulējuma.

Saziņa ar mums, tai skaitā sūdzību apstrāde

Vārds, uzvārds, valsts, e-pasta adrese, temats un Jūsu nosūtītā ziņa

Tā ir mūsu leģitīma interese nodrošināt sniegto pakalpojumu un Platformas kvalitāti un sniegt atbildes uz Jūsu interesējošiem jautājumiem (VDAR 6(1)(f) pants).

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī citiem likumīgiem mērķiem, ja tam atbilstoši VDAR tiesiskais pamats, kā, piemēram, ja Jūs esat mums devis savu piekrišanu (VDAR 6(1)(a) pants), vai ja mums ir leģitīmas intereses (VDAR 6(1)(f) pants). Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kas norādīti iepriekš tabulā, mēs nodrošināsim, ka šāda apstrāde ir saderīga ar mērķiem, kuriem personas dati tika iegūti. Kad iespējams, mēs Jūs informēsim par jauniem datu apstrādes mērķiem.

 

4. Cik ilgi mēs apstrādāsim Jūsu personas datus

Mēs saglabāsim Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Platformā reģistrētie konti un tajos norādītie personas dati tiek apstrādāti līdz Lietotāji tos dzēš, vai līdz ko tiek izbeigts līgums ar mums. Lokācijas datu ieraksti tiek saglabāti 1 gadu un pēc tam tie tiek glabāti piegādes atskaitēs.

Ja Jūsu personas dati ir iekļauti līgumos, kas noslēgti ar mums, mēs šos datus varam uzglabāt arī līdz attiecīgā līguma izbeigšanai un pēc tam līdz iespējamo prasību, kas izriet no šāda līguma, noilguma perioda beigām, vai ilgāk, ja šādai glabāšanai būs likumīgs mērķis (piemēram, grāmatvedības nolūkiem).

Personas dati, kas iekļauti grāmatvedības datos var tikt glabāti atbilstoši piemērojamiem grāmatvedības likumiem, taču ne mazāk kā 5 gadus.

Pasūtījuma izpildes apliecinājumi, piegādes atskaites un tajos iekļautie personas dati var tikt glabāti 4 gadus, no attiecīgā kalendāra gada beigām. Informācija, ko sniedzat mums, kad sazināties ar mums, var tikt glabāta 4 gadus pēc pēdējā saziņas brīža, no attiecīgā kalendārā gada beigām.

Personas dati var tikt apstrādāti arī ilgāku periodu, ja tam ir tiesisks pamats, piemēram, ja piemērojamais likums paredz ilgāku datu glabāšanas termiņu, vai arī tas ir nepieciešams iespējama vai esoša strīda risināšanai.

 

5. Kad personas dati var tikt var kopīgoti ar trešajām personām

Mūsu pakalpojumu sniegšanas nolūkos mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar Nosūtītājiem, Piegādātājiem un Saņēmējiem, kuri ir iesaistīti attiecīgā Pasūtījuma izpildē, piemēram, lai nodrošinātu pasūtījumu saņemšanu un izpildi. Norādām, ka Nosūtītāji, Piegādātāji un Saņēmēji var apstrādāt Jūsu personas datus saviem mērķiem, cita starpā, lai izpildītu Pasūtījumu, apstiprinātu Jūsu pilnvaras attiecīgā Pasūtījuma ietvaros un citiem mērķiem. Lai iegūtu pilnīgu informāciju par trešo personu privātumu praksi, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo Nosūtītāju, Piegādātāju un/ vai Saņēmēju.

Mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar personām, kuras mēs esam pilnvarojuši, un ar mūsu sadarbības partneriem, kas palīdz mums nodrošināt mūsu pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar e-pastu pakalpojumu sniedzējiem, vietņu uzturēšanas pakalpojumiem, serveru nodrošinātājiem vai uzturētājiem utt.), mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un citiem. Kopīgojot Jūsu personas datus ar trešajām personām, mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka trešās personas nodrošina Jūsu personas datu pienācīgu aizsardzību.

Turklāt mēs varam kopīgot Jūsu personas datus šādās situācijās:

 1. Pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar piemērojamo likumu procedūrām mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar personām, kuras tam pilnvarotas likumos (piemēram, izmeklēšanas iestādes);
 2. Ja nepieciešams, lai aizsargātu mūsu ar likumu aizsargātās intereses (piemēram, ja persona ir pārkāpusi mūsu intereses), mēs varam kopīgot personas datus ar tiesām, tiesu izpildītājiem vai citām attiecīgām valsts institūcijām;
 3. Ja nepieciešams, mūsu partneriem, piemēram, auditoriem, juristiem un citiem speciālistiem vai konsultantiem, finanšu iestādēm, apdrošinātājiem; arī pamatojoties uz nepieciešamību zināt, dati var tikt kopīgoti ar mūsu dalībniekiem, finansētājiem un potenciālajiem mūsu biznesa vai tā daļas pircējiem;
 4. Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tiktāl, cik tas nepieciešams maksājumu veikšanai vai saņemšanai;
 5. CargoPoint grupas sabiedrībām administratīviem nolūkiem.

Mēs nedalīsimies ar Jūsu personas datiem trešajām personām, ja tam nav leģitīma mērķa un likumīga pamata.

Atsevišķās situācijās, kad mēs sadarbojamies ar trešajām personām (piemēram, izmantojot finanšu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus), papildus šai Privātuma politikai Jūsu personas datu apstrādei tiks piemērotas arī attiecīgo trešo personu privātuma politikas. Mēs iesakām iepazīties ar attiecīgajām privātuma politikām, tomēr mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to saturu.

Visbeidzot, ja Jūs rīkojaties kā Lietotāja vai Saņēmēja pārstāvis, mēs varam kopīgot Jūsu datus ar sabiedrību/ personu, kuru Jūs pārstāvat.

 

6. Informācija par personas datu pārsūtīšanu ārpus ES

Mēs neveicam Jūsu personas datu apstrādi ārpus ES/ EEZ robežām.

 

7. Bērnu personas datu apstrāde

Mēs apzināti neiegūstam personu identificējošu informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem (“Bērns” vai “Bērni”). Ja Jums ir vecāku atbildība par Bērnu un Jūs zināt, ka Jūsu Bērns mums ir iesniedzis personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši personas datus no Bērna, nesaņemot vecāku atļauju, mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai šo informāciju izņemtu no mūsu serveriem un turpmāk neapstrādātu, ciktāl tas ir iespējams.

 

8. Automātiska lēmumu pieņemšana

Mēs neveicam Jūsu personas datu apstrādi tādā veidā, kas paredz automātisku lēmumu pieņemšanu par Jums.

 

9. Jūsu tiesības, kas izriet no VDAR

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. VDAR noteiktajās situācijās Jums ir šādas tiesības:

 1. Piekļuves tiesības
 2. Tiesības uz labojumiem
 3. Tiesības uz dzēšanu
 4. Tiesības iebilst
 5. Tiesības atsaukt savu piekrišanu
 6. Tiesības ierobežot personas datu apstrādi
 7. Tiesības uz datu pārnesamību

Lai pieprasītu savu tiesību izpildi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@cargopoint.com. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai izpildītu Jūsu pieprasītās tiesības, mums var būt nepieciešams apstrādāt papildu personas datus un pieprasīt Jūsu identifikāciju.

Situācijās, kad Jūs neapmierina mūsu datu apstrādes darbības, Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā (e-pasts: pasts@dvi.gov.lv; tīmekļa vietne: www.dvi.gov.lv) vai savas valsts datu aizsardzības iestādē (savu datu aizsardzības iestādi varat atrast šajā vietnē: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

 

10. Grozījumi Privātuma politikā

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vienpusēji atjaunināt šo Privātuma politiku. Privātuma politikas atjauninātā versija būs pieejama mūsu Platformā. Mēs iesakām regulāri pārskatīt šo Privātuma politiku, lai Jūs būtu informēti par visām izmaiņām.

 

11. Pārziņa kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi vai šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu e-pasta adresi: info@cargopoint.com vai izmantojot šeit esošo kontaktinformāciju:

SIA “Cargopoint”
Reģistrācijas numurs: 40203274608
Juridiskā adrese: Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063, Latvija

Šī Privātuma politika ir spēkā no 2021. gada 1. decembra